Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/posttraumatická odezva/posttraumatický syndrom - chronická fáze - 00141 etapa

Definice

Problém člověka s přetrvávající maladaptivní reakcí na traumatickou, zdrcující událost.

Stadia

 • akutní subtyp začíná do 6 měsíců a netrvá déle než 6 měsíců
 • chronický subtyp trvá déle než 6 měsíců
 • opožděný subtyp: latentní období trvá 6 i více měsíců před nástupem příznaků

Příčiny vzniku

 • závažné ohrožení nebo poranění vlastní či milované osoby
 • závažné nehody
 • fyzické a psychické zneužívání
 • znásilnění
 • přírodní katastrofy
 • přítomnost tragických událostí s velkým počtem mrtvých

Určující znaky

subjektivní

 • vtíravé myšlenky a sny, noční můry, poruchy spánku
 • návraty děsivých zážitků jakoby filmu před očima
 • pocity beznaděje
 • ztráta zájmu o běžné činnosti
 • ztráta důvěry
 • stálé hovoření o traumatické příhodě, pocity viny, smutek
 • poruchy nálady

objektivní

 • problémy v mezilidských vztazích
 • selhávání v práci, ve škole
 • noční pomočování u dětí

Očekávané výsledky

 • pacient dokáže vyjádřit vlastní pocity a reakce s vyhnutím se projekci
 • u pacienta dojde ke snížení úzkosti a strachu vyvolaných návratem vzpomínek
 • pacient dosáhne vhodných změn chování, životního stylu
 • u pacienta nebudou přítomny fyzické projevy (bolest, chronická únava)

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď příčiny a individuální reakce pacienta
 • pátrej po fyzickém či psychickém traumatu
 • sleduj pacientovu psychickou odpověď a jeho reakce (hněv, šok, popření, úzkost, zmatenost, pláč, emoční labilitu)
 • posuď míru úzkosti a pátrej po stupňující se úzkosti
 • všímej si verbálních a neverbálních projevů viny nebo sebeobviňování u pacienta
 • posuď stadium smutku
 • posuď vývoj fobických reakcí
 • zjisti kvalitu vztahů (rodiny, přátel, spolupracovníků), všímej si nadměrné starostlivosti nebo odtažení se
 • zhodnoť pokračující tělesné obtíže (bolest hlavy, nespavost, svalové napětí, nechutenství)
 • všímej si, zda postižený trpí vtíravými vzpomínkami, noční můrou, flashbackem

prováděcí intervence

 • pomoz pacientovi zvládnout situaci
 • naslouchej pacientovi, cítí-li potřebu opakovaně mluvit o tom, co prožil
 • umožni mu vyjádřit jeho pocity
 • pomoz pacientovi „pohnout se z místa“ a nalézt v sobě sílu pro další růst
 • pomoz mu s praktickými záležitostmi a dopady nehody
 • doporuč kvalitní poradenství a odbornou pomoc

posílení zdraví

 • veď pacienta k tomu, aby správně dokázal rozlišovat a sledovat své pocity
 • společně s pacientem pátrej po faktorech, které by mohly vytvořit zranitelnou situaci a které je pacient schopen sám změnit a zvýšit tak do budoucna svoji odolnost
 • prodiskutuj změnu životního stylu
 • nauč pacienta technikám ke snížení stresu
 • prodiskutuj, jak zvládnout „výročí“ a reakci na něj
 • doporuč pacientovi, eventuálně i jeho blízkým, podpůrnou skupinu, případně návštěvu odborníka

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít