Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Životní princip/soulad hodnot, přesvědčení a činů/nedodržení - 00079 etapa

Definice

Chování pacienta se neshoduje s předem odsouhlaseným zdravotně-preventivním a léčebným plánem a může navodit klinicky neefektivní nebo částečně neefektivní výsledky péče.

Příčiny vzniku

 • individuální faktory (osobní schopnosti, vývojová úroveň,  znalosti a dovednosti vzhledem k léčebnému programu)
 • hodnotové faktory (úroveň motivace, přesvědčení v oblasti zdraví, kulturní vlivy, duchovní hodnoty)
 • psychické poruchy (porucha myšlení, např. paranoia, deprese, obtíže se změnou chování např. vlivem syndromu závislosti, účelové chování)
 • zdravotní systém (důvěryhodnost poskytovatele péče, spokojenost pacienta  s péčí, vztah mezi pacientem a poskytovatelem péče, úroveň a kvalita komunikace mezi pacientem a poskytovatelem péče)

Určující znaky

subjektivní

 • konstatování pacienta nebo osoby jemu blízké, verbalizace pocitů (např. vyjádření nedůvěry, nepociťování závažnosti nebo rizika, nedostatek ochoty k pravidelným kontrolám)

objektivní

 • z chování pacienta je patrná neochota ke spolupráci
 • pacient není schopen klást a plnit společně stanovené cíle léčby
 • vývoj komplikací, exacerbace příznaků
 • popírání situace pacientem
 • nedostavuje se žádoucí pokrok

Očekávané výsledky

 • pacient se podílí na stanovení  přijatelných cílů a programu léčby
 • pacient projeví přesnou znalost svého stavu a pochopení léčebného režimu
 • pacient na základě přesných informací učiní volbu  toho, co mu vyhovuje
 • pacient reálně a řádně využívá zdrojů informací
 • pacient dělá pokroky směrem k žádoucím výsledkům

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči důvod, proč se změnil postoj pacienta k léčbě či pokynům zdravotníků
 • ptej se pacienta a jeho blízkých, jak vnímají a chápou situaci nemoci a léčby

prováděcí intervence

 • aktivně naslouchej stížnostem a poznámkám pacienta, snaž se odhadnout jeho vnitřní pocity, zábrany a vše, co jej trápí
 • přihlédni k věku pacienta, jeho vývojové úrovni, snaž se odhalit sociální podtext, vliv výchovy i úroveň osobnosti pacienta a vztah faktorů k onemocnění
 • ber v úvahu délku onemocnění nebo hospitalizace, hendikepy, následnou pasivitu a závislost vlivem onemocnění nebo hospitalizace
 • zkoumej postoje a chování zdravotníků vůči pacientovi (dopad označení „nespolupracující“ na pacienta i personál)
 • pomoz pacientovi najít cestu, jak efektivně situaci řešit, vytvoř atmosféru důvěry, terapeutický vztah sestry a pacienta
 • přešetři způsoby léčby, zjisti, které intervence jsou nejdůležitější pro splnění terapeutických a ošetřovatelských cílů, stanov s pacientem priority
 • poskytuj pacientovi informace vždy tak, aby je stačil postupně zpracovávat
 • vyhýbej se násilné konfrontaci, respektuj pacientovy názory a vlastní hodnocení
 • povzbuzuj pacienta v péči o sebe sama, rozhodování o sobě, akceptuj jeho hodnocení vlastních sil i omezení
 • věnuj pacientovi soustavnou péči a pozornost během hospitalizace, prohlubuj jeho důvěru
 • poskytuj pacientovi průběžně informace a poraď mu, kde a jak si může sám vyhledat vše potřebné, zpětně si ověřuj úroveň míry jeho znalostí a pochopení problému
 • uzavři s pacientem dohodu o jeho účasti na léčbě, aby se zlepšila jeho spolupráce
 • snaž se dosahovat vzájemných cílů postupně, nikdy na pacienta násilně nenaléhej
 • všestranně podporuj pacienta v jeho léčebných snahách a zvyšuj stupeň jeho odpovědnosti tím, že bude sám sledovat postupné zlepšování svého stavu

posílení zdraví

 • snaž se u pacienta podpořit sebe-monitoring, uvědomování si vlastní zodpovědnosti za své chování a jeho důsledky
 • doporuč pacientovi poradenství a další vhodné zdroje

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít