Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Růst, vývoj/růst/riziko nesouměrného růstu - 00113 etapa

Definice

Problém jedince, který je v období tělesného růstu ohrožen disproporčním růstem (vysoký a malý vzrůst).

Rizikové faktory

prenatální

 • vrozené nebo genetické poškození
 • podvýživa v době těhotenství
 • vícenásobné těhotenství (trojčata atd.)
 • vystavení teratogenům
 • zneužívání látek matkou
 • infekce matky

individuální

 • infekce
 • nezralost novorozence
 • malnutrice
 • organické a funkční poruchy
 • nepřizpůsobivé chování v oblasti stravování
 • anorexie
 • neukojitelná chuť k jídlu
 • chronické onemocnění
 • zneužívání látek

zevní prostředí

 • odnětí dítěte z rodiny, známého prostředí
 • vliv teratogenů
 • otravy olovem (poškozují CNS)
 • chudoba
 • násilí psychické i fyzické
 • přírodní katastrofy, pohromy

ze strany pečovatele

 • týrání
 • duševní onemocnění, mentální retardace, nezpůsobilost učit se
 • nedostatek informací o výchově a péči o dítě
 • sociální nezralost
 • neschopnost poskytovat péči o dítě
 • nevhodný způsob poskytování stravy nebo krmení

Očekávané výsledky

 • dítě má zajištěno dostatečné množství přiměřené výživy dle individuálních potřeb
 • dítě dosáhne stabilizace hmotnosti, růstu nebo pokroku v přiblížení se svojí věkové skupině
 • dítě se podílí v souladu s věkem a podle svých schopností na plánu péče
 • rodiče, pečovatel pochopí riziko opoždění a naplánuje případná opatření

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti existující faktory, stavy (viz rizikové faktory)
 • urči charakter a účinnost rodičovských aktivit v dané oblasti
 • posuď případné stresové situace, ztráty a odloučení, které mohou mít na vývoj dítěte/pacienta vliv
 • posuď poznávací schopnosti dítěte/pacienta, rodičů ve vztahu k rizikovým faktorům
 • zaznamenej a vyhodnoť úroveň psychomotorického vývoje
 • zhodnoť výšku a hmotnost dítěte/pacienta, porovnej s percentilovými grafy
 • sleduj hlavní a vedlejší účinky podávaných léků

prováděcí intervence

 • pravidelně zaznamenávej hmotnost a výšku dítěte/pacienta
 • sleduj, zaznamenávej, ale nekomentuj příjem stravy a vyprazdňování u dítěte/pacienta
 • hovoř přiměřeně o vhodnosti péče o zevnějšek
 • vytvoř ošetřovatelský plán dle individuálních schopností dítěte/pacienta, rodičů
 • motivuj dítě/pacienta, rodiče ke stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů, které jsou realistické
 • používej vhodné pozitivní motivace a pochvaly

posílení zdraví

 • zajisti a účastni se na zapojení dítěte do hry a edukačních aktivit
 • doporuč zapojení do vhodných pohybových aktivit
 • informuj o možnosti zapojit se do vhodných edukačních, pohybových aktivit po propuštění z ústavního léčení v dosahu místa bydliště
 • doporuč konzultaci s odborníky (nutriční terapeut, fyzioterapeut, psycholog)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít