Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebeúcta/situačně snížená sebeúcta - 00120 etapa

Definice

Negativní sebehodnocení, negativní pocity ze sebe sama či svých schopností vzniklé jako odpověď na ztrátu nebo změnu u jedince s dříve pozitivním sebehodnocením.

Příčiny vzniku

 • selhání v životě (např. ztráta zaměstnání, problémy se vztahy, rozvod)
 • pocity opuštění blízkými osobami
 • dospívání, stárnutí
 • pociťovaná ztráta kontroly nad některými životními aspekty
 • ztráta zdraví, části těla, nezávislého fungování
 • porucha paměti, kognitivní zhoršení
 • ztráta schopnosti efektivní verbální komunikace

Určující znaky

subjektivní

 • negativní sebehodnocení jako odpověď na životní příhody u osob s dříve   pozitivním sebehodnocením
 • slovní vyjadřování negativních pocitů nad sebou (např. bezmocnost, neužitečnost)
 • výrazy studu, viny
 • hodnocení sebe sama jako neschopného zvládnout různé situace

objektivní

 • sebenegující slovní vyjádření
 • obtíže při rozhodování

Očekávané výsledky

 • pacient vyjadřuje pochopení individuálních faktorů způsobujících současnou situaci
 • pacient vyjadřuje pozitivní sebehodnocení
 • pacient si osvojí způsob chování obnovující pozitivní sebeúctu
 • pacient se účastní léčebného režimu a aktivit vedoucích k úpravě faktorů vyvolávajících krizi

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď stupeň pacientem vnímaného ohrožení
 • zjisti dovednosti osvědčené v minulosti, které mohou být využity při současné epizodě
 • povšimni si, zda je pacient dominantní či spíše submisivní osobností

prováděcí intervence

 • dle možností asistuj při léčbě základního stavu
 • povzbuzuj pacienta k vyjádření pocitů a úzkosti
 • naslouchej aktivně obavám a negativním vyjádřením, pacientovy výroky nekomentuj a nesuď
 • rozpoznej individuální silné stránky a ty aspekty pacientovy osobnosti, které zůstaly intaktní
 • posiluj pozitivní přístupy, schopnosti a pohled pacienta na sebe sama
 • veď pacienta k uvědomění si vlastní odpovědnosti a míry kontroly nad situací
 • pomoz pacientovi s řešením situace, připrav plán postupu a zvol cíle umožňující dosáhnout požadovaných výsledků, podporuj aktivní přístup pacienta
 • dej pacientovi najevo, že věříš v jeho schopnost zvládnout současnou situaci
 • mobilizuj dostupnou podporu
 • dej pacientovi příležitost uplatnit alternativní způsoby zvládání problémů včetně možností progresivní socializace
 • doporuč využít vizualizace, řízených představ a relaxace ve prospěch budování pozitivní sebeúcty
 • poskytuj zpětnou vazbu pacientovým sebenegujícím poznámkám, hovoř v první osobě, aby pacient pocítil odlišný pohled
 • veď pacienta dle možností k účasti na rozhodování týkajícím se péče

posílení zdraví

 • veď pacienta k cílům, umožňujícím dosažení potřebných změn životního stylu
 • podporuj nezávislost pacienta v každodenních činnostech a naplňování terapeutického režimu
 • veď pacienta k účasti na léčbě nebo v podpůrných skupinách
 • zapoj do terapeutického plánu širší rodinu, blízké osoby
 • poskytni pacientovi informace, které potřebuje k uskutečnění žádoucích změn
 • navrhni účast na skupinových nebo veřejných akcích (např. kurzy asertivity, dobrovolná práce, podpůrné skupiny)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít