Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/rodinné vztahy/dysfunkční život rodiny s alkoholizmem - 00063 etapa

Definice

Stav chronického rozvratu psychosociálních, duchovních a fyziologických funkcí rodiny, který vede ke konfliktům, popírání problémů, odporu ke změně, neúčinnému řešení problémů a řadě spontánně se udržujících krizí.

Příčiny vzniku

 • abúzus alkoholu, odmítání léčby
 • rodinná anamnéza alkoholizmu
 • nepřiměřené životní dovednosti
 • osobnost se sklonem k drogovému návyku, nedostatek schopností řešit problémy
 • genetická predispozice

Určující znaky

subjektivní

 • úzkost, napětí, snížená sebeúcta
 • pocit bezcennosti
 • hněv nebo potlačovaný vztek, nepřátelství
 • emoční izolace, osamělost, nejistota, opuštěnost
 • popření rodinou, narušení rodinných vztahů, váznoucí komunikace v rámci rodiny
 • porucha naplňování rolí, narušení rodičovského fungování
 • nedostatek dovedností potřebných k vytváření a udržování vztahů, chybějící soudržnost
 • odmítavost, zanedbávání povinností
 • ekonomické problémy

objektivní

 • snížená schopnost členů rodiny vzájemně se podporovat v růstu a vyzrávání
 • rodina nerespektuje individualitu a autonomii svých členů
 • nepřiměřené projevy hněvu
 • obtíže v intimních vztazích
 • neefektivní řešení problémů
 • neschopnost naplňovat citové potřeby členů rodiny
 • odmítání přijmout pomoc nebo neschopnost přiměřeně přijmout pomoc, obviňování
 • ztráta kontroly nad pitím, soustavné pití alkoholu, abúzus alkoholu, podceňování alkoholu, neznalost rizika vzniku alkoholizmu
 • hádky, bitky o moc, nespolehlivost
 • psychické poruchy, zhoršené prospívání ve škole
 • citové zchudnutí – neschopnost vyjádřit či akceptovat náležité spektrum citů
 • verbální zneužívání partnera/partnerky nebo rodiče
 • rodinné oslavy nebo zvláštní příležitosti ve znamení alkoholu

Očekávané výsledky

 • pacient je schopen vyjádřit pochopení dynamiky závislosti
 • pacient rozpozná neefektivní způsob chování a jeho následky
 • pacient projeví potřebu nutné změny životního stylu
 • pacient se účastní individuálních nebo rodinných programů
 • pacient změní sebedestruktivní chování a jednání přispívající k pití alkoholu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď současnou úroveň fungování rodiny
 • přesvědči se, že rodina chápe současnou situaci
 • zjisti rodinnou anamnézu, prozkoumej úlohu jednotlivých členů rodiny a okolnosti užívání alkoholu
 • zjisti sabotující chování členů rodiny

prováděcí intervence

 • snaž se o maximální vyjádření toho, co se očekává
 • prodiskutuj současné i minulé způsoby zvládání problémů a řešení úkolů
 • diskutuj s pacientem o projevech hněvu
 • zdrž se soudů na adresu rodinných členů i osoby užívající alkohol
 • poskytni informace o účincích závislosti na osobnost člověka

posílení zdraví

 • poskytni pacientovi i rodině informace o dopadech chování při závislosti na rodinu a o tom, co lze očekávat po propuštění pacienta
 • doporuč rodině změnit způsob rodinných oslav a vyloučit alkohol, aby se snížilo riziko relapsu

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít