Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/role pečovatele/zhoršená rodičovská role - 00056 etapa

Definice

Stav, kdy rodič ve své roli prožívá nejistotu a konflikt při reakci na krizi.
Neschopnost osoby primárně odpovědné za péči vytvořit podporující prostředí pro optimální růst a vývoj dítěte.

Příčiny vzniku

 • oddělení od dítěte z důvodu chronické nemoci, postižení
 • váznoucí soudržnost rodiny, manželský konflikt, změny v rodině
 • stres
 • finanční potíže
 • přetížení v roli rodiče
 • nízký sociokulturní standard
 • neplánované nebo nechtěné těhotenství
 • chybějící nebo špatný model rodičovské role
 • nízká sebeúcta
 • sociální izolace
 • nedostatek znalostí o vývoji dítěte
 • nízká úroveň vzdělání, omezení kognitivních funkcí
 • špatné komunikační schopnosti

Určující znaky

subjektivní

 • rodiče pociťují obavy, zda budou během hospitalizace nebo doma schopni uspokojit fyzické a emoční potřeby dítěte
 • rodiče prožívají obavy nad změnami rodičovské role, fungováním a komunikací rodiny a jejím zdravím
 • pociťování obav ze ztráty kontroly nad rozhodováním o dítěti
 • slovní vyjádření pocitů viny, zlosti, strachu, úzkosti nad dopadem nemoci dítěte na život rodiny

objektivní

 • rodiče přestávají plnit každodenní péči o dítě
 • rodiče se odmítají zapojit do běžné péče
 • neadekvátní ochrana zdraví dítěte
 • nesprávný způsob pečování o dítě
 • nedostatečná interakce mezi dítětem a matkou, špatná interakce mezi rodiči a dítětem
 • absence mazlení s dítětem, nestálé či zcela chybějící pouto k dítěti
 • nepružnost v přístupu k potřebám dítěte
 • přílišné trestání, odmítání nebo nepřátelství vůči dítěti, zneužívání, zanedbávání nebo opuštění dítěte

Očekávané výsledky

 • rodiče realisticky chápou rodičovské role
 • rodiče akceptují individuální situace
 • rodiče vytvoří přiměřené rodičovské pouto k dětem
 • rodiče se budou o dítě starat v přiměřeném rozsahu a kvalitě
 • rodiče se zúčastní aktivit, kurzů, které podporují osobní růst

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti složení rodiny
 • urči vývojové stadium rodiny
 • posuď rodinné vztahy a potřeby jednotlivých členů
 • posuď úroveň rodičovských dovedností a přihlédni k intelektuální, emoční a fyzické charakteristice obou rodičů
 • zjisti užívání alkoholu, drog, léků

prováděcí intervence

 • pozoruj vzájemné chování mezi rodiči a dětmi
 • povzbuzuj interakci mezi rodiči a dětmi
 • umožni dostatek prostoru k vyjádření pocitů
 • zdůrazňuj pozitivní aspekty situace, hovoř s nadějí o schopnostech rodičů a možnostech zlepšení situace
 • povzbuzuj rodiče, vyjádři jim svoji podporu
 • zapoj do procesu další členy širší rodiny, přátele

posílení zdraví

 • doporuč rodičům, aby si občas dopřáli něco, co jim přinese uvolnění (kultura, pěstování zájmu)
 • zajisti dle potřeby kontakt se sociální pracovnicí, s psychologem

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít