Lékařské diagnózy

 ? 

Tumor žaludku (resekce žaludku) etapa

Definice

Nádorové, maligní onemocnění žaludku je výsledkem nekontrovatelného dělení buněk, které je způsobeno poškozením DNA. Zhoubné nádory jsou charakterizovány rychlým růstem, prorůstáním do okolní tkáně a sousedních orgánů. Dále schopností metastazovat, tj. růst i ve vzdálených orgánech a tkáních, kam jsou nádorové buňky zaneseny krevní nebo lymfatickou cestou. Po odstranění primárního nádoru nebo metastázy dochází k recidivě.

Etiologie

 • Rizikové faktory
  • kouření, alkohol
  • těžké kovy, dehet, polycyklické uhlovodíky
  • Helicobacter pylori
  • chronická atrofická gastritis, achlorhydrie
  • perniciózní anemie
  • polypy žaludku
  • předcházející operace žaludku, zejména resekce Billroth II.
  • hypertrofická gastritis
  • genetická dispozice
  • věk: po 50. roce života vyšší procento výskytu

Klinický obraz

 • v první fázi asymptomatický
 • dál záleží na velikosti a umístění nádoru
 • nádor v oblasti kardie způsobuje polykací obtíže, pocit tlaku a bolesti za hrudní kostí
 • nádor vyrůstající z těla žaludku působí většinou obtíže až v době, kdy prorůstá do okolních orgánů
 • nádor lokalizovaný v pylorickém kanálu způsobuje obtíže poměrně brzy. Nemocný má pocit plného žaludku, který se obtížně vyprazdňuje. Dochází k říhání, později ke zvracení žaludečního obsahu
 • úbytek hmotnosti, postupná kachektizace
 • nechutenství
 • bolest v oblasti žaludku
 • anemie
 • zvýšená únava, spavost
 • snížená fyzická zdatnost
 • v pokročilém stadiu ascites, pleurální výpotek
 • hmatná nadklíčková levostranná uzlina
 • meléna, hemateméza

Diagnostika

anamnéza

 • osobní, důležitý je rozbor současných obtíží
 • chronická vředová choroba žaludku
 • rodinná – familiární výskyt chorob
 • léková – dlouhodobé podávání antirevmatik, léky obsahující kyselinu salicylátovou, apod.

fyzikální vyšetření

 • pohled – zpočátku normální nález, v pokročilém stádiu je bledost kůže a sliznic, nápadná kachexie
 • pohmat – při palpaci břicha hmatný tumor
 • poslech – pozitivní nález při metastatickém rozsevu do plic
 • poklep – při rozepnutí žaludku v případě poruchy vyprazdňování

laboratorní vyšetření

 • hematologické – KO, FW
 • biochemické vyšetření krve, nádorové markery, CRP
 • stolice na OK

zobrazovací vyšetřovací metody

 • endoskopické vyšetření
  • gastroezofagoskopie + 6-8 biopsií, kartáčková biopsie, cytologické vyšetření žaludečního obsahu
 • histologické vyšetření
  • histologická klasifikace podle WHO
   • adenokarcinom – papilární, tabulární, mucinózní, ca z prstencových buněk
   • adenoskvamózní, skvamózní karcinom
   • nediferencovaný karcinom
  • endosonografie – stanoví hloubku prorůstání nádoru do stěny, prorůstání do okolních orgánů, metastázy v regionálních uzlinách
 • RTG vyšetření
  • kontrastní RTG vyšetření žaludku včetně polykacího aktu baryem nebo dvojím kontrastem, tj. podáním 1-2 g šumivého prášku + suspenze barya
 • spirální CT břicha
  • provádí se ke zjištění metastáz v lymfatických uzlinách, jaterní metastázy, rozsev po peritoneu
 • UZ břicha
 • laparoskopie

Terapie

 • endoskopická
 • chirurgická
 • chemoterapie
 • radioterapie

Endoskopická mukosektomie se provádí pouze u nádorů, které jsou prominující a mají průměr menší než 2 cm. Kontraindikací je ulceriformní typ nádoru.

Chirurgická

 • kurativní výkony
  • totální gastrektomie s lymfadenektomií a ezofagojejunoanastomózou
  • částečná resekce I. typu – gastroduodenoanastomóza
  • částečná resekce II. typu – gastrojejunoanastomóza
 • paliativní výkony
  • resekce žaludku s tumorem v případě nezastavitelného krvácení anebo odstranění poruchy vyprazdňování žaludku
  • paliativní gastroenteroanastomóza v případě neodstranitelného nádoru, který brání vyprazdňování žaludku. Na žaludek se našije první volná klička jejuna nejčastěji metodou strana ke straně a tak se zajistí evakuace obsahu žaludku do tenkého střeva
  • pro udržení průchodnosti žaludku zmenšení žaludku laserem
  • intubace, tj. zavedení trubice v případě uložení nádoru v oblasti kardie a tím zachování průchodnosti

Multimodální léčba

 • indikace ve II. a III. st. onemocnění

stadia

 • předoperační chemoterapie + radioterapie
 • chirurgický výkon
 • pooperační chemoterapie

Paliativní chemoterapie

Brachyradioterapie – paliativní výkon k udržení průchodnosti kardie

Předoperační příprava 

dlouhodobá předoperační příprava

 • screeningové vyšetření krve
 • screeningové vyšetření moče
 • autotransfúze
 • EKG vyšetření
 • RTG vyšetření srdce a plic
 • interní klinické vyšetření

krátkodobá předoperační příprava

 • anesteziologická příprava
 • informovaný souhlas pacienta
 • fyzická příprava
  • vyprázdnění zažívacího traktu – klyzma, event. zavedení žaludeční sondy
  • nemocný lační 6-8 hodin před výkonem
  • nemocným s projevy malnutrice nebo dehydratace se podává výživa parenterální cestou
 • hygiena
 • příprava operačního pole – oholení, odmaštění kůže
 • prevence tromboembolické komplikace
 • uložení cenností
 • psychická příprava

bezprostřední předoperační příprava

 • kontrola dokumentace
 • přiložení bandáží
 • kontrola chrupu a lačnění
 • bezprostřední vyprázdnění močového měchýře
 • podání premedikace

Pooperační péče

Po operaci je pacient překládaný na JIP nejméně na dobu 24 hodin.

 • monitorace základních životních funkcí
 • kontrola operační rány
 • kontrola odtoku, obsahu a množství žaludeční sondy
 • kontrola odtoku, obsahu a množství se zavedených drénů
 • monitorace pooperační nevolnosti
 • monitorace bolesti
 • péče o žilní vstupy
 • podávání parenterální výživy
 • odběry krve na hematologické a biochemické vyšetření
 • prevence tromboembolické nemoci podáváním nízkomolekulárních heparinů

péče o hygienu

 • podle stupně sebepéče nemocný spolupracuje se sestrou
 • zvýšená péče o dutinu ústní z důvodu zavedení žaludeční sondy a zákazu příjmu tekutin a potravy per os
 • prevence dekubitů
výživa
 • první pooperační dny je totální parenterální výživa
 • je-li provedena gastrostomie, výživa je podávána stomickou sondou pomocí enterální pumpy
vyprazdňování
 • nemočí-li nemocný do 6 hodin po operaci, katetrizuje se močový měchýř
 • sledování a kontrola odchodu plynů a střevní peristaltiky
péče o aktivitu
 • nemocného v rámci prevence imobilizačního syndromu  včasně vertikalizujeme a vybízíme ke spolupráci
péče o dýchací cesty
 • z důvodu zavedení žaludeční sondy nemocný dýchá ústy, proto je nutné vzduch zvlhčovat a sledovat dýchací obtíže
péče o bolest
 • sledujeme verbální a neverbální projevy nemocného
 • monitorace stupně bolesti
 • úlevová poloha
 • podávání analgetik dle ordinace
péče o psychiku
 • dostatek informací o průběhu nemoci
 • terapeutický rozhovor
 • dle možností spolupráce s klinickým psychologem
 • spolupráce s rodinnými příslušníky
rehabilitace
 • pasivní cvičení
 • aktivní cvičení
 • dechové cviky, podpora správného smrkání a vykašlávání
 • náročnost záleží na celkovém stavu a věku nemocného

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít