? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/ohrožující zvládání zátěže rodinou - 00074 etapa

Definice

Stav, kdy člen rodiny nebo blízká osoba poskytuje pacientovi jen nedostatečnou, neefektivní nebo ohrožující podporu, které by bylo potřeba k tomu, aby pacient dokázal mít pod kontrolou nebo zvládnout adaptaci na změnu zdravotního stavu.

Příčiny vzniku

 • neadekvátní nebo nesprávné pochopení situace členem rodiny
 • dočasné nadměrné zatížení člena rodiny, který není schopen účinně vnímat potřeby pacienta a reagovat na ně
 • dočasné změny rolí v rodině
 • situační krize, kterým musí člen rodiny čelit
 • malá podpora člena rodiny ze strany pacienta
 • dlouhodobé onemocnění či negativní progrese ve vývoji onemocnění vyčerpávající podpůrnou kapacitu člena rodiny
 • nerealistické očekávání členů rodiny nebo  pacienta
 • vytváření skupin v rodině s odlišnými názory na léčbu

Určující znaky

subjektivní

 • pacient uvádí stížnosti nebo obavy, které se týkají reakce blízkých osob nebo členů rodiny na jeho onemocnění
 • člen rodiny popisuje, že jej zcela zahlcuje emoční reakce (strach, smutek, úzkost, pocity viny)
 • člen rodiny popisuje neadekvátní chápání či znalosti, které znemožňují poskytnout účinnou pomoc a podporu pacientovi

objektivní

 • člen rodiny se pokouší o pomoc či podporu s méně uspokojivými výsledky
 • člen rodiny se stáhne nebo omezí komunikaci s pacientem v době, kdy pacient potřebuje jeho pomoc
 • člen rodiny projevuje hyperprotektivní chování, které narušuje pacientovu potřebu samostatnosti
 • člen rodiny propadá náhlým výbuchům emocí, vykazuje emoční labilitu a jedná v rozporu s pravidly ošetřovatelské péče a terapie

Očekávané výsledky

 • člen rodiny nalezne vnitřní zdroje, jak zvládnout situaci
 • člen rodiny řádně reaguje na pacientovy projevy, poskytuje mu pomoc a podporu dle jeho potřeb
 • člen rodiny dá pacientovi příležitost řešit situaci vlastním způsobem
 • člen rodiny prezentuje znalosti o nemoci a pochopení problému
 • člen rodiny si uvědomuje potřebnost vnější podpory a pátrá po jejích zdrojích

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď a zjisti situace, které mohou přispívat k neschopnosti člena rodiny poskytovat pacientovi potřebnou pomoc
 • ber v úvahu délku a závažnost onemocnění pacienta a jeho vliv na členy rodiny
 • naslouchej členům rodiny, jejich vnímání situace, všímej si očekávání, která mohou být v rozporu s realitou
 • snaž se posoudit, jaká je role pacienta v rodině a nakolik jeho nemoc rodinu ovlivnila
 • všímej si vyjadřování emocí a komunikace v rodině

prováděcí intervence

 • vybízej rodinné příslušníky k otevřenému vyjadřování emocí
 • pomoz rodině akceptovat některé negativní projevy pacienta, vysvětli jejich příčiny
 • podporuj v rodině vhodné komunikační dovednosti
 • poskytni členům rodiny v rámci svých kompetencí informace o nemoci a stavu pacienta

posílení zdraví

 • zapoj pacienta a rodinu do plánování péče, posiluj jejich aktivní spoluúčast
 • zprostředkuj rodině vhodné informační a podpůrné zdroje

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 28. listopadu 2020 03:44