? 

Vnímání - poznávání/pozornost/opomíjení jedné strany těla - 00123 etapa

Definice

Stav, kdy jedinec není schopen vnímat nebo nebere na vědomí, případně opomíjí jednu polovinu těla (a bezprostřední okolí této strany).

Příčiny vzniku

 • porušená percepční schopnost (např. jednostranná slepota)
 • neurologická onemocnění a traumata (poruchy prokrvení mozku)

Určující znaky

subjektivní

 • výroky pacienta o tom, že určitá část nepatří k jeho tělu

objektivní

 • kompletní, soustavná nedbalost či lhostejnost k podnětům z postižené strany
 • neadekvátní péče (neschopnost adekvátně vykonávat každodenní úkony)
 • nedbání na polohu postižené strany nebo na její ochranu
 • nedívání se k postižené straně a nedotýkání se jí
 • ponechávání jídla na straně talíře shodné s postiženou stranou těla
 • nepoužívání  postižené strany

Očekávané výsledky

 • pacient uznává existenci senzoricko-percepční poruchy
 • pacient slovně vyjadřuje realistický vztah k začlenění dysfunkce do vlastního já
 • pacient nalézá adaptivní a ochranná opatření  pro individuální situaci
 • pacient vykonává péči o sebe sama na úrovni svých schopností
 • pacient si osvojí změny chování a životního stylu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • změř zrakovou ostrost a zrakové pole
 • posuď smyslové vnímání, sleduj porušené uvědomování si pohybu a hlubokého čití
 • pozoruj chování pacienta a urči rozsah postižení, ochrnutí
 • posuď schopnost rozlišit mezi pravou a levou stranou
 • všímej si fyzických stránek opomíjení (např. nedbalost vůči poloze postižené poloviny těla, podráždění nebo poranění kůže)
 • zkoumej funkční schopnost v rámci poruchy, srovnej pozorovaný stav s tím, jak pacient pohlíží na vlastní schopnosti
 • všímej si slovního vyjadřování pocitů pacienta, zjistit význam ztráty, dysfunkce nebo změny u pacienta a dopad na jeho každodenní běžné aktivity

prováděcí intervence

 • přistupuj k pacientovi během akutní fáze z nepostižené strany, vysvětli mu, že jedna strana je zanedbávána
 • zorientuj pacienta v prostředí
 • při práci s ním zmírni stimulaci z prostředí
 • veď pacienta k otáčení hlavy a očí do maximální rotace a „snímání“ prostředí, aby tak nahradil ztrátu zorného pole
 • umísti noční stolek a nutné předměty v rámci funkčního zrakového pole
 • uspořádej nábytek i ostatní vybavení tak, aby se mohl pacient bezpečně pohybovat
 • dveře nechávej široce otevřené nebo zavřené
 • odstraň předměty, které představují pro nemocného riziko (např. nízké stoličky, koberečky)
 • dbej na dostatečné osvětlení prostor
 • sleduj polohu postižených částí těla pacienta, jejich anatomické držení, otlaky, podráždění kůže, poranění a otoky (pečlivě kontroluj změny, včas je ošetři)
 • chraň postižené části pacientova těla před tlakem, poraněním, popálením a nauč této prevenci pacienta

posílení zdraví

 • zvyšuj množství dotyků při ošetřování pacienta
 • pobízej pacienta, aby se díval na postiženou stranu a snažil se ji ovládat
 • pokládej pacientovi postižené končetiny při ošetřování přes střední čáru, aby je mohl vidět
 • prováděj taktilní stimulaci dotykem, manipulací, poklepáváním postižené strany a provázej ji hovorem o této straně (současná stimulace obou stran pacientova těla je nevhodná)
 • vkládej pacientovi do rukou předměty o různé váze, povrchu a velikosti
 • pomoz pacientovi pečlivě upravovat polohu postižených končetin a kontrolovat ji pomocí zraku
 • veď pacienta k přijetí postižené končetiny nebo strany jako součásti jeho těla přesto, že ji necítí
 • při práci s pacientem nepoužívej určení (pravá a levá), ale ukazuj prstem na části těla a popisuj je (např. tato ruka, noha)
 • akceptuj u pacienta pocity sklíčenosti, smutku i hněvu (otevřené vyjádření pocitů je předpokladem řešení situace)
 • opakovaně pacientovi vysvětluj realitu dysfunkce a nutnost kompenzace
 • nepodílej se na pacientově reakci popření
 • pobízej členy rodiny a blízké osoby, aby s pacientem nezacházeli jako s invalidním člověkem, ale aby ho zapojili do rodinného života
 • pomáhej pacientovi s běžnými úkony, s koupáním a ošetřováním kůže na postižené straně, ale veď ho k maximální samostatnosti
 • v postakutní fázi (pacient začne překračovat střední čáru) umísťuj předměty též na postiženou stranu
 • doporuč pacientovi dlouhodobou rehabilitaci, aby dosáhl maximální samostatnosti
 • nacházej další zdroje pomoci pro pacienta a jeho rodinu (dovážka jídla, pomoc s péčí o domácnost)
 • pomoz pacientovi být nezávislý, zůstat v jeho prostředí

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pátek 4. prosince 2020 12:00