Terapie

 ? 

psychosociální péče etapa

Psychická reakce a způsoby prožívání onkologické nemoci

 • pacienti s onkologickým onemocněním reagují na sdělení diagnózy a prožívají svoji nemoc obdobně jako pacienti s jiným závažným onemocněním
 • typ psychické reakce a způsob prožívání nemoci závisí na několika faktorech
  • premorbidní osobnosti nemocného
  • stavu vyšší nervové činnosti
  • osobnostních vlastnostech
  • hodnotové orientaci
  • stylu života
  • uspokojování potřeb
  • sociálním zázemí nemocného
  • společenském postavení a uplatnění
  • zkušenostech s rolí nemocného
  • míře a rozsahu informovanosti o vlastní nemoci
  • medicínských znalostech
  • důvěře ke zdravotníkům
  • fázi a způsobu, jakým maligní onemocnění probíhá
 • průběh reakcí odpovídá klasifikaci Kübler-Rossové, která na základě rozhovorů s mnoha umírajícími popsala stadia vyrovnávání se se závažným, život ohrožujícím onemocněním

Fáze psychické odezvy na závažnou životní situaci

  • období šoku
   • období sdělení diagnózy, emočně velmi silná odezva projevující se pláčem, neklidem či naopak strnulostí, nespavostí
   • trvá různě dlouho, většinou sama odezní
   • pacient se ptá „proč já?, proč se to stalo?, proč právě teď?“
  • období popření
   • pacienti se nechtějí smířit s onemocněním, hledají racionální vysvětlení
   • tato fáze může v extrémních případech trvat po celou dobu onemocnění
   • tvrzení typu „to není pravda, nic mi není, určitě jde o omyl“
  • období agrese
   • pacient se ocitá v emoční pasti, pociťuje zlost
   • jeho jednání je často zaměřeno proti okolí, zdravotníkům
   • sebeobviňování, výčitky, nemoc chápou jako „trest za hříchy“
   • odmítání léčby, pomoci
  • období smlouvání
   • dostavuje se iracionalita, magické myšlení
   • nemocní sami se sebou uzavírají smlouvy, podstoupenou obětí si „jistí“ zdraví, vykoupení
   • vyhledávají alternativní způsoby léčby
   • „chci vidět děti maturovat, promovat; chci zajistit rodinu, musím se postarat…“
  • období deprese
   • nejtěžší fáze psychické odezvy
   • pacienti se ponoří do svého strachu, úzkosti, trpí nezvladatelným motorickým neklidem, strnulostí, stažením se do sebe, nekomunikováním či přemrštěnou komunikací
   • tuto fázi je třeba překonat psychofarmaky, je pro nemocného nebezpečná, pokud je neléčená, hrozí suicidální jednání
  • období smíření
   • fáze psychického uvolnění, emoční vypjatost převáží rozumový přístup k nemoci i léčbě
   • pacient je schopen spolupracovat
 • období se mohou u pacienta opakovat nebo mohou některá zcela chybět
 • ne všichni pacienti se dostanou do fáze smíření s nemocí
 • pokud se pacient cítí dobře, má veselejší náladu, je optimističtější a dokáže mluvit o nemoci i léčbě s důvěrou ve vyléčení
 • pokud se léčba nedaří, nemoc se vrátí, nastává okamžitě návrat k depresivnímu ladění, pacient má černé myšlenky, nechce o své nemoci mluvit
 • stejná období prožívání nemoci lze vidět u rodiny nemocného, u rodičů nemocného dítěte

Psychologický přístup sestry k onkologickým pacientům

 • mějte stále na mysli, že vaši pacienti jsou lidé psychicky zdraví, kteří se nacházejí v mezní situaci ohrožení života a mohou se načas chovat neočekávaně, patologicky
 • zachovejte klid v krizových situacích, kdy si na vás pacient odreagovává své negativní emoce
 • dotýkejte se svých pacientů na bezpečných částech těla (ruka, zápěstí, loket, rameno), většina těžce nemocných lidí nadměrně potřebuje komunikaci dotykem a jejich blízcí to nedokáží
 • snažte se udělat chvilku volna pro naslouchání svým pacientům, jejich vyprávění nemusíte komentovat, pacientům jde převážně o sdělení svých pocitů
 • chvalte své pacienty za každý i malý úspěch, povzbuzení jim dává sílu a podporuje pocity potřebnosti, brzdí negativní emoce
 • ptejte se aktivně, co pro pacienty můžete udělat, zájem o jejich osobu dává pacientům naději, podporuje jejich aktivní spoluúčast na léčbě
 • se svými pacienty komunikujte verbálně přiměřeně jejich věku – s dětmi konejšivě, s dospělými přímým, neznevažujícím způsobem dospělého s dospělým, vyhýbejte se tykání a zdrobnělinám, nedotknete se tak jejich důstojnosti, nepodpoříte v nich pocit bezmoci
 • uvědomujte si stále, že pacienti k vám vzhlížejí s nadějí na vyléčení, můžete zlepšit váš vzájemný vztah, když připustíte, že budou o vás vědět nějakou nepatrnou drobnost z vašeho života
 • pamatujte, že empatie je vstřícnost, vnímavé vcítění se a reagování na potřeby pacientů, nemusíte se jim plně odevzdat
 • přemýšlejte při své práci a snažte se být vždy včas tam, kde je vás potřeba
 • pamatujte, že své pacienty můžete dobře ošetřovat jen tehdy, když budete samy v dobré psychické a fyzické kondici, naučte se odpočívat, radovat se, dělat něco pro sebe

(Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2006)

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít