Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Růst, vývoj/vývoj/opožděný růst a vývoj - 00111 etapa

Definice

Stav, kdy jedinec vykazuje  odchylky od normy pro svou věkovou skupinu.

Příčiny vzniku

 • nedostatečná péče (fyzické, citové zanedbávání nebo zneužívání)
 • lhostejnost
 • rozporuplný přístup
 • příliš mnoho pečovatelů
 • oddělení od blízkých osob
 • chudé prostředí, nedostatek stimulace
 • důsledky tělesného postižení
 • závislost dítěte vynucená okolnostmi
 • somatická onemocnění – chronická onemocnění, nádory
 • hormonální poruchy (pubertas praecox, nanizmus atd.)
 • genetické poruchy (Downův syndrom, Turnerův syndrom atd.)
 • nedostatečná výživa
 • emotivní poruchy
 • užívání návykových látek nebo anabolických steroidů
 • dlouhodobá, bolestivá léčba
 • opakované hospitalizace

Určující znaky

subjektivní

 • jedinec není schopen se přiměřeně svému věku o sebe postarat a kontrolovat své projevy

objektivní

 • opožděné nebo obtížné zvládání dovedností (motorických, sociálních) typických pro danou věkovou skupinu (ztráta dříve zvládnutých dovedností)
 • poruchy tělesného růstu
 • lhostejnost
 • netečnost
 • poruchy spánku
 • náladovost
 • rozladěnost
 • zpomalený reakční čas (opožděný nástup reakcí na podněty)

Očekávané výsledky

 • pacient dosáhne rozvoje motorických společenských dovedností odpovídajících jeho věku
 • pacient je schopen pečovat o sebe a kontrolovat své chování
 • pacient dosáhne stabilizace hmotnosti, růstu nebo pokroku v přiblížení se své věkové skupině
 • rodiče, pečovatelé pochopí opoždění nebo odchylku v růstu, vývoji
 • rodiče, pečovatelé naplánují opatření k nápravě

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti existující stavy, okolnosti přispívající k odchylce růstu, vývoje, např. omezení intelektuální kapacity, tělesné postižení
 • posuď úroveň péče rodičů
 • povšimni si závažných stresujících příhod
 • zhodnoť prostředí nemocnice, ústavu z hlediska dostatečné stimulace, rozptýlení a možnosti hrát si a učit se novým věcem
 • pátrej po užívání různých látek, léků, které mohou s daným stavem souviset
 • urči stupeň odchylky (zaznamenávej pravidelně výšku a hmotnost)
 • zhodnoť úroveň neuropsychického vývoje, vypracuj aktivity k rozvoji
 • sleduj a zaznamenávej hlavní a vedlejší účinky podávaných léků

prováděcí intervence

 • zachovej si věcný přístup
 • informace podávej v souladu se svými kompetencemi
 • aktivně naslouchej obavám pacienta, rodičů z možného opoždění růstu a vývoje
 • doporuč zapojení dalších odborníků (nutriční asistent, fyzioterapeut)
 • povzbuzuj pacienta, rodiče v kladení krátkodobých, realistických cílů
 • hodnoť pravidelně s pacientem, rodiči pokrok, užívej vhodné pozitivní stimulace
 • doporuč zapojení do vhodných pohybových aktivit
 • poskytni pacientovi možnost rozptýlení, dětem možnost hry, vzdělávání

posílení zdraví

 • doporuč vhodné edukační programy v místě bydliště
 • informuj pacienta, rodiče o možnostech zapojení do skupin svépomocné péče
 • doporuč péči psychologa
 • edukuj rodiče o prevenci komplikací, zhoršení stavu – pravidelná dispenzární péče (odběry na stanovení hladin hormonů, hodnocení stavu výživy, úprava dávkování léků, hormonální substituce atd.)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít