Terapie

 ? 

Tlumení bolesti etapa

 • bolest se znovu objevuje po vymizení účinku anestetik
 • hojení rány per primam – bolest odezní za 1-2 dny
 • hojení rány per sekundam – bolest přetrvává déle

důvody pooperační analgezie

 • ovlivnění komfortu nemocného
 • omezení neuroendokrinní stresové odpovědi organizmu
 • umožnění časné mobilizace a rehabilitace nemocných
 • porucha spánku

rozbor bolesti

 • lokalizace bolesti
 • propagace bolesti
 • intenzita
 • kvalita bolesti
 • časový průběh
 • vyvolávající faktory
 • určující faktory
 • přidružené syndromy (nauzea, závrať, dechové obtíže)
 • ovlivnění každodenních aktivit
 • minulé zkušenosti s bolestí a její ovlivnitelnost
 • interpretace bolesti, očekávané následky, obavy
 • opatření proti bolesti
 • pocity spojené s bolestí

léčba bolesti

 • nefarmakologické metody zvládání bolesti
 • využití fyzikálních metod k léčbě bolesti (aplikace tepla a chladu)
 • mobilizace pacienta
 • úlevová poloha
 • odpoutání pozornosti od bolesti
 • farmakologické metody zvládání bolesti (aplikace ordinovaných analgetik; v případě opiátů je nutno postupovat dle platných pravidel manipulace s omamnými látkami a dodržovat časové intervaly aplikací, tj. 6-8 hodin od poslední aplikace)

zásady přístupu k nemocnému, kterého něco bolí

 • nebýt nevšímavý k nemocnému a jeho bolesti
 • nebýt hluchý k projevům souvisejícím s bolestí
 • sledovat nonverbální projevy bolesti
 • nespěchat při rozhovoru s nemocným
 • nebagatelizovat slovní vyjádření bolesti
 • nikdy neříct: ,,To vás bolet nemůže." ,,To nic není.“
 • nabízení důvěry a pochopení
 • empatie
 • blízký kontakt, aby nemocný věděl, že je vždy někdo nablízku
 • akceptace pacienta
 • posílení vlastní aktivity pacienta v boji s bolestí
 • dát nemocnému možnost, aby během bolestivého výkonu mohl zvednutím ruky označit intenzitu bolesti; lékař může výkon zastavit při překročení snesitelné hranice

Denní záznam bolesti podle Melzacka Jednoduchá deskriptivní škála bolesti Mapa bolesti podle M. S. Margolese Melzackova škála bolesti Numerická škála bolesti Profil bolesti nezralého novorozence Vizuální analogová škála bolesti Škála dětských obličejů pro měření intenzity bolesti podle J. Bavora Škála výrazů obličeje pro měření intenzity bolesti Záznam hodnocení bolesti Záznam jednorázového zhodnocení bolesti

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít