Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Růst, vývoj/vývoj/riziko opožděného vývoje - 00112 etapa

Definice

Riziko výraznějšího opoždění v jedné či více oblastech sociálního nebo samoregulačního chování  nebo postihující  poznávací, jazykové, hrubé nebo jemné motorické dovednosti.

Rizikové faktory

prenatální

 • věk matky do 15 a nad 35 let
 • závislost, zneužívání návykových látek matkou
 • infekce matky v prenatálním období
 • genetické nebo endokrinní poškození
 • neplánované či nechtěné těhotenství
 • nedostatečná, pozdní nebo neefektivní prenatální péče
 • nepřiměřená výživa
 • nedostatek informací
 • negramotnost
 • chudoba

individuální

 • nezralost
 • genetické poškození
 • pozitivní test na drogy
 • poškození mozku
 • poruchy zraku
 • poruchy sluchu
 • chronická onemocnění
 • závislost na pomůckách, přístrojích
 • neprospívání
 • podvýživa
 • adoptované dítě nebo dítě v pěstounské péči
 • otravy olovem (poškození CNS)
 • chemoterapie
 • radiační terapie
 • poruchy chování
 • zneužívání léčiv

zevní prostředí

 • chudoba
 • násilí
 • přírodní katastrofa, pohroma

ze strany pečovatele

 • týrání
 • mentální choroby
 • mentální retardace nebo těžká porucha učení

Očekávané výsledky

 • pacient si zajistí přiměřenou výživu dle svých potřeb
 • pacient dosáhne stabilizace vývoje, růstu, hmotnosti nebo pokroku v přiblížení se svojí věkové skupině
 • pacient se podílí v souladu s věkem a v souladu se svými schopnostmi na plánu péče v oblastech růstu a vývoje
 • rodič, pečovatel pochopí opoždění či odchylku v růstu a vývoji a naplánuje nápravná opatření

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti stávající stavy, které mohou přispívat k růstové poruše
 • urči charakter a účinnost rodičovských, pečovatelských aktivit (nedostatek stimulace, dítě nereagující na podněty)
 • povšimni si závažnosti situace (dlouhodobé zanedbávání péče, citové vydírání a zneužívání)
 • posuď významné stresující příhody, ztráty, odloučení a změny prostředí (opuštění, rozvod, úmrtí v rodině, zestárnutí, nezaměstnanost, nové zaměstnání, stěhování)
 • posudˇ poznávací schopnosti, orientaci, chování a reakci na podněty z prostředí
 • pátrej po případném užívání anabolických steroidů a jiných látek
 • zaznamenej chronologický věk, rodinné faktory, počáteční stav, který bude sloužit ke srovnání

prováděcí intervence

 • naslouchej aktivně obavám z nedostatečného růstu
 • diskutuj s pacientem o důsledcích užívání nevhodných léků, látek
 • zapoj se aktivně při léčbě základního onemocnění (Crohnova nemoc, diabetes mellitus, cystická fibróza, malnutrice) na úrovni ošetřovatelských činností v rámci příslušných kompetencí
 • sleduj pravidelně výšku, hmotnost
 • informuj pacienta (rodiče) o přiměřeném růstu, vývoji
 • hovoř o přiměřené péči o zevnějšek, citovém zázemí a dalších okolnostech důležitých pro vývoj člověka

posílení zdraví

 • doporuč zapojení do pravidelných pohybových aktivit
 • prodiskutuj, jak předcházet komplikacím
 • doporuč, příp. zajisti edukační materiály
 • informuj o možnostech zapojit se do aktivit v místě bydliště (programy pro zdraví, svépomocné skupiny)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít