Terapie

 ? 

Chemoterapie etapa

Definice

Chemoterapií se rozumí podávání léků s cytotoxickým účinkem. Léky mohou mít původ syntetický, nebo se jedná o deriváty přírodních látek získaných z rostlin či plísní.

Záměr podání chemoterapie

kurativní chemoterapie

 • klade si za cíl vyléčit nemocného
 • podává se např. u nemocných s akutní leukemií, Hodgkinovou chorobou, nehodgkinskými maligními lymfomy, pacientům s nádorem varlat

adjuvantní chemoterapie

 • podávání cytostatik nemocným, u kterých byl chirurgicky odstraněn nádor a u nichž není další nádorová tkáň dostupnými diagnostickými postupy prokazatelná
 • předpokládá se existence mikrometastáz, které má tato léčba zničit (např. u karcinomu prsu)

neadjuvantní léčba

 • jedná se o podání cytostatik před vlastní operací nádoru
 • cílem je zmenšení lokálně pokročilého tumoru a zničení případných mikrometastáz
 • hlavním cílem je změnit neoperabilní nádor na operabilní

paliativní chemoterapie

 • vede ke zmenšení tumoru a ke zmírnění příznaků způsobených nádorem
 • cílem je zlepšení kvality života nemocného, prodloužení života, ne úplné vyléčení; neměla by zhoršovat kvalitu života
 • paliativní indikace je v onkologii nejčastější

Hodnocení léčebné odpovědi

Kompletní remise

 • je úplné vymizení známek tumoru při použití všech dosažitelných vyšetřovacích metod
 • kompletní remise obvykle znamená prodloužení života

Parciální remise

 • je 50% zmenšení nádoru, které nemusí být spojeno s prodloužením života

Bezpříznakové období

 • období je vymezeno ukončením aktivní primární léčby (chemoterapie) a časem progrese nemoci

Celkové přežití

 • udává interval od stanovení diagnózy do úmrtí

Faktory ovlivňující účinnost chemoterapie

 • celková fyzická zdatnost, výkonnost vitálních orgánů – s klesající fyzickou zdatností či výkonností orgánů (krvetvorby, jater, ledvin apod.) mizí přínos chemoterapie
 • stav výživy – přítomnost kachexie je nepříznivá pro efekt léčby
 • věk – ve vyšším věku je tolerance k chemoterapii horší
 • délka terapie – je nutné monitorovat účinek léčby; pokud po 2-3 shodných kúrách chemoterapie (cca 2 měsíce léčby) není patrný přínos chemoterapie, měla by být ukončena a zaměněna za jiný vhodný léčebný postup

I.  Cytostatika

 • zastavují buněčné dělení a ničí buňky tím, že poškozují jejich genetickou informaci
 • nádorové buňky jsou účinky cytostatik poškozovány více než zdravé buňky díky rychlejšímu dělení nádorových buněk
 • při využití cytostatik v léčbě je nutné přihlížet k funkci jater a ledvin
 • principem léčby je podávání cytostatik v takových intervalech, aby v pauze mezi aplikacemi nedošlo k nárůstu nádorových buněk, ale aby se po každém podání počet nádorových buněk zmenšoval

Druhy cytostatik

alkylační cytostatika

 • poškozují genetickou informaci
 • ovlivňují i zdravé buňky – působí karcinogenně (stimulují vznik dalších nádorů) a teratogenně (poškozují plod)
 • chlorambucil, melfalan, cyklofosfamid, busulfan atd.
 • přípravky Alkeran, Leukeran, Temodal atd.

antimetabolity

 • blokují syntézu purinových a pyrimidových bází neboli stavebních kamenů genetické informace (zasahují do syntézy nukleových kyselin)
 • metotrexát, 6-merkaptopurin, thioguanin, 5-fluorouracil, capecitabin, cytozin-arabinosid atd.
 • přípravky Methotrexat, 5-fluorouracil,Gemzar, 6-merkaptopurin atd.

protinádorová antibiotika

 • poškozují maligní, ale i zdravé buňky, liší se ale způsobem, jak toho dosahují
 • doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, idarubicin, bleomycin atd.
 • přípravky – Adriablastina, Doxorubicin, Zavedos, Bleocin atd.

rostlinné alkaloidy

 • jsou izolovány z rostlin, např. barvínku lékařského
 • preparáty – Vincristin, Vinblastin, Navelbin

Aplikace cytostatik

 • cytostatika jsou velmi agresivní látky, nesprávná manipulace s nimi může poškodit pacienta i zdravotnický personál

způsoby aplikace

perorální

 • je možné u těch cytostatik, která jsou dobře vstřebatelná a nedráždí GIT
 • je nutné dodržovat doporučení pro podání – např. závislost na jídle: některá po jídle (např. Cyklofosfamid), jiná nalačno (např. Alkeran), mezi jídlem (např. Tioguanin)

intravenózní

 • je to nejčastější způsob aplikace cytostatik
 • lze podávat v bolusu i.v.inj., ve formě mini-infuze, několikahodinové infuze, kontinuální několikadenní infuze
 • do periferního řečiště – přes flexilu
 • do centrálního řečiště – do centrálního katétru, do venózního implantabilního portu

regionální aplikace

 • do páteřního kanálu cestou lumbální punkce
 • do pohrudniční nebo břišní dutiny s nádorovým výpotkem

zásady přípravy cytostatik

 • přípravu musí vykonávat pouze kvalifikovaný a vyškolený personál
 • příprava musí probíhat ve speciální přípravně vybavené podtlakovým boxem s vertikálním laminárním prouděním a odtahem mimo prostor (laminární box)
 • pracovník ředící cytostatika musí používat ochranné pomůcky (ochranný oděv, čepice, ústenka, rukavice)
 • při práci je nutné používat pomůcky pro jednorázové použití
 • vlastní postup se řídí pracovním standardem
 • velké nemocnice mají centrální přípravny cytostatik v ústavních lékárnách

nežádoucí účinky cytostatik

 • poškození krvetvorby – leukopenie, trombocytopenie, anemie
 • nauzea a zvracení
 • průjem a zácpa – průjem může přejít do zácpy až ileózního stavu
 • kardiotoxicita – arytmie, projevy ischemie, rozvoj srdečního selhání
 • hepatotoxicita – uzávěr hepatálních žil, fibróza jater až přechod do jaterní cirhózy
 • neurotoxické projevy – neuropatie (parestézie, slabost dolních končetin až porucha chůze, bolesti v oblasti hlavových nervů, ztráta sluchu), encefalopatie (meningeální dráždění, somnolence, letargie)
 • kožní toxicita – alopecie, kožní pigmentace v průběhu žíly, do které bylo cytostatikum aplikováno, pigmentace pod nehty, nekróza kůže po paravenózní aplikaci
 • oční toxicita – katarakta, edém papily, bolest, neostré vidění
 • poškození gonád – sterilita
 • poškození plic – plicní fibróza
 • poškození ledvin – porucha tubulárních funkcí (proteinurie, hypokalemie), hemoragická cystitida, anurie

II. protinádorové léky ze skupiny malých molekul (small drugs)

 • nejnovější skupina léků, která cíleně působí na patologicky změněné či ve zvýšené míře tvořené proteiny jednotlivých nádorových buněk

deriváty vit. A (retinoidy)

 • vitamin A retinol je nezbytný pro růst a diferenciaci tkání
 • retinoidy indukují buněčnou diferenciaci a brzdí proliferaci různých buněk organizmu, včetně buněk maligních
 • přípravek Vesanoid (léčba promyelocytární leukemie)

Imatinib mesylát

 • lék u chronické myeloidní leukemie, ALL
 • blokuje enzym, který je typický pro tuto chorobu (BCR-ABL tyrozinkinázu)
 • přípravek Glivec

látky blokující řídící úlohu receptoru pro epidermální růstový faktor

 • epidermální růstový faktor a receptor pro tento faktor slouží k tomu, aby se výstelka sliznic či žláz obnovovala tak, jak je potřeba
 • z epitelu často vznikají tumory, jejichž buňky mají zmutovaný receptor
 • přípravky blokují zmutovaný receptor
 • přípravek Iressa (klinické úspěchy u bronchogenních karcinomů)

Bortezomib

 • přípravek Velcade

Úkoly sestry při chemoterapii

 • sestra musí znát účinky cytostatických léčiv a jejich vedlejší účinky
 • musí znát zásady zacházení s cytostatiky a být pro tuto činnost pověřena
 • dodržuje bezpečnostní a ochranná pravidla při přechovávání a aplikaci cytostatik
 • je v kontaktu s pacientem, edukuje jej o všem, co má sestře hlásit
 • veškeré ošetřovatelské postupy i informace od nemocného pečlivě dokumentuje, případně hlásí lékaři
 • musí znát a mít dostupné prostředky pro omezení nežádoucího lokálního efektu cytostatika po paravenózním úniku

komunikace, edukace

 • efektivní komunikace tlumí strach, pomáhá při úzkosti a stresu
 • pomáhá zmírnit bolest
 • zlepšuje spolupráci pacienta

sestra

 • ve spolupráci s lékařem edukuje pacienta i jeho rodinu o cytostatickém režimu, o intervalech mezi dávkami, upozorňuje na vedlejší účinky, poučí o nejvhodnější prevenci
 • edukuje o dietních opatřeních
 • povzbuzuje pacienta i jeho rodinu po celou dobu léčby
 • respektuje soukromí pacienta
 • sleduje nepříznivé reakce pacienta

péče o žilní vstupy

 • přes žilní vstup může být u onkologických pacientů podávána cytostatická léčba, podpůrná léčba (např. parenterální výživa, transfuze)
 • periferní vstup – flexila
 • centrální vstup – Hickmanův katétr, port
 • péče o vstupy se řídí standardním pracovním postupem

aplikace cytostatik

 • nejčastěji i.v. podání
 • sestra je zodpovědná za průběh aplikace
 • řídí se ordinací lékaře – precizně dodržuje časový rozvrh aplikace, kontroluje průběh podávání, po ukončení aplikace propláchne katétr fyziologickým roztokem
 • udržuje kontakt s pacientem
 • respektuje pacientovy subjektivní pocity (pálení, svědění, bolest v místě vpichu) a detekuje známky počínajících komplikací (prosáknutí místa vpichu, otok, zčervenání v místě aplikace)
 • respektuje zásadu, že jako první je aplikován vezikant (cytostatikum s vysokým rizikem vzniku nekrózy při paravenózním podání)
 • při paravenózním podání ihned přeruší aplikaci, snaží se bez vyndání jehly aspirovat uniklé léčivo, informuje lékaře, dále ošetří pacienta dle standardu ošetřování extravazátů jednotlivých cytostatických léčiv

vedení dokumentace

 • nedílnou součástí práce sestry je vedení dokumentace – plánování péče, její provádění, hodnocení
 • zaznamenává ošetřování i.v. vstupů (hodnocení dle Madona), aplikaci léčiv, vedlejší účinky léčiv
 • hodnotí potřeby pacienta s ohledem na léčbu – bilanci tekutin, příjem stravy, vyprazdňování atd.

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít