Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/čití - vnímání/porucha smyslového vnímání zraku - 00122 etapa

Definice

Stav, kdy dochází ke změně množství nebo charakteru přijímaných stimulů, provázený poruchami reakcí na tyto stimuly.

Příčiny vzniku

 • vrozené vady, poškození (následky hypoxie, působení psychotropních látek) nebo poranění
 • poruchy zrakového receptoru
 • vliv léčebných procedur (izolace pacienta, jeho intenzivní léčba, upoutání na lůžko, vynucený domácí pobyt, léčba v inkubátoru)
 • proces stárnutí, závažná chronická onemocnění
 • bolestivé stavy
 • zúžení percepční oblasti způsobené strachem nebo stresem

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na zrakové postižení
 • pocity úzkostných až panických stavů
 • zrakové halucinace
 • zvýšená únava

objektivní

 • porucha adaptace
 • měřitelné změny zraku
 • změny obvyklých reakcí – rychlé střídání nálad, emoční reakce
 • časová, místní i osobní dezorientace
 • změny ve způsobech komunikace
 • změny chování
 • projevy apatie, neklidu nebo zvýšené dráždivosti
 • změny myšlení

Očekávané výsledky

 • pacient má obnovené kognitivní funkce
 • pacient kompenzuje smyslovou poruchu
 • pacient je schopen adaptace vzhledem k míře poškození zraku

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti rozsah zrakového poškození (zrakovou ostrost, rozsah zorného pole)
 • zjisti příčiny poruch smyslového vnímaného v oblasti zraku
 • zjisti úroveň adaptace nemocného na poruchu

prováděcí intervence

 • věnuj pozornost tomu, jak pacient reaguje na jednoduché pokyny
 • naslouchej aktivně jeho obavám a stížnostem a zahrň je do plánu péče
 • vybízej pacienta, aby slovně popsal, co vnímá
 • všímej si chování pacienta, netrpí-li halucinacemi, nepřiměřenou efektivitou, dezorientací, plačtivostí
 • předcházej zvyšování nitrolebního tlaku u pacienta (nezvedat prudce hlavu, prudce se neohýbat, nemnout si víčka)
 • chraň pacienta před pocity tělesné a citové izolace, pomáhej mu rozlišit realitu od fantazií
 • orientuj pacienta v místě i čase, uč ho poznávat okolí
 • promlouvej k pacientovi, aby byla udržena v pohotovosti jejich akustická stimulace
 • dodržuj při komunikaci s pacientem pravidla správné komunikace (viz. Komunikace se zrakově hendikepovanými)
 • vybízej rodinné příslušníky, aby nemocnému přinášeli důvěrně známé předměty, které potřebuje ke své orientaci a soběstačnosti
 • podporuj pacienta v používání kompenzačních pomůcek
 • zajisti pro pacienta přiměřené zaměstnání
 • seznam s poruchou smyslového vnímaného u pacienta ostatní členy ošetřovatelského týmu
 • zajisti bezpečné prostředí u pacienta, odstraň předměty bránící v cestě
 • zajisti signalizační zařízení
 • odstraň z blízkosti ostré, horké či jinak nebezpečné předměty

posílení zdraví

 • seznam pacienta i jeho rodinu s možnostmi využití nejrůznějších kompenzačních pomůcek
 • pouč rodinu pacienta a jeho blízké o pravidlech komunikace se zrakově hendikepovaným
 • informuj pacienta i jeho rodinu o organizaci zrakově hendikepovaných - Tyfloservis

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít