Lékařské diagnózy

 ? 

Syndrom závislosti na nealkoholových návykových látkách etapa

Definice

 • poruchy vyvolané užíváním nealkoholových psychoaktivních látek,
 • jedná se o rozmanité projevy od nekomplikované intoxikace, škodlivého užívání přes syndrom závislosti, odvykací stav až ke zřejmým psychotickým poruchám
 • postihuje osobnost v celé její bio-psycho-sociální rovině

Nejčastěji zneužívané nealkoholové psychoaktivní látky

 • stimulancia (amfetaminy, efedrin, pervitin, kokain)
 • opioidy (opium, morfin, heroin, pethidin)
 • kanabinoidy (marihuana, hašiš)
 • halucinogeny (LSD, kys.lysergová, fencyklidin)
 • sedativa, hypnotika barbituráty, benzodiazepiny
 • solvencia (organická rozpouštědla, inhalační anestetika)
 • analgetika, laxantia
 • tabák

Etiologie

 • na vzniku závislosti se podílí více činitelů, které mohou mít ochranný či rizikový vliv vzhledem k rozvoji závislosti
 • psychické a emocionální faktory (struktura osobnosti, emocionální stabilita, vrozené dispozice, poruchy osobnosti)
 • věk (dospívání, krize středního věku, senioři)
 • kvalita nejbližších sociálních vztahů (partnerství, rodina, přátelé)
 • vlivy širšího sociálního prostředí (zaměstnání, socioekonomický status)
 • zkušenosti a úspěšnost v řešení náročných a krizových životních situací
 • dostupnost návykové látky

Klinický obraz

akutní intoxikace

 • přechodný stav, který následuje po užití psychoaktivní látky, ústí ve změny fyziologických a psychických funkcí a odpovědí
 •  účinek u jednotlivých osob se různí v závislosti na specifické povaze látky, dávce, okolnostech požití a psychickém stavu osobnosti před intoxikací
 • přítomny jsou klinicky významné psychopatologické změny a maladaptivní chování, které svou povahou vyplývají z účinku látky na CNS

syndrom závislosti

 • skupina psychických a fyziologických fenoménů, které se vyvinou po opakovaném užívání psychoaktivní látky
 •  vyznačuje se silnou touhou získat látku (drogu), zhoršenou schopností sebeovládání ve vztahu k droze, průkazem tolerance k účinku drogy, patofyziologickými projevy odvykacího stavu

odvykací stav

 • skupina příznaků různého typu a stupně závažnosti, které se vyskytují po úplném nebo částečném odnětí látky
 • začátek a průběh jsou časově limitovány, souvisejí s typem drogy a dávkou, stav může být komplikován deliriem nebo křečemi

psychotické poruchy

 • různé psychotické fenomény, které se vyskytnou v průběhu užívání nebo jako následek nadužívání psychoaktivní látky
 • poruchy jsou charakteristické halucinacemi, narušením vnímání, bludy, psychomotorickými poruchami, abnormálními emocemi apod.

specifické účinky některých látkových skupin

 • stimulancia
  • stimulace psychické i tělesné aktivity, zvýšení výkonnosti, euforie
  • při vyšších dávkách se stav podobá mánii
  • úzkostné stavy, nespavost, agrese, halucinace, křeče, tachykardie, dilatace zornic
  • abstinenční syndrom zahrnuje únavu, deprese, poruchy spánku, sebevražedné tendence, může se objevit delirium nebo paranoidní psychoza (výrazná vztahovačnost, agresivita, úzkost, psychomotorický neklid, poruchy vnímání)
 • opioidy
  • útlum CNS, uvolnění, euforie, psychomotorická retardace, poruchy pozornosti, řeči, zúžení zornic
  • při intoxikaci útlum dechového centra
  • tyto látky poměrně rychle vyvolávají silnou závislost se závažným abstinenčním syndromem ( pocení, slzení, rýma, průjmy, nauzea, zvracení, bolesti ve svalech a kloubech, horečka, tachykardie, neklid, deprese)
 • kanabinoidy
  • euforie, uvolnění, pocit vyrovnanosti, nadhledu
  • při intoxikaci apatie, tachykardie, sucho v ústech, zvýšená chuť k jídlu
  • při dlouhodobém užívání se objevují poruchy paměti
  • v některých případech může nasedat tzv. kannabisová psychoza (poruchy chování, panické ataky, persekuční úzkost, emoční labilita), event. schizofrenie- u této skupiny látek velmi záleží na psychickém stavu jedince před intoxikací (premorbidní osobnost)
 • halucinogeny
  • poruchy vnímání, iluze a halucinace, změna nálady a chování
  • někdy po odeznění vlastní intoxikace mohou přetrvávat závažné psychické poruchy spojené s poruchami vnímání,  paranoidními bludy či depresemi (tzv. Flash-Beck, může se vyskytnout i s odstupem několika měsíců i let)
 • sedativa, hypnotika, anxiolytika
  • tlumivé účinky, odstranění napětí a úzkosti
  • při předávkování porucha koordinace pohybů, výslovnosti
  • tyto látky vyvolávají silnou závislost s těžkým abstinenčním syndromem (úzkosti, třes, křeče, závratě, nauzea, nespavost, pokles krevního tlaku, poruchy vědomí, epileptický záchvat)
 • solvencia
  • euforie, zrakové iluze, halucinace
  • mohou vznikat přetrvávající psychotické stavy, demence, atrofie mozku
 • tabák
  • úporná závislost s nepříjemným abstinenčním syndromem (touha po tabáku, podrážděnost, úzkost, neklid, zažívací potíže, bolesti hlavy)

Diagnostika

anamnéza

 • zásadní je objektivizace údajů partnerem, rodinnými příslušníky, kolegy

psychiatrické vyšetření

 • diagnostická kritéria Světové zdravotnické organizace
 • diagnostická kritéria jsou naplněna, jestliže během jednoho roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů
 • silná touha nebo pocit puzení užívat látku
 • potíže v sebeovládání při užívání látky
 • postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů
 • pokračování v užívání přes důkazy škodlivých následků

laboratorní vyšetření

 • detekce zneužívané látky v moči, krvi, slinách – toxikologie

klinické vyšetření

 • specifické tělesné příznaky – změna stavu zornic, stopy po intravenózní aplikaci, jizvy po abscesech, tromboflebitida, poškození nosní přepážky v důsledku šňupání, bronchitidy, astma vlivem kouření
 • specifické psychické projevy – změny aktivační úrovně (nadměrná aktivita, zvýšená únava, spavost, útlum CNS, apatie) poruchy řeči, poruchy myšlení a jiné

Terapie

 • detoxifikace, zvládnutí abstinenčního stavu
 • režimová léčba ve specializovaných zařízeních
  • střednědobá, dlouhodobá léčba
  • navazující komunitní léčba
  • abstinence
  • strukturování času
  • terapeutický program
 • psychoterapie v rámci léčebného programu
  • podpora motivace k léčbě
  • komunitní psychoterapie
  • skupinová psychoterapie
  • relaxační techniky
 • podpůrná farmakoterapie
  • zvládání nežádoucích projevů v počátcích léčby (anxiolytika, antidepresiva, hypnotika)
  • substituční terapie (methadon, buprenorfin)
 • ostatní terapeutické metody
  • práce s deníkovými záznamy
  • sportovní aktivity
  • arteterapie
  • ergoterapie

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít