Edukace

 ? 

Edukace klienta s Alzheimerovou chorobou etapa

Alzheimerova choroba je závažné neurodegenerativní onemocnění vedoucí k úbytku některých populací neuronů (nervových buněk) a v důsledku toho k mozkové atrofii (úbytku tkáně). Tyto buňky odumírají a nemohou být nahrazeny ani obnoveny. Způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Lidé trpící touto nemocí mohou zapomínat jména, vidět a slyšet to, co ve skutečnosti neexistuje. Bývají celkově zmatení, podráždění, nervózní, úzkostní a mají strach.

Stadia nemoci

 • Lehká demence
  Obtížné dorozumívání, zapomínání, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, především krátkodobé a střednědobé, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost a egocentričnost.
 • Střední stadium demence
  Střední demence se projevuje významným zhoršením paměti ve všech složkách. Porucha soudnosti, nekritičnost, neschopnost vykonávat běžné aktivity, jako je vaření a nakupovaní, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti.
 • Těžké stadium demence
  Těžká demence se vyznačuje těžkými poruchami paměti. Nemocní si nejsou schopni zapamatovat nové informace. Velmi častá je dezorientace v čase i prostoru. Postižení nepoznávají lidi, a to často ani nejbližší příbuzné.

Demence se rozvíjí nenápadně plíživě. Prvními příznaky bývají poruchy krátkodobé paměti a poruchy vštípivosti paměti. Poměrně brzy se v průběhu rozvoje demence objevují poruchy orientace v prostoru i čase. S postupným prohlubováním demence v důsledku toho začnou pacienti bloudit, nejdříve dále od svého bydliště a v místech, která znali, ale nenavštěvovali příliš často. S postupující demencí bloudí i blíže svého bydliště a v těžkých stadiích demence i ve vlastním bytě.

Rizikové faktory

 • Věk – jeden ze základních faktorů. U lidí před 60. rokem se s nemocí setkáváme spíše vzácně. U lidí nad 85 let trpí chorobou každý pátý.
 • Pohlaví. V tomto ohledu jsou ženy ohroženy více než muži.
 • Genetické podklady – ovlivňují výskyt. U blízkých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci) je výskyt 3-4krát větší.
 • Vzdělání – Lidé úspěšní ve vzdělávacím procesu jsou méně ohrožení Alzheimerovou chorobou.
 • Kouření – Kouření přináší vyšší riziko vzniku demence.
 • Alkohol – dlouhodobá konzumace většího množství alkoholu přináší vyšší riziko onemocnění.
 • Deprese – starší lidé s depresí mají 3-4krát větší riziko propuknutí demence.
 • Zdraví – Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, vysoké hladiny lipidů a cukrovka patří mezi rizikové faktory pro vznik Alzheimerovy choroby.

1. Edukační dg.

 • Ochota doplnit deficitní vědomosti
 • Ochota ke zlepšení léčebného režimu
 • Porušená interpretace okolí
 • Potulka
 • Ochota zlepšit zvládání zátěže
 • Riziko přetížení pečovatele

2. Edukační cíle

 • Kognitivní oblast:
  • Klient dokáže podat informace o předepsaných lécích, způsobu užívání léků, možných nežádoucích účincích, vysvětlit důležitost užívání.
  • Zná komplikace, které mohou nastat.
  • Klient nemá nerealistická očekávání vůči léčbě.
 • Psychomotorická oblast:
  • Klient maximálně rozvíjí svoji soběstačnost.
 • Afektivní oblast:
  • Klient je orientovaný ve svém okolí dle stadia onemocnění.

3. Edukační intervence

Uvést nemocného do problematiky onemocnění.

Edukace by měla být vedena interaktivně za využívání následujících technik

 • používání otevřených otázek,
 • poskytování empatického zhodnocení,
 • zjišťování pacientových představ a přesvědčení a reflektujícího naslouchání,
 • podporování soběstačnosti,
 • přehled předchozích zkušeností s léčbou,
 • poskytování zpětné vazby,
 • shrnutí a přehled možných zdrojů nespolupráce,
 • edukace může být zaměřena též na rodinné příslušníky, kteří se starají o duševně nemocného člena rodiny.

Rady pro nemocného:

 • vytvořte si knihu, kde budete mít:
 • důležitá tel. čísla, adresy (včetně té vaší) a čísla tísňového volání,
 • jména lidí a jejich vztah k vám,
 • seznam věcí, které musíte udělat,
 • mapu, na které bude zakreslen váš domov a jeho okolí,
 • cokoli, co budete potřebovat vědět nebo co je pro vás důležité,
 • polepte skříně a zásuvky obrázky nebo popisky, kde bude jasně vyjádřeno, co v které skříni je a k čemu ten určitý předmět slouží,
 • pořiďte si hodiny, kde bude zobrazeno i datum, a dejte je na nějaké viditelné místo,
 • poproste příbuzného nebo přítele, aby vám zavolal a upozornil vás vždy, když máte důležitou schůzku, když si máte užít léky apod.,
 • odškrtávejte si dny v kalendáři, abyste měli přehled o čase.

Rozvržení dne:

 • udělejte si na vše dost času a nenechte ostatní, aby vás nutili pospíchat,
 • pokud je pro vás něco příliš obtížné, chvíli si od toho odpočiňte,
 • pokud potřebujete pomoc, požádejte o ni,
 • domluvte se s ostatními, aby vám pomáhali se složitějšími problémy,
 • dodržujte svůj stálý každodenní plán,
 • nechoďte mimo domov sami, vždy raději s někým, kdo vás doprovodí,
 • vysvětlete ostatním, že máte problémy s pamětí a potřebujete pomoc,
 • zaregistrujte se v programu České alzheimerovské společnosti (ČALS) nazvaném „Bezpečný návrat“, tento program byl vytvořen pro ty, kteří by mohli mít problém s návratem domů.

Cvičení paměti:

 • luštěte křížovky,
 • můžete využít karetní hry, pexeso,
 • sestavujte puzzle,
 • procvičujte paměť a vybavte si zapamatované informace (např. na stůl je umístěno 10 předmětů, následně je zakryjte, na list papíru napište všechny předměty, které jste si zapamatovali, posledním krokem je kontrola),
 • využijte sešity „Cvičte si svůj mozek“, jsou v různých úrovních obtížnosti.

Využití různých terapií:

 • muzikoterapie (léčba hudbou), důležitý je vzpomínkový efekt např. hudba mládí, i u těžkých forem demence je dlouhodobá paměť zachována,
 • arteterapie (léčba uměním) receptivní, kdy je záměrně vybráno umělecké dílo
 • produktivní, zahrnuje použití konkrétních tvůrčích činností, tj. malba, kresba, koláže, modelování apod.,
 • taneční terapie, klient je udržen v prostoru a čase, což podporuje percepční a kognitivní funkce,
 • zooterapie (terapie za pomocí zvířat) pasivní, kdy zvíře má pozitivní efekt již pouhou svou přítomností v určitém prostředí,
 • interaktivní, kdy klient pečuje o zvíře stále (rezidentní typ – zvíře přítomné v ústavu) nebo formou projektů v různých časových délkách a pravidelnosti (návštěvní typ),
 • canisterapie (terapie za pomoci psů)
 • rezoluční terapie, je častěji doporučovanou metodou při komunikaci s klientem, který již není schopen se orientovat v realitě. Rezoluce předpokládá, že cokoli řekne pacient „TEĎ, je pro něj realitou a nemá smysl se snažit něco změnit“.

Správná výživa:

 • riziko podvýživy je závažnou komplikací, která je průvodním jevem u pacientů s Alzheimerovou chorobou, ale na kterou se nemyslí,
 • lidé s demencí mají sníženou potřebu pít, často i méně než 1 l tekutin denně,
 • dochází i k omezenému příjmu základních složek výživy, minerálů a vitamínů,
 • nedostatečná výživa vede k úbytku kosterní svaloviny, která není při zachování tukových zásob patrná,
 • u nemocných s Alzheimerovou chorobou je nutné již od počátku dbát na správnou výživu, ale současně i navýšit celkový příjem bílkovin,
 • důležitým doporučením je jíst pravidelně ve 2-3 hodinových intervalech, a to i pokud se nedostavil pocit hladu.

Strava bohatá na bílkoviny:

 • tvrdý sýr,
 • tučný tvaroh,
 • sušené mléko,
 • jogurt,
 • vařené vejce,
 • vaječný žloutek,
 • ořechy, semena,
 • obilné klíčky,
 • maso – ryby, drůbež,
 • luštěniny,
 • sója,
 • proteinové koncentráty.

Doplnění tuků:

 • přídavek tuků a olejů, které zvyšují energetickou hodnotu a zvyšují chutnost pokrmů,
 • máslo (do hotových pokrmů),
 • sladká smetana, neslazená smetana, kysaná smetana,
 • smetanový sýr,
 • majonéza – salátový dressing.

Doplnění cukrů:

 • med,
 • džem,
 • hnědý, hroznový cukr,
 • sušené ovoce.

Vhodné je sestavit jídelníček nutričním terapeutem.

Rady pro rodinné příslušníky, kteří se starají o duševně nemocného člena rodiny:

 • Onemocnění je provázeno poruchami paměti, neopravujte a nevyvracejte slovní formulace.
 • Nemocní si velmi dlouho pamatují na způsob komunikace, i když zapomněli její obsah. Konfrontace a konflikty vyvolávají v nemocných pocit neporozumění, agresi a ztěžují komunikaci.
 • Velmi časté je pro nemocného opakování jedné věty v průběhu dne. Je neopodstatněné nemocnému sdělovat, že tuto větu slyšíte „100x“, protože si to nepamatuje.
 • K onemocnění patří poruchy chování, ke kterým se přidává časoprostorová dezorientace. Nemocnému se prolíná minulost, současnost a často něco hledá. Důležité je neobviňovat, nevysvětlovat, nevyčítat.
 • Vhodné je dodržování denních stereotypů.
 • Při komunikaci využívat pouze krátké, jednoznačné věty.
 • Změny a nové zážitky negativně působí na nemocného. Neměníme prostředí, nepřemisťujeme osobní věci.
 • Důležitá je pro pečující osobu doba pravidelného odpočinku. Alzheimerova choroba je dlouhodobé a vleklé onemocnění. Není možné o někoho dobře pečovat, když je člověk sám unavený. Využijte činnosti ADP a dalších možností sociální pomoci (např. denní stacionáře).

Práva nemocných trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence

 • Být informován o své chorobě.
 • Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 • Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen je to možné.
 • Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 • Při vyjádření svých citů být brán vážně.
 • Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 • Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 • Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 • Mít možnost chodit pravidelně ven.
 • Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 • Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 • Být ošetřován osobami, které jsou trénovány v péči o soby s demencí.

Skip Navigation Links.

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské diagnózy:

loga
Zavřít