Terapie

 ? 

Cytostatika etapa

 • používají se při nádorových onemocněních
 • zhoubné (maligní) nádory se vyznačují rychlým růstem s tvorbou metastáz

Rozdělení cytostatik podle mechanizmu účinku a původu účinných látek

 • Cytostatika zasahující do DNA
  • alkylační cytostatika
  • cytostatika s interkalačním účinkem
  • cytostatika inhibující topoizomerázy
  • cytostatika s radiomimetickým efektem
 • Cytostatika inhibující syntézy nukleových kyselin (antimetabolity)
 • Cytostatika inhibující mitózy (vřeténkové jedy)
 • Cytostatika inhibující proteosyntézu
 • Cytostatika ovlivňující cytoplazmatické receptory (hormony a jejich antagonisté)
 • Cytostatika indukující buněčné diferenciace
 • Radioizotopy používané k léčbě nádorových onemocnění
 • Imunomodulátory zaváděné do protinádorové chemoterapie

Cytostatika zasahující do DNA
alkylační cytostatika

 • vytvářejí v organizmu vysoce reaktivní meziprodukt, který se váže na nukleové kyseliny
 • alkylace vede k inhibici funkce DNA a k následné buněčné smrti
 • alkylaci navozují léčiva různých chemických struktur

a) β-chlorethylaminy

N-yperit (mechlorethamin, mustin), chlorambucil, melfalan

 • v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivy při terapii určitých typů lymfomů a leukemie, karcinomu prsu, vaječníků

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně, nauzea, intenzivní zvracení
  • kontakt s kůží má za následek vznik puchýřů

b) oxizafosforiny - cyklofosfamid, isofosfamid

cyklofosfamid

 • patří mezi nejpoužívanější cytostatika

terapie

  • kombinované léčby lymfomů, leukemií a při myelomu
  • imunosupresivní účinek - uplatnění při transplantaci orgánů a při některých autoimunitních chorobách
  • v dermatologii – u závažných forem psoriázy

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně, alopecie
  • hemoragická cystitida

c) estery kyseliny metansulfonové

busulfan

 • má selektivní účinky na kostní dřeň
 • léčba – chronická leukemie

nežádoucí účinky

  • gynekomastie
  • zvýšení kožní pigmentace
  • intersticiální pulmonální fibróza (tzv. „busulfamové plíce“)

d) deriváty nitrosomočoviny

karmustin, lomustin, fotemustin, streptozocin

 • snadno pronikají do centrální nervové soustavy
 • uplatnění u mozkových nádorů

nežádoucí účinky

  • opožděná myelotoxicita

streptozocin

 • přirozeně se vyskytující antibiotikum se strukturou blízkou derivátům nitrosomočoviny
 • selektivně poškozuje β–buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu
 • uplatnění při terapii inzulinem

e) triazeny

prokarbazin, dakarbazin

 • terapie melanomu a Hodgkinovy choroby

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně a úporné zvracení
  • hemolytická anemie
  • v kombinaci s alkoholem disulfiramová reakce

f) sloučeniny platiny

cisplatina, karboplatina

 • platinová cytostatika jsou léčivem první volby u nemocných s testikulárním a ovariálním nádorem
 • v chemoterapii nádorů močového měchýře a nádorů ušní, nosní a krční oblasti

nežádoucí účinky

  • nauzea, zvracení
  • ototoxicita
  • poškození ledvin

g) mytomycin

 • protinádorové antibiotikum
 • nespecifické cytostatikum

cytostatika s interkalačním účinkem

 • mají schopnost interkalace, tj. schopnost vmezeřovat se mezi řetězce DNA a následně blokovat replikaci a transkripci DNA

a) antracyklinová antibiotika

doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, idarubicin

 • doxorubicin, epirubicin – v terapii nádorů prsu, ovarií, varlat, štítné žlázy, plic
 • daunorubicin, idarubicin – v terapii akutních leukemií
 • antracykliny působí nejen cytotoxicky, ale i mutagenně a kancerogenně

nežádoucí účinky

  • navozují kardiotoxicitu

b) antrachinonová cytostatika

mitoxantron

 • v terapii karcinomu prsu a maligních lymfomů

nežádoucí účinky

  • poškození krvetvorby

c) aktinomyciny

aktinomycin D, plikamycin

 • aktinomycin D – cytotoxické antibiotikum
 • působí na buňky ve všech fázích buněčného cyklu
 • při kombinované chemoterapii melanomu, lymfomů a některých méně obvyklých nádorů, např. Wilmsova tumoru u dětí

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně, nauzea, zvracení
  • atrofie lymfatických tkání
  • nekrotické poškození kůže

d) akridinová cytostatika

amsakrin

 • v terapii akutní myeloidní leukemie

cytostatika inhibující topoizomerázy

 • DNA topoizomeráza I a II jsou jaderné enzymy nezbytné pro replikaci
 • zabraňují deformování (překroucení) vláken DNA
 • podílejí se na rozpojení a opětovném spojení DNA řetězců

a) inhibitory topoizomerázy I

topotekan, irinotekan

 • léčba karcinomu ovarií, lymfomů a některých solidních nádorů

nežádoucí účinky

  • myelotoxicita, průjmy

b) inhibitory topoizomerázy II

etoposid, teniposid

 • v terapii leukemií, lymfomů, testikulárních a ovariálních nádorů, nádorů mozku
 • využití při transplantacích kostní dřeně

nežádoucí účinky

  • poškození krvetvorby, alopecie, zvracení

cytostatika s radiomimetickým efektem

 • radiomimetika - bleomycin, peplomycin
 • jde o polypeptidová antibiotika, která jako ionizující záření štěpí DNA
 • vyvolávají inhibici DNA
 • v terapii testikulárních a kožních nádorů, lymfomů

nežádoucí účinky

 • plicní fibróza
 • pyretické reakce s třesavkou
 • alopecie, nauzea
 • dermální toxicita s projevy hyperpigmentace

Cytostatika inhibující syntézy nukleových kyselin (antimetabolity)

 • jsou to léčiva strukturálně podobná přirozeným nukleovým kyselinám
 • dostávají se jako „falešné“ stavební kameny do DNA a RNA
 • antimetabolity působí více či méně selektivně v cílových maligních buňkách, ale i částečně ve zdravých buňkách – tím vyvolávají orgánovou toxicitu

a) antagonisté kyseliny listové

methotrexát

 • terapie některých typů leukemie, lymfomů
 • v dermatologii má uplatnění u těžkých forem psoriázy

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně
  • poškození trávicího traktu
  • nefrotoxicita

b) analoga purinů

6-merkaptopurin, thioguanin, fludarabin, pentostatin

6-merkaptopurin

 • inhibuje tvorbu DNA a RNA
 • v nádorové buňce se aktivuje na vlastní účinnou látku
 • nesmí se kombinovat s allopurinolem – dochází ke kumulaci 6-merkaptopurinu a následně ke zvýšení toxicity
 • při léčbě některých leukemií

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně
  • poškození střevního epitelu
  • pankreatitida
  • poškození jater

thioguanin

 • podobné vlastnosti, může se bez omezení současně podávat s allopurinolem

fludarabin

 • při léčbě některých leukemií a lymfomů

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně
  • gastrointestinální toxicita
  • neurotoxicita – zmatenost, poruchy vidění

pentostatin

 • léčba lymfoproliferativních stavů

nežádoucí účinky

  • nefrotoxicita

c) analoga pyrimidinů

5-fluorouracil, tegafur, cytarabin, gemcitabin

5-fluorouracil

 • v kombinacích při terapii nádorů prsu, vaječníků, prostaty, gastrointestinálního traktu

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně
  • gastrointestinální toxicita

tegafur

 • přechází přes hematoencefalickou bariéru
 • léčba mozkových nádorů

gemcitabin

 • léčba karcinomu plic, prsu a ovarií

cytarabin

 • léčba meningeální leukemie a akutní myeloidní leukemie v kombinaci s ostatními cytostatiky

Cytostatika inhibující mitózy (vřeténkové jedy)

 • inhibitory mitózy působí prostřednictvím poškození dělícího vřeténka, a proto se někdy označují jako vřeténkové jedy
 • zabraňují dokončení buněčného dělení

a) vinca–alkaloidy

vinkristin, vinblastin, vidnesin, vinoreblin

 • přírodním zdrojem některých alkaloidů je barvínek Vinca rosea

vinkristin

 • léčba karcinomu prsu, plic, lymfomů a v kombinaci k léčbě akutní myeloblastické leukemie

nežádoucí účinky

  • neurotoxické příznaky (parestézie, poruchy nervosvalového přenosu, paralýza hladké svaloviny)
  • nefrotoxicita

vinblastin

 • léčba testikulárního karcinomu a Hodgkinovy choroby

nežádoucí účinky

  • mírně neurotoxický
  • myelotoxicita

b) taxany

paclitaxel, docetaxel

 • jsou jedny z nejsilnějších cytostatik
 • byly izolovány z určitých typů tisu
 • dnes jsou vyráběny semisynteticky
 • léčba karcinomu prsu, vaječníků, plic, krku, hlavy

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně
  • periferní neuropatie (parestézie)
  • bradykardie, hypotenze

Cytostatika inhibující proteosyntézu

L-asparagináza

 • enzym, který se zúčastňuje proteosyntézy aminokyseliny L-asparaginu
 • nedostatek aminokyseliny inhibuje proteosyntézu a omezí množení nádorových buněk
 • léčba akutní lymfoblastické leukemie a některých lymfomů
 • L-asparagináza, na rozdíl od většiny cytotoxických léčiv, nezpůsobuje útlum kostní dřeně a závažnou gastrointestinální toxicitu

nežádoucí účinky

  • nefrotoxicita, poškození jater, pankreatitida
  • zvýšená krvácivost

Cytostatika ovlivňující cytoplazmatické receptory - hormony a jejich antagonisté použitelné jako cytostatika

 • rozvoj určitých nádorů, např. karcinom prsu, prostaty, děložního hrdla, hepatocelulárního nádoru, lymfoblastické leukemie závisí na přítomnosti hormonů
 • růst těchto nádorů mohou inhibovat hormony s opačnými účinky nebo antagonisté příslušných hormonů
 • úspěšnost léčby je především dána přítomností a množstvím hormonálních receptorů v nádorové tkáni
 • v určitých typech nádorových buněk byly nalezeny receptory selektivní pro estrogeny, gestageny, androgeny nebo kortikoidy

a) androgeny

testosteron, fluoxymesteron

 • androgeny jsou léčiva druhé řady při terapii nádoru prsu
 • v onkologických indikacích se androgeny kombinují s antiestrogeny

nežádoucí účinky

  • hepatotoxicita
  • virilizační účinek
  • retence sodíku

b) antiestrogeny

tamoxifen, toremifen, droloxifen, idoxifen

 • antiestrogeny jsou nejúčinnější v organizmu, ve kterém se co nejméně uplatňují přirozené zdroje estrogenů
 • používají se u žen po menopauze k terapii nádoru prsu

nežádoucí účinky

  • návaly horka, nauzea, retence tekutin

c) estrogeny

ethinylestradiol, ester kyseliny fosforečné a estradiolu, diethylstilbestrol

 • u mužů v terapii nádoru prostaty
 • u žen po menopauze – vysoké dávky paradoxně působí léčebně u metastazujícího nádoru prsu

nežádoucí účinky

  • retence sodíku a tekutin
  • tromboembolické komplikace
  • gynekomastie

d) antiandrogeny

cyproteron, flutamid, nilutamid, bikalutamid

 • působí jako antagonisté androgenů – blokují androgenní receptory
 • terapie karcinomu prostaty

nežádoucí účinky

  • rozvoj gynekomastie

gestageny (progestiny)

medroxyprogesteron, hydroxyprogesteron, megestrol acetát

 • „léčiva druhé volby“ u nádoru endometria a generalizovaného nádoru prsu u žen po menopauze

nežádoucí účinky

  • galaktorea, neurotoxicita
  • retence tekutin, hyperpyrexie

f) analoga gonadoliberinu

buserelin, goserelin, triptorelin, leuprorelin

 • strukturálně jsou blízké přirozenému gonadoliberinu, tj. hypothalamickému hormonu
 • inhibuje sekreci gonadotropinů, syntézu estrogenů a androgenů
 • terapie karcinomu prostaty, terapie generalizovaného nádoru prsu u žen po menopauze

nežádoucí účinky

  • návaly horka, osteoporóza, myalgie

g) inhibitory aromatáz

aminoglutetimid, exemestan, formestan, anastrozol

 • aromatázy jsou hormony nadledvin účastnící se přeměny androgenů na estrogeny
 • inhibice aromatáz vede k útlumu tvorby estrogenů
 • terapie karcinomu endometria a prsu žen po menopauze

nežádoucí účinky

  • ospalost, ataxie
  • otoky v obličeji
  • zvýšení tělesné hmotnosti
  • bolesti kloubů a svalů

h) glukokortikoidy

 • vedou k rozpadu lymfocytů a ke zmenšení lymfatických uzlin
 • léčba akutní leukemie, lymfomů a jiných hematologických malignit, pokročilé karcinomy prsu

i) octreotid

 • je to analog hypothalamického somatostatinu
 • jeho působením dochází k inhibici sekrece růstového hormonu hypofýzou a inzulinu a glukagonu pankreatem
 • v protinádorové terapii se využívá jeho inhibiční účinek na produkci různých působků a peptidových hormonů při metastázách a u nádorů pankreatu

Cytostatika indukující buněčné diferenciace

tretinoin, isotretinoin

 • jde o deriváty vitaminu A, jejich vlastnosti se využívají v onkologické léčbě
 • léčba leukemie, nádorů plic a kůže

nežádoucí účinky

  • suchost sliznic a pokožky
  • bolesti v kloubech a ve svalech
  • nitrolební hypertenze
  • kontraindikace v těhotenství

Radioizotopy používané k léčbě nádorových onemocnění

 • v léčbě některých typů nádorů mají své místo radioizotopy, konkrétně 131I
 • terapie tumoru štítné žlázy

Imunomodulátory zaváděné do protinádorové chemoterapie

 • v některých případech se součástí komplexní protinádorové léčby stávají i imunomodulační léčiva
 • jde o imunomodulátory přirozeného původu – interferony a o látky syntetické interleukiny (levamisol, ubenimex)
 • léčba leukemie
 • sarkom u nemocných s AIDS

Časté projevy orgánové toxicity cytostatik

 • ideální cytostatikum by mělo selektivně zabíjet protinádorové buňky a nepoškozovat buňky zdravé
 • je vždy nutno zvážit terapeutický přínos proti pravděpodobnému poškození nemocného toxickými účinky protinádorového léčiva
 • chybění selektivní toxicity je nejvýznamnějším limitujícím faktorem v chemoterapii nádorů

společné příznaky většiny cytostatik

myelotoxicita

 • vzniká po podání většiny cytostatik
 • projevuje se podle citlivosti tvorby krevních elementů – nejprve neutropenie, následovaná lymfocytopenií, anemií a trombocytopenií
 • neutropenie zvyšuje riziko závažných infekcí
 • závažná trombocytopenie je rizikem krvácení – často následek léčby karboplatinou
 • myelotoxicky působí zejména alkylující látky, 6-merkaptopurin, vinblastin, etoposid
 • cytostatika lomustin a karmustin vykazují opožděnou hematologickou toxicitu

orální a gastrointestinální toxicita

 • poškození trávicího traktu vyplývá nejčastěji z negativního zásahu do proliferace buněk slizničního epitelu gastrointestinálního traktu
 • nauzea, zvracení patří mezi časté důsledky chemoterapie, ke zmírnění většinou stačí profylaktické nebo terapeutické podání fenothiazinů
 • u vysoce emetogenních cytostatik cisplatina, dakarbazin jsou nejúčinnější antagonisté serotoninu na 5-HT3 receptorech (ondansetron, tropisetron)
 • mukozitidy – vliv cytostatik na sliznici úst, včetně poškození dásní a zubů, sliznice patra nebo kosti, při poruše slizniční bariéry je nemocný ohrožen infekcí
 • mukozitidy mohoupostihovat sliznici trávicího traktu i stěnu střevní – průjmy, ulcerace a malabsorpce živin

alopecie

 • reverzibilního charakteru
 • vzniká v důsledku inhibice proliferace vlasových folikulů

nefrotoxicita a urotoxicita

 • poškození může být jako důsledek chemoterapie, radioterapie, transplantace kožní dřeně
 • citlivé jsou především proximální ledvinové tubuly
 • cytostatika karboplatina, metotrexát, deriváty močoviny
 • cytostatika cisplatina, ifosfamid – nejvyšší riziko u dětských pacientů
 • urotoxicita se týká především močového měchýře, kde se cytostatikum rozpuštěné v moči hromadí – hemoragická cystitida svým těžkým průběhem může způsobit fatální krvácení, perforaci močového měchýře nebo renální selhání, způsobené obstrukcí močovodu krevní sraženinou
 • cytostatika ifosfamid a cyklofosfamid

neurotoxicita

 • může postihovat periferní, autonomní i centrální nervstvo
 • někdy se projeví i zhoršení zraku a sluchu
 • nejzávažnější neurotoxicita je spojována s barvínkovými alkaloidy – s vinkristinem
 • vinkristin
  • periferní neuropatie (parestezie a motorické poruchy prstů)
  • autonomní neuropatie (zácpa)
  • neuropatie mozkových nervů (diplopie, neuralgie trigeminu)
  • centrální poruchy (křeče)
 • ke zmírnění neurotoxicity se doporučuje pyridoxin a leukovorin

lokální toxicita

 • některá cytostatika antracykliny, vinca-alkaloidy, deriváty nitomočoviny, daktinomycin lokálně dráždí
 • mohou způsobit puchýřky, flebitidy a lokální nekrózy

kardiotoxicita

 • je popisována zejména u antracyklinů
 • je způsobena pravděpodobně oxidativním stresem tkáně z přítomnosti reaktivních sloučenin kyslíku, produkovaných např. vlivem doxorubicinu
 • aktuální kardiotoxicita – léčba antiarytmiky
 • chronická kardiotoxicita
  • po dlouhodobějším podávání doxorubicinu se projevuje kardiomyopatií, může ohrozit život nemocného, její prognóza bývá vážná
  • projevy – tachykardie, tachypnoe, dilatace srdce, plicní a venózní kongesce
  • pleurální výpotky, prohlubuje se pokles stažlivosti myokardu
 • pozdní kardiotoxicita se může projevit až po více letech od ukončení léčby, projevuje se poruchami vodivosti, tachyarytmiemi
 • k prevenci kardiotoxicity doxorubicinu se používá dexrazoxan

infertilita

 • terapie některými cytostatiky může vést u mužů k inhibici spermatogeneze
 • u žen k inhibici oogeneze
 • zejména alkylující látky
 • vyvíjející se mužské gonády jsou vůči chemoterapii citlivější než gonády ženské

teratogenní účinek

 • prakticky všechna cytostatika mohou působit teratogenně
 • zejména ve fázi těhotenství, která odpovídá organogenezi plodu
 • takto působí zejména antimetabolity a alkylující látky

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít