Terapie

 ? 

Antidysrytmika etapa

syn. antiarytmika

 • léčiva používaná k léčbě poruch srdečního rytmu
 • potlačují arytmie tím, že tlumí specifické membránové iontové kanály, receptory a autonomní funkce
 • arytmie – porucha tvorby nebo vedení vzruchu nebo kombinace obou
 • léčba je zaměřena na odstranění příznaků onemocnění
 • léčiva se dělí podle svého působení na membránové iontové kanály Na+, K+ a Ca2+, receptory a iontové pumpy do několika tříd

antiarytmika třídy I

 • blokáda rychlého sodíkového kanálu se dělí na jednotlivé podskupiny, které se od sebe liší intenzitou blokády sodíkového kanálu

třída Ia

chinidin, prokainamid, disopyramid

 • prodlužují vedení v síních
 • prodlužují trvání akčního potenciálu a zpomalují repolarizaci membrány
chinidin
 • supraventrikulární, komorové dysrytmie
 • zpomalení vedení vzruchu je silnější než u nemocné tkáně
 • prodlužuje trvání akčního potenciálu blokádou K+- kanálů

nežádoucí účinky

  • antagonista muskarinových receptorů v srdci
  • chinidinová synkopa – bezvědomí kardiálního původu
  • imunopatologické reakce – např. útlum kostní dřeně, lupus erythematodus
  • nauzea, průjem, bolest hlavy, závratě
  • interakce – zvyšuje koncentrace dioxinu v plazmě, vstupuje do lékových interakcí s warfariny, tramadolem, kodeinem aj.

prokainamid

 • účinky na srdce podobné chinidinu
 • větší negativně inotropní účinek než chinidin

nežádoucí účinky

  • někdy vyvolá tvorbu protilátek – onemocnění imunitního systému

třída Ib

lidokain, trimekain, mexiletin

 • zkracují trvání akčního potenciálu a refrakterní fáze

třída Ic

propafenon, flecainid

 • tato třída je nejúčinnější v blokádě Na+- kanálů

antiarytmika třídy II

 • patří mezi adrenergní β–blokátory
 • využívá se jejich negativně chromotropní a negativně dromotropní účinek
 • snižují zvýšenou stimulaci sympatiku
 • na jejich antiarytmickém účinku se podílí také jejich antiischemické působení – snižuje se spotřeba O2 v myokardu
 • mají též antisklerotické a antitrombotické účinky
 • sekundární prevence ischemické choroby a prevence náhlé smrti po akutním infarktu myokardu

antiarytmika třídy III

amiodaron, bretylium, sotalol

 • blokují K+ - kanály – prodlužují akční potenciál
 • má vazodilatační účinky

nežádoucí účinky

  • může navodit bradykardii – zpomalení vedení, srdeční bloky
  • plicní fibróza – zmnožení plicní pojivové tkáně – zhoršení ventilačních funkcí
  • hepatotoxicita
  • poruchy štítné žlázy
  • novější léčiva - ibutilid, trautilid, defetilid

třída IV

verapamil, dilthiazem

 • blokárory Ca2+ - kanálů
 • vazodilatační účinek
 • snižují frekvenci impulzů v sinoatriálním uzlu

nežádoucí účinky

  • bradykardie
  • zácpa
  • periferní edémy

dávkování léčiv podle tělesné hmotnosti, věku, renálních a jaterních funkcí a možných lékových interakcí

další léčiva používaná v terapii dysrytmií

 • srdeční glykosidy – blokátory Na+/K+-ATPázy – pozitivně inotropní účinek
 • adenosin – přirozeně se vyskytující nukleotid – velmi krátký poločas (několik sekund), aktivuje K+- kanály – výstup K+ z buněk
 • magnezium sulfát – síran hořečnatý (Mg působí jako fyziologický antagonista Ca2+)

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít