Lékařské diagnózy

 ? 

Akutní levostranné srdeční selhání etapa

Definice:

Srdeční selhání je syndrom způsobený komorovou dysfunkcí doprovázený intolerancí zátěže, retencí tekutin a zkrácením života. Srdce selhává jako pumpa a není schopno přečerpávat krev v takové míře, jakou organizmus aktuálně vyžaduje. Odpovědí organizmu je aktivace kompenzačních mechanizmů, které ale přinášejí jen krátkodobý účinek.

Kompenzační mechanizmy

Vzestup tepové frekvence, vazokonstrikce a zvýšení kontraktility myokardu, retence vody, sodíku, rozšíření komor a využití anaerobního metabolizmu.

Kompenzační mechanizmy mají z dlouhodobého hlediska negativní účinek, tj. zhoršení srdeční práce, zhoršení perfuze myokardu, retenci tekutin a vznik otoků, arytmii v důsledku ztrát draslíku.

Akutní levostranné srdeční selhání (akutní levostranná kardiální insuficience) je stav charakterizovaný náhlým vzestupem plnícího tlaku, tlaku levé srdeční komory a městnáním v plicním oběhu s hypoxií v důsledku sníženého minutového srdečního výdeje.

Etiologie:

 • myokardiální – IM, myokarditis, kardiomyopatie
 • hemodynamické – tlakové přetížení komor – hypertenze, hypertenzní krize, aortální stenóza
 • objemové přetížení komor – insuficience chlopní
 • překážka plnění komor – stenózy cípatých chlopní

Klinický obraz:

Probíhá ve dvou fázích

 1. Astma kardiale
  Pacient se za několik hodin po ulehnutí probudí s pocitem nedostatku vzduchu, úzkostí a zrychleným dýcháním. Dušnost ho nutí si sednout, někdy vstane a stojí u otevřeného okna, opírá se o parapet (zapojuje pomocné dýchací svaly). Dušnost je exspirační, kašel zpočátku neproduktivní. Záchvat může odeznít nebo přechází do plicního edému.
 2. Plicní edém
  Pacient je extrémně dušný, úzkostný, bledý, studeně opocený, má zrychlený, někdy nepravidelný pulz, zvýšený krevní tlak. V důsledku „zaplavení“ alveolů tekutinou dochází k expektoraci zpěněného růžového sputa, vtahování supraklavikulárních jamek a cyanóze.

Diagnostika:

Anamnéza

Anamnestická data lékař zjišťuje od nemocného na JIP stručně a cíleně, doplní je později po odeznění akutního stavu, ev. je doplní o informace od rodinných příslušníků.

 • výskyt dušnosti při fyzické zátěži i v klidu
 • ortopnoe – pocit dušnosti po ulehnutí, pacient se musí posadit
 • bolesti na hrudi
 • palpitace
 • synkopy
 • vykašlávání, barva a charakter sputa

Fyzikální vyšetření

 • pohled – cyanóza, pohyby hrudníku, tvar hrudníku, poloha, barva a charakter sputa, facies mitralis (zarudnutí ve tváři), otoky
 • poslech – ozvy srdeční, arytmie, cval, šelesty, chropy
 • pohmat – úder hrotu, pulz
 • měření krevního tlaku

Laboratorní vyšetření

 • standard (FW zvýšená u infarktu myokardu a myokarditid)
 • kardioenzymy (zvýšené u IM)
 • astrup (hypoxemie a hyperkapnie)
 • N terminální pro brain natriuretický peptid

Přístrojové vyšetření

 • RTG srdce a plic (městnání v plicním řečišti)
 • EKG (IM, hypertorfie a přetížení levé komory a síně nebo pravé komory a síně, bloky Tawarova raménka, arytmie)
 • ECHO (velikost levé komory, snížení systolické funkce)
 • telemetrie při hospitalizaci
 • holterovské monitorování ambulantně
 • zátěžové EKG
 • katetrizace – vyšetří tlakové poměry, srdeční dutiny, a. pulmonalis, aortu a koronární arterie (koronarografie)
 • radionuklidové vyšetření (scintigrafie myokardu) – vyšetření funkce levé komory gamakamerou
 • elektrofyziologické vyšetření dokáže diagnostikovat zdroje patologických rytmů a provést ablaci patologických ložisek

Další vyšetření

 • měření centrálního žilního tlaku
 • pulzní oxymetrie
 • dechová frekvence

Terapie:

Cíl

 • odstranění příčiny, snížení žilního návratu, zajištění základních životních funkcí a dodávek kyslíku tkáním
 • režimová opatření – poloha vsedě, absolutní klid, monitorování základních životních funkcí

Dietoterapie

 • obvykle dieta č. 3

Farmakoterapie

 • diuretika za současného sledování bilance tekutin
 • nitráty i.v. infuzní pumpou
 • opiáty při neklidu a tachypnoe
 • antiarytmika, jsou-li přítomny arytmie

Speciální terapie

 • aplikace kyslíku dle saturace
 • nekrvavá venepunkce – podvaz tří končetin po dobu 15 min s rotací ve směru hodinových ručiček
 • při kardiopulmonální zástavě zahájit KRP

Srdeční katetrizace pravostranná Elektrokardiografické vyšetření - EKG Srdeční katetrizace levostranná EKG křivka, AIM Výměna dýchacích plynů při astma cardiale Pulsní oxymetr Ultrazvukový přístroj - ECHO Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Monitor pro sledování životních funkcí Katetrizace srdce

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít