Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/dysfunkční smutek - 00135 etapa

Definice

Prodloužená, neúspěšná intelektuální a emoční odpověď, kdy se jedinec, rodiny či komunity pokoušejí  projít  procesem modifikace sebepojetí na základě pocitu ztráty.

Příčiny vzniku

 • skutečná či pociťovaná ztráta určitého objektu
  • ztráta osoby
  • ztráta pozice
  • ztráta zaměstnání
  • ztráta postavení
  • ztráta domova
  • ztráta ideálů
  • ztráta částí a funkcí těla (amputace, ochrnutí, chronické či terminální stadium onemocnění)
 • zmařená smuteční reakce na ztrátu, nedostatečné rozptýlení předchozí smuteční odpovědi
 • absence anticipačního smutku

Určující znaky

subjektivní

 • slovní reakce na danou ztrátu
 • popírání, přezírání ztráty
 • pocity viny, zloby, smutku
 • beznaděj, bezradnost
 • idealizace objektu ztráty
 • znovuprožívání ztráty bez zmenšení intenzity smutku
 • změny v jídelních zvyklostech
 • poruchy spánku
 • snížení libida

objektivní

 • nástup nebo exacerbace somatických či psychosomatických potíží
 • pláč
 • citová labilita
 • regrese vývoje
 • neefektivní chování
 • stažení, izolování se od společnosti

Očekávané výsledky

 • pacient chápe reálnou situaci
 • pacient se zapojuje do každodenních činností, pečuje o vlastní osobu
 • pacient spolupracuje během léčebného procesu
 • pacient projevuje zájem o nové věci, vztahy, lidi, činnosti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti dopad ztráty na pacienta
 • sleduj sebevražedné tendence, myšlenky, sdělení pacienta
 • zaměř se na pozorování konkrétních projevů smutku (vzdychání, nepřítomné pohledy, zanedbaný zevnějšek, nezúčastněnost při rozhovoru)
 • zjisti pacientovu schopnost sebepéče

prováděcí intervence

 • naslouchej aktivně pacientovi
 • dovol pacientovi vyjádřit jeho pocity
 • zjisti přístup rodiny k pacientovi a jeho situaci
 • povzbuzuj pacienta k vyjádření strachu, hněvu, úzkosti
 • uváděj na pravou míru přehnané projevy pacienta
 • veď pacienta k soběstačnosti a samostatnosti
 • stanov plán dlouhodobé péče pro pacienta
 • pomoz rodině pacienta poradit si s jeho stavem, reakcí
 • získej rodinu pro spolupráci při realizaci plánu dlouhodobé péče o pacienta

posílení zdraví

 • pobízej pacienta k opětovnému vykonávání běžných činností
 • hovoř s pacientem o budoucnosti
 • odkaž pacienta na další zdroje – pastorační péči, psychoterapeutické, podpůrné skupiny

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít