Terapie

 ? 

Onkochirurgická léčba etapa

Onkochirurgická léčba představuje jednu ze základních možností léčby nádorových onemocnění v dětském i dospělém věku.

Dělení chirurgických výkonů v léčbě nádorů

radikální operace

 • jde o úplné, makroskopicky a následně histopatologicky ověřené odstranění nádorového ložiska, často s lemem okolní zdravé tkáně a spádovými uzlinami
 • radikální může být i operace metastáz, např. v játrech, plicích; předpokladem je předchozí nebo současné odstranění primárního nádoru
 • může být provedena v kombinaci s předoperační radioterapií a/nebo chemoterapií, jejímž cílem je zmenšit nádor a následně jej operativně odstranit

paliativní výkony

 • uplatňují se zejména při urgentních stavech (náhlé onkologické příhody) a v situacích, které zhoršují stav a prognózu nemocného z různých příčin při primárně inoperabilním nádoru (odlehčující výkony – např. tracheostomie, nefrostomie, zástava krvácení, odstranění střevní neprůchodnosti)
 • slouží také ke zmenšení nebo zpomalení růstu primárního nádoru nebo jeho metastáz – např. pomocí radiofrekvenční ablace (tepelná destrukce metastázy)
 • mezi výkony patří také chirurgické ovlivnění bolesti – výkony na nervovém systému

diagnostické výkony

 • odběr materiálu na biopsii se provádí různými způsoby, např. bioptickou excizí, extirpací, punkcí k získání tkáně pro histopatologické, cytologické, cytogenetické vyšetření
 • při biopsii se používá speciální bioptická jehla nebo je biopsie součástí endoskopické metody
 • diagnostická laparoskopie, torakoskopie, laparotomie

pomocné výkony

 • umožňují některé další léčebné postupy (zavedení centrálního žilního katétru, implantofixu atd.); některé jsou v současné době nahrazeny metodami intervenční radiologie

rekonstrukční operační výkony

 • je možná úprava nádorem a léčbou způsobených poškození po úspěšném vyléčení základního onemocnění (např. zpevnění páteře po laminektomii, rekonstrukce patra, plastická rekonstrukce prsu atd.)

preventivní výkony

 • slouží k odstranění rizikového stavu pro vznik nádoru, tzv. prekanceróz (např. excize kožního ložiska rizikového pro vznik kožního nádoru, konizace děložního čípku atd.)
 • preventivní výkony se používají i u některých vrozených abnormalit či genetických poruch, které představují významné riziko vzniku nádorového onemocnění – např. odstranění nesestouplého varlete při kryptorchizmu, resekce tlustého střeva při familiární polypóze, výjimečně i mastektomie při vysoké genetické zátěži

Základní principy onkochirurgické léčby

 • přístup ze široké incize – zabránění diseminace nádorových buněk
 • u hilových orgánů snaha co nejrychleji provést ligaturu hilových cév – zabránění diseminace nádorových buněk do periferie při dalším výkonu
 • následná preparace v dostatečné vzdálenosti od nádoru – minimalizace rizika ponechání zbytku nádorové tkáně v těle
 • podle okolností současné odstranění lokálních nebo i regionálních mízních uzlin
 • dokonalá revize celé operované oblasti pohledem i pohmatem

Další principy léčby

 • možnosti léčby jsou díky poznatkům mnoha disciplín neobyčejně rozsáhlé
 • léčba využívá nejmodernější postupy, pomůcky a přístroje (např. laserový skalpel), které umožňují operace velkého rozsahu (resekční operace na dlouhých kostech, výkony v oblasti baze lební)
 • snaha omezit hyperradikalitu výkonů a nahradit je záchovnými výkony (např. resekce nádorů dlouhých kostí místo amputace, parciální resekce nádoru prsu místo úplné ablace atd.)

Úloha sestry v chirurgické onkologii

 • chirurgickou léčbu podstupují pacienti na oddělení všeobecné chirurgie či na specializovaných odděleních chirurgické onkologie
 • práce sestry je vysoce náročná z hlediska předoperační, perioperační i pooperační péče, sestra musí s pacientem zvládat jeho úzkosti, obavy

předoperační péče

 • edukovat pacienta ve spolupráci s lékařem – operatérem i anesteziologem o nastávajícím průběhu operace, operačních i pooperačních rizicích, o specifických pomůckách a metodách (podepsat informované souhlasy)
 • zapojit pacienta do procesu péče, navázat partnerský vztah, rozvinout komunikaci, získat pacientovu důvěru
 • zjistit pacientovy kulturní rozdíly, zjistit duchovní potřeby
 • zprostředkovat setkání s dobrovolníkem, který již absolvoval léčbu
 • sestra si musí uvědomit, že operace je jednou z nejvíce stresujících situací v životě člověka

pooperační péče

 • úkolem je systematická prevence a případné ošetřování pooperačních komplikací
 • pacient má často oslabenou imunitu – lze očekávat pomalejší hojení operační rány, častější infekční komplikace místní i celkové
 • ošetřuje operační ránu, drény, stomie, monitoruje bolest
 • aplikuje ordinované léčebné prostředky, provádí specializovanou péči

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít