Lékařské diagnózy

 ? 

Infarkt myokardu etapa

Definice

Infarkt myokardu je akutní ložisková nekróza srdečního svalu vzniklá na podkladě uzávěru či extrémního zúžení věnčité tepny zásobující příslušnou oblast.

Příčiny

 • v 90 % trombus – nasedá na aterosklerotický plát
 • embolus zachycený v místě aterosklerotického plátu
 • spazmus, který postihuje aterosklerózou změněné tepny
 • nestabilní aterosklerotický plát
Rizikové faktory
 • neovlivnitelné
  • genetická predispozice
  • věk
  • mužské pohlaví
 • ovlivnitelné
  • kouření
  • obezita
  • dyslipoproteinemie
  • stres
  • nedostatek fyzické aktivity
  • diabetes mellitus

Etiopatogeneze onemocnění

Myokard (srdeční sval) je zásobován koronárními arteriemi (věnčitými tepnami), které odstupují z aorty po jejím výstupu z levé komory srdeční. Po uzávěru věnčité tepny dochází k nedostatečnému zásobení srdeční svaloviny kyslíkem a k postupné nekróze. Po 20 minutách začínají první buňky podléhat nekróze. Velikost nekrózy je závislá na velikosti uzavřené tepny, době trvání uzávěru, fyzické zátěži v době infarktu a počtu kolaterál. V léčbě je důležitá časná rekanalizace. Postup nekrózy od endokardu k epikardu trvá 4-12 hodin.

Klinický obraz

 • stenokardie - náhlá svíravá, pálivá bolest za hrudní kostí s propagací do celé levé horní končetiny a do dolní čelisti; na rozdíl od anginy pectoris trvá déle než 20 min, nereaguje na podání nitroglycerinu a často vzniká i v klidu
 • strach ze smrti
 • dyspnoe, tachypnoe, ortopnoe
 • nauzea, zvracení
 • arytmie, palpitace
 • bledá, studeně zpocená kůže
 • zvýšená náplň jugulárních žil a hepatomegalie u infarktu pravé komory

Diagnostika

anamnéza

 • osobní anamnéza – pátráme po prodělaném infarktu v minulosti, zda se léčí s hypertenzí, diabetem, hyperlipoproteinemií, zda kouří – kolik a jak dlouho
 • nynější onemocnění – obtíže v poslední době (kdy začaly bolesti na hrudi, propagace a charakter bolesti, dušnost atd.)
 • rodinná anamnéza – výskyt ICHS (ischemická choroba srdeční), CMP, arteriální hypertenze  u pokrevních příbuzných
 • farmakologická anamnéza – všechny léky, které pacient doposud užíval, fibrinolytická léčba v posledních šesti měsících
 • sociální anamnéza – stresové faktory (zaměstnání, rodinné zázemí, sociální situace atd.)
fyzikální vyšetření
 • fyzikální vyšetření – pohled, poslech, pohmat, poklep
laboratorní metody
 • biochemické
  • kardioenzymy v séru - CK, CK-MB, troponin
  • Na, K, Cl, urea, kreatinin
  • M+S
 • hematologické – KO, FW
 • hemokoagulační – aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT), protrombinový test (PT)
elektrografické vyšetření
 • EKG – (Pardeho vlna)
zobrazovací metody
 • rentgenové – RTG hrudníku
 • rentgenové s kontrastem – koronarografie s PTCA (perkutánní transluminální koronární angioplastika)
 • ultrazvukové – ECHO srdce

Terapie

předhospitalizační péče

 • co nejrychlejší doprava nemocného na koronární JIP – stabilizace krevního oběhu
 • zklidnit nemocného
 • opiáty, sedativa a nitráty – tlumení bolesti
 • kyselina acetylsalicylová
 • Atropin – bradykardie provázená hypotenzí
 • betablokátory i.v. nebo p.o. – hyperkinetická cirkulace – charakterizována hypertenzí, tachykardií a komorovou arytmií
 • diuretika a vazodilatancia – srdeční selhání
 • kardiopulmonální resuscitace – srdeční zástava
režimová opatření
 • nemocný přijímán na koronární JIP do Fowlerovy polohy, má přísný klid na lůžku (pohybový režim se odvíjí od způsobu léčby a zdravotního stavu pacienta)
 • oxygenoterapie kyslíkovou maskou 5 l/min., kyslíkovými brýlemi 7 l/min
 • zavedení periferní nebo centrální žilní kanyly
 • monitorace základních životních funkcí (TK, P, D, EKG křivky, saturace kyslíku, bilance tekutin  a všech klinických projevů)
 • sledujeme výsledky laboratorních hodnot a projevy krvácení při léčbě pomocí fibrinolýzy
dietoterapie
 • závisí na závažnosti  a průběhu AIM
 • první den dieta č. 0S (pouze tekutiny), další dny 3 – racionální nebo 10 – neslaná šetřící
 • při hyperlipoprotienemii podáváme dietu číslo 9/150 – diabetická, i když pacient není diabetik

cílem a zároveň preventivním opatřením je

 • zhubnout u obézních
 • nekouřit
 • snížit stres a psychické napětí
 • zvýšit fyzickou aktivitu (např. plavání, běh, lyžování, turistika, rychlá chůze 30-40 minut denně)
 • snížit živočišné tuky v dietě
 • zvýšit podíl nenasycených mastných kyselin (rostlinné tuky, ryby)
 • zvýšit přísun vlákniny na 10-25 g/den
 • zvýšit podíl vitaminu s antioxidačním účinkem; doporučená dávka zeleniny a ovoce je 400 g/den

farmakoterapie

 • tlumení anginózní bolesti – opioidní analgetika
 • léčba zaměřená na omezení rozsahu infarktového ložiska
  • trombolýzatrombolytika = fibrinolytika, např. Streptokináza – rozpuštění trombu a obnova průtoku krve
  • perkutánní transluminální angioplastika (PTCA) – mechanické rozrušení uzávěru věnčité tepny vodičem a následná angioplastika (roztažení cévy balónkem), popř. implantace stentu
 • antikoagulační a antiagregační léčbaHeparin, nízkomolekulární hepariny, kyselina acetylsalicylová
 • jako sekundární prevence vzniku infarktu myokardu se podávají:
  • kyselina acetylsalicylová

betablokátory snižují spotřebu kyslíku v myokardu vlivem zpomalení srdeční frekvence, poklesu srdečního tlaku a snížení srdeční stažlivosti – metoprol

inhibitory ACEzlepšují prognózu nemocných v akutním stavu infarktu myokardu, zabraňují nepříznivému přetvarování levé komory po AIM, čímž zlepší srdeční funkci – perindopril, ramipril

nitrátymají relaxační vliv na hladké svalstvo cév

péče po infarktu

 • upřednostňuje se časná rehabilitace – již v prvních dnech po infarktu je povolené 15-30 minutové sezení u lůžka, postupně se zátěž přidává a při dobré odpovědi na postupně zvyšovanou zátěž je možno nemocného propustit již po 6-10 dnech; u komplikovaných případů se rehabilituje pomaleji a nemocní se propouštějí po 2-4 týdnech; při nekomplikovaném průběhu by mohl nemocný nastoupit do práce do 3 měsíců po infarktu
 • pravidelná kontrola nemocného v kardiologické ambulanci
 • zvážit rekoronarografické vyšetření s eventuálním provedením PTCA nebo bypassu
 • kompenzace hypertenze, diabetes mellitus
 • léčba dyslipoproteinemie – nízkocholesterolová dieta
 • nekouřit, redukce hmotnosti u obézních nemocných
 • přiměřená fyzická aktivita

Komplikace

 • arytmie – bradykardie, supraventrikulární i komorové tachykardie
 • akutní levostranná kardiální insuficience
 • kardiogenní šok
 • aneuryzma srdeční stěny
 • ruptura myokardu s následnou tamponádou srdce, krev se vylije do osrdečníku
 • ruptura a dysfunkce papilárních svalů mitrální chlopně
 • ruptura komorového septa
 • poinfarktová angina pectoris

Elektrokardiografické vyšetření - EKG EKG křivka, AIM Infúzní pumpa Infúzní pumpa s vakem Centrální rozvod kyslíku Rychlospojka Kyslíková maska Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Periferní žilní kanyla Monitor pro sledování životních funkcí Monitor pro sledování životních funkcí Resuscitační vozík Pomůcky k zajištění dýchacích cest Externí defibrilátor

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít