? 

Bezpečnost – ochrana/násilí/sebepoškození - 00151 etapa

Definice

Problém člověka se záměrným sebepoškozením vlastního těla, které provádí za účelem tlumení napětí.

Příčiny

 • osoby s hraniční poruchou osobnosti
 • pacienti v psychotickém stavu
 • citově narušené nebo bité děti
 • vývojově opožděný nebo autistický člověk
 • neodolatelná touha poškodit se
 • osoby s anamnézou fyzického, citového nebo sexuálního zneužívání
 • pocity deprese, sebenenávisti, úzkosti z viny, odosobnění, odmítnutí
 • neschopnost uvolnit tenzi verbálně
 • alkoholizmus v rodině
 • pozitivní anamnéza u rodičů, sourozenců
 • potřeba rychle redukovat emoce
 • návyk na léky
 • chaotické, porušené interpersonální vztahy
 • kolísání emocí
 • rodičovská deprivace, dysfunkční rodina

Určující znaky

subjektivní

 • touha po sebepoškození (žiletkou, cigaretou atd.)
 • inhalace škodlivých látek
 • stahování částí těla, sešněrování
 • píchání, dloubání do ran
 • pokousání se
 • odírání se
 • vkládání předmětů do tělesných dutin

objektivní

 • agresivita, útočnost
 • rozsáhlé hnisavé defekty
 • poruchy vědomí
 • změny fyziologických funkcí
 • cizí tělesa v tělesných dutinách
 • podlitiny
 • řezné rány
 • rozsáhlé jizvy po těle

Očekávané výsledky

 • pacient uzná realitu své situace
 • pacient slovně vyjádří pochopení, proč k situaci došlo
 • pacient rozpoznává příčiny situace
 • pacient je schopen sebehodnocení, sebekontroly
 • pacient verbalizuje zvyšování sebeúcty
 • pacient je schopen osvojit si metody ke zvládání pocitů, osobních problémů

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď dynamiku situace dle rizikových faktorů
 • pátrej po předchozích epizodách sebepoškozování
 • analyzuj stavy narušující schopnost regulovat vlastní chování
 • pátrej po kulturních, náboženských praktikách, které mohou mít vliv na způsob sebepoškozování
 • pátrej po užívání, abúzu návykových látek
 • sleduj pacientovo chování, nepřizpůsobivost, nepružnost
 • urči stupeň narušenosti v sociální a pracovní oblasti
 • sleduj laboratorní výsledky

prováděcí intervence

 • měj pacienta pod stálým dohledem
 • pomoz pacientovi rozpoznat pocity a chování, které vedou k sebepoškozování
 • aktivizuj pacienta, zapojuj ho do léčebného programu
 • uč pacienta chovat se asertivně
 • snaž se o vytvoření pozitivní atmosféry v okolí pacienta

posílení zdraví

 • zajisti pro nemocného psychoterapeuta
 • podporuj všechny zdravé způsoby chování a naznač důsledky a dopady současných činů
 • zapojuj rodinu do skupinové péče

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 28. listopadu 2020 02:56