? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/neschopnost rodiny zvládat zátěž - 00073 etapa

Definice

Chování člena rodiny nebo osoby pacientovi blízké negativně ovlivňující schopnost osoby samé i pacienta efektivně zvládnout základní adaptaci na změnu zdravotního stavu.

Příčiny vzniku

 • blízká osoba nebo člen rodiny trpí chronicky zamlčovanými pocity viny, úzkostí, nepřátelstvím, zoufalstvím atd.
 • neslučitelné rozdíly v přístupu k řešení úkolů, problémů na straně pacienta a blízké osoby/člena rodiny
 • vysoce ambivalentní rodinné vztahy
 • despotický přístup, odmítavý postoj rodiny k léčbě, jehož důsledkem bývá upevnění obranné pozice pacienta
 • vysoce rizikové rodinné situace (neúplná rodina, rodič v adolescentním věku, sexuální zneužívání v rodině, abúzus škodlivých látek v rodině)

Určující znaky

subjektivní

 • vyjádření beznaděje, nedostatek zájmu s ohledem na rodinné vztahy

objektivní

 • zanedbávání, opuštění, nesnášenlivost
 • psychosomatické projevy
 • agitovanost, deprese, agresivita
 • zanedbané, opomíjené vztahy s ostatními členy rodiny
 • neuspokojování potřeb pacienta
 • špatná péče o pacienta z hlediska léčby jeho nemoci
 • zkreslování zdravotního problému pacienta (popření existence nebo závažnosti jeho nemoci)
 • bezmocnost a pasivní závislost pacienta
 • dlouhodobé nadměrné obavy o pacienta

Očekávané výsledky

 • člen rodiny slovně vyjádří realističtější pochopení a přiměřené očekávání ve vztahu k pacientovi
 • člen rodiny pravidelně pacienta navštěvuje nebo s ním je  v kontaktu
 • člen rodiny se podílí na péči o pacienta v rámci možností a schopností rodiny
 • člen rodiny upřímně a otevřeně vyjadřuje city a očekávání

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti výchozí stav chování a komunikace v rodině před onemocněním (pro srovnání)
 • poznej současné chování členů rodiny (účast na návštěvách, chování k pacientovi na návštěvách)
 • pozoruj neverbální komunikaci mezi členy rodiny a pacientem, vyjadřování emocí

prováděcí intervence

 • diskutuj se členy rodiny o tom, jak vnímají situaci (představy, očekávání)
 • všímej si dalších stresujících faktorů pro rodinu (finanční potíže apod.)
 • navaž a udržuj spojení s dostupnými členy rodiny, vytvoř atmosféru důvěry a podpory
 • akceptuj obtížnost situace pro rodinu, sebeobviňování, pocity viny členů rodiny
 • aktivně naslouchej obavám členů rodiny, snaž se je analyzovat a pomáhat členům rodiny k sebereflexi
 • vymez hranice nepřiměřeným projevům chování (histriónské rysy), omez riziko násilí
 • v rámci svých kompetencí podávej členům rodiny od začátku přesné a úplné informace
 • vysvětluj a objasňuj plán léčby členům rodiny

posílení zdraví

 • poskytni členům rodiny informační zdroje, možnosti podpory
 • podporuj pozitivní projevy v komunikaci rodiny
 • povzbuzuj členy rodiny k postupnému řešení a zvládání situace

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 28. listopadu 2020 03:42