Lékařské diagnózy

 ? 

Závislost na alkoholu etapa

Definice

 • poruchy vyvolané užíváním alkoholu
 • skupina fyziologických znaků a psychických fenoménů, v nichž užívání alkoholu má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více
 • jedná se o rozmanité projevy od nekomplikované intoxikace, škodlivého užívání přes syndrom závislosti, odvykací stav až ke zřejmým psychotickým poruchám
 • postihuje osobnost v celé její bio-psycho-sociální rovině

Etiologie

 • na vzniku závislosti se podílí více činitelů, které mohou mít ochranný či rizikový vliv vzhledem k rozvoji závislosti
 • psychické a emocionální faktory (struktura osobnosti, emocionální stabilita, vrozené dispozice, poruchy osobnosti)
 • věk (dospívání, krize středního věku, senioři)
 • kvalita nejbližších sociálních vztahů (partnerství, rodina, přátelé)
 • vlivy širšího sociálního prostředí (zaměstnání, socioekonomický status)
 • zkušenosti a úspěšnost v řešení náročných a krizových životních situací
 • dostupnost návykové látky (alkohol)

Patogeneze

 • souhrnně lze vymezit čtyři různá stadia závislosti

počáteční excitační stadium

  • zlehčující přístup k alkoholu, konzumace bývá situačně vázána, období abstinence je relativně bezproblémové

kritické stadium navykání

  • růst tolerance k účinku alkoholu, postupné zúžení zájmů, poruchy sebehodnocení

stadium závislosti

  • ztráta kontroly nad dávkou alkoholu, pokles pracovní schopnosti, změny osobnosti, abstinenční příznaky, somatické potíže

chronické stadium

  • těžké poruchy tělesné i duševní, fáze rozkladu osobnosti, celkové chátrání, opuštěnost, bezdomovectví

Klinický obraz

 • alkohol působí jako centrální psychoaktivní látka s výrazným účinkem na psychiku, účinky mohou být akutní a dlouhodobé
 • akutní intoxikace alkoholem
  • při hladině etanolu nad 3.0 g/l nastává těžká otrava
  • začíná lehkou opilostí, euforií, ztrátou sebekontroly, prodloužením reakčního času na sluchové a zrakové podněty, následně narušení chování, řeči, motoriky, útlum vědomí s rizikem ohrožení vitálních funkcí
 • syndrom závislosti
  • vyvíjí se pomalu, řádově měsíce až roky
  • vyznačuje se častější konzumací alkoholu, obtížným ukončením pití  po prvním napití, častými výpadky vzpomínek na určité časové údobí, zvyšující se tolerancí na alkohol bez stavů těžké opilosti
 • alkoholový abstinenční syndrom
  • vzniká nejčastěji po několikadenním pití poté, co je pití redukováno nebo přerušeno
  • pacient je neklidný, agresivní, úzkostný, objevuje se nauzea, zvracení, křeče, třes, pocení
 • delirium tremens
  • vzniká po přerušení déletrvajícího požívání alkoholu u osoby s plně rozvinutou závislostí
  • počáteční stadium se vyznačuje poruchami spánku, třesem končetin a jazyka, neklidem, úzkostí, nauzeou, pocením, halucinacemi, mohou se objevit epileptické záchvaty
  • po několika dnech nasedá agitovanost, zvýšení třesu, zvýšení tělesné teploty, vyskytují se zrakové, sluchové a taktilní halucinace a kvalitativní porucha vědomí
  • delirium trvá nejméně 72 hodin, časté jsou tělesné komplikace (edém mozku, rozvrat vnitřního prostředí, úrazy), až v 10 % dochází k úmrtí
 • alkoholové psychózy
  • nejznámější je Korzakovova alkoholická psychóza, která vzniká u osob závislých na alkoholu
  • projevuje se snížením intelektových schopností, apatií, sociální degradací, příznaky demence, atrofií mozkové tkáně, výrazná je porucha vštípivosti paměti
 • fetální alkoholový syndrom
  • teratogenní působení alkoholu vlivem požívání alkoholu matkou v těhotenství, u novorozence se vyskytuje psychomotorická retardace, mikrocefalie, hypotonie svalstva a další závažné poruchy

Diagnostika

anamnéza

 • zásadní je objektivizace údajů partnerem, rodinnými příslušníky, kolegy

psychiatrické vyšetření

 • diagnostická kritéria Světové zdravotnické organizace
 • diagnostická kritéria jsou naplněna, pakliže během jednoho roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů
  • silná touha nebo pocit puzení užívat látku
  • potíže v sebeovládání při užívání látky
  • postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů
  • pokračování v užívání přes důkazy škodlivých následků

laboratorní vyšetření

 • biochemie (elevace specifických enzymů v séru – jaterní testy)

zobrazovací metody

 • UZ břicha (jater)

ostatní metody

 • neurologické vyšetření, metabolická poradna

Terapie

detoxifikace, zvládnutí abstinenčního stavu

režimová léčba ve specializovaných zařízeních

 • střednědobá, dlouhodobá léčba
 • abstinence
 • strukturování času
 • terapeutický program

psychoterapie v rámci léčebného programu

 • podpora motivace k léčbě
 • komunitní psychoterapie
 • skupinová psychoterapie
 • relaxační techniky

podpůrná farmakoterapie

 • zvládání nežádoucích projevů v počátcích léčby (anxiolytika, antidepresiva, hypnotika)
 • averzivní terapie (disulfiram)

ostatní terapeutické metody

 • práce s deníkovými záznamy
 • sportovní aktivity
 • arteterapie
 • ergoterapie

Jaterní cirhóza UZ břicha

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít