Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Soulad hodnot, přesvědčení a činů etapa

Třída Soulad hodnot, přesvědčení a činů znamená sběr informací o problémech v oblasti souladu nebo rovnováhy mezi hodnotami, přesvědčeními a činy člověka. V této třídě nás zajímají způsoby, jakými člověk dává svému životu smysl a cíl, charakter situací, důvody vzniku a způsoby řešení situací, v nichž je člověk konfrontován se systémem životních hodnot, cílů a přesvědčení. V souvislosti se změnami zdravotního stavu či onemocněním probíráme s klientem ochotu změnit systém hodnot, cílů a spolupráce v preventivní, léčebné či rehabilitační péči. Také zde řešíme, zda má člověk víru, oporu ve víře, zda se podílí na specifických náboženských obřadech. K duchovním potřebám člověka patří potřeba udržovat, zvyšovat či napravovat svoje přesvědčení a víru ke splnění náboženských povinností, potřeba smyslu života, potřeba lásky a sounáležitosti, potřeba odpuštění.

Základní údaje:

 • hierarchie hodnot člověka
 • životní cíle, očekávání
 • soulad hodnot, přesvědčení a činů v životě člověka a soulad se způsobem života člověka
 • příčiny utřídění hodnot konkrétním způsobem
 • změny v systému hodnot v poslední době – jaké, jejich důvody, vliv na způsob života, chování jedince
 • změny v životních cílech a plánech, hierarchii hodnot, jejich důvody
 • způsob vnímání nutných změn v hierarchii hodnot a v cílech klientem
 • skutečnosti, které by chtěl klient ve svém životě změnit, ze života odstranit
 • očekávání klienta v době nemoci, v léčbě, v péči, při hospitalizaci
 • charakter vnímání vlivu nemoci na životní hodnoty a cíle klienta

Vlivy působící na soulad hodnot, přesvědčení a činů:

 • věk, vývojová etapa, pohlaví, životní zkušenosti
 • osobnost člověka
 • kvalita života vnímaná klientem
 • stav saturace potřeb
 • soběstačnost člověka, omezení v životě
 • pocit své smysluplnosti, užitečnosti, potřebnosti
 • způsob života člověka, rozpory oproti představám
 • schopnosti adaptability, odolnosti fyzické i psychické, frustrační tolerance, způsoby zvládání stresu
 • vliv sociálních rolí, pozic, které člověk zastává, jejich zvládání, splnění očekávání v nich
 • vliv atmosféry rodinného prostředí, dalších sociálních prostředí
 • vlivy multikulturní
 • zdravotní stav, celková onemocnění, chronická onemocnění, hendikepy, snížení soběstačnosti, závislost na druhé osobě, jiná omezení, onemocnění zkracující délku života, zhoršující kvalitu života

Důležité údaje:

 • Projevy změn souladu hodnot, přesvědčení a činů
  • nedostatek naděje, vina, nedostatek významu a smyslu života
  • nedostatek klidu, přijetí, lásky, odvahy
  • klient zaměřený sám na sebe
  • hněv, úzkost, strach, citové rozrušení při rozhodování
  • špatné zvládání zátěže
  • nejistota v rozhodování, váhání mezi volbami, opožděné rozhodování
  • neschopnost nahlédnout do sebe
  • odmítání rodiny, přítele, duchovního, odcizení se, nezájem
  • obtížně dodržuje náboženské rituály, obřady, pravidla stravování, oblékání, modlení se, dodržování svátků, kontaktu s duchovními
  • stres z odtržení od komunity věřících, potřeba navázat předchozí zvyklosti
  • neschopnost se modlit, změna spirituálních praktik
  • nedodržuje léčebný režim, harmonogram kontrol/prohlídek
  • rozvoj příznaků a komplikací nemoci
 • Projevy duchovní tísně
  • duchovní bolest/obtíže při smířování se se ztrátou blízké osoby či velkým utrpením
  • duchovní odcizení se od náboženské společnosti
  • duchovní úzkost, pochybnosti v názorech, hodnotách vycházejících z určité víry
  • duchovní vina, selhání ve věrnosti k náboženským pravidlům
  • duchovní hněv, problémy s přijetím nemoci, utrpení
  • duchovní ztráta, problémy s nalezením pohody ve víře
  • duchovní zoufalství, pocit nezájmu o vlastní osobu
 • Faktory zhoršující soulad hodnot, přesvědčení a činů
  • osobnostní a vývojové předpoklady, životní krize
  • zdravotní uvědomění, kulturní rozdílnosti
  • sebeodcizení, sociální odcizení, deprivace
  • úzkost, deprese, nízká sebeúcta, stres
  • životní změny, chronické onemocnění vlastní či druhé osoby, bolest
  • nezvládání nemoci
  • chybění podpory druhé osoby, nedostatek bezpečí
  • ohrožení systému hodnot
  • nedostatek zkušeností v rozhodování
  • neujasněné osobní hodnoty nebo jejich rozporuplnost
  • překážky k praktikování náboženství
  • vliv zdravotnické péče (délka, intenzita, komplexnost, vhodnost)
  • umírání nebo smrt vlastní či jiné osoby
  • změny prostředí, katastrofy, neštěstí

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít