Lékařské diagnózy

 ? 

Popáleninové trauma etapa

Etiologie:

 • oheň 
 • kontakt s horkým tělesem 
 • pára 
 • horká voda 
 • elektrický proud 
 • chemikálie 
 • nízké teploty 
 • ionizační záření 

Příčiny a vlastní mechanizmy popáleninového úrazu jsou ovlivněny věkem v závislosti na psychickém a motorickém vývoji dětí.

Nejčastějším druhem popáleninového úrazu u dětí jsou opařeniny, a to u obou pohlaví. Častější jsou poranění u chlapců, a to zejména ve školním věku.

Alarmující skutečností je výskyt popáleninového úrazu jako jedné z forem tělesného týrání dětí (CAN syndrom).

Patofyziologie:

Působení vyvolávajícího faktoru může vyvolat nejen poškození kůže a sliznic, ale již během několika desítek minut po závažném popáleninovém úrazu popáleninový šok jako první stádium popáleninové nemoci. Navíc je při vdechnutí zplodin hoření dítě ohroženo dušením z otoku v dýchacích cestách a z poškození plic. V průběhu popáleninového šoku se ztrácejí tekutiny z organismu popálenými plochami a unikají z krevního oběhu pro zvýšenou propustnost cév. Rozvíjí se otok s vysokou hladinou bílkovin, které v séru chybějí. Vzniká hypovolémie, na kterou organismus reaguje vazokonstrikcí v kůži, ve svalech a ve splanchnické oblasti. Hypovolémie a vazokonstrikce ohrožují orgány hypoxicko-ischemickým poškozením. Bolest, strach a neklid zvyšují hladiny katecholaminů a šok se prohlubuje.
 

Klinický obraz:

při hodnocení závažnosti termického úrazu je kromě příčiny třeba posuzovat:

 • rozsah vlastního poranění 
  • je udávaný v procentech tělesného povrchu nebo devítkovým pravidlem podle tabulek Lund-Bower 
  • u dětí je významnější vztah mezi věkem a rozsahem popálení než u dospělých 
  • orientační hodnocení rozsahu - 1% = plocha tělesného povrchu, která odpovídá ploše dlaně popáleného dítěte 
 • hloubka postižení kožního krytu
  • I. stupeň – erytém, v dermis jsou dilatované kapiláry, epidermis je makroskopicky neporušená
  • II.a stupeň – puchýře, spodina defektu je vlhká, růžová, epidermis je porušena reverzibilně
  • II.b stupeň – puchýře stržené, spodina sytě červená, někdy bledá, není kapilární návrat
  • III. stupeň – ztráta kůže v celé tloušťce, cévy obliterované na podkladě vazokonstrikce nebo trombózy
  dělení dle MKN
  • povrchní – částečné poškození kůže, kde jsou ještě zachována kožní adnexa, je pozitivní test kapilárního návratu 
  • hluboké – ztráta v celé síle kůže, popřípadě postižení hlubších vrstev (podkoží, facie, svaly, kosti) 
 • lokalizace
  • závažná je lokalizace v obličeji, na rukou, nohou, genitálu a perianálně
 • věk
  • děti do 2 let – závažné jsou popáleniny jakéhokoli rozsahu 
  • 2 – 10 let – závažné jsou popáleniny větší než 10% tělesného povrchu 
  • starší než 10 let – více než 20% tělesného povrchu 
 • osobní anamnéza – jiná dřívější i současná onemocnění 

Diagnostika:

 • anamnéza 
 • fyzikální vyšetření – místně hodnotíme rozsah, lokalizaci, hloubku 
 • laboratorní metody
  • hematologie – KS, KO, FW, hemokoagulační vyš.
  • biochemie – kompletní z krve (močovina a kreatinin, iontogram, glykémie, CRP,…) i moče, krevní plyny a acidobazická rovnováha
  • mikrobiologie – stěry z popálených ploch, výtěry (nos, tonzily, anální výtěr), moč K+C 

Terapie:

 • A) protišoková terapie
  • zajištění ventilace
   • zhodnotit stav dýchání – zajistit volné dýchací cesty 
   • u dětí je třeba zohlednit anatomické poměry dýchacích cest, důsledky rychlého nárůstu edému, včetně otoků obličeje a krku, a malou dechovou rezervu u dětí 
   • v případě potřeby – endotracheální intubace a řízená ventilace, u popálení dolních DC tracheostomie, při otoku krku uvolňující nářezy 
   • oxygenoterapie zvlhčeným kyslíkem 
  • hrazení ztrát tekutin
   • zajištění i.v. vstupu co nejdříve po úrazu (do 30 minut), u rozsáhlých popálenin zajistit dva vstupy přes nepopálenou plochu 
   • při nemožnosti periferní kanylace zajistit centrální žilní katétr (v. subclavia, v. jugularis int., v. femoralis) 
   • při selhání i.v. vstupů lze zajistit přístup i intraoseálně 
   • vpočátku vždy krystaloidní roztoky (Hartman, Ringer laktát) s přidáním NaHCO3 a později i albuminu 
   • později i koloidní roztoky (např. v případě arteriální hypotenze) a jejich kombinace 
   • cílem tekutinové resuscitace je zajištění adekvátní tkáňové perfuze s minimálním rozvojem popáleninového edému 
   • hodnocené známky dostatečné objemové náhrady tekutin – stav vědomí, náplň pulsu, ASTRUP, TT (rozdíl periferní a centrální TT), kapilární návrat 
  • léčba bolesti
   • i.v. cestou medikamentózně – narkotický spánek, analgetika, sedativa 
   • chlazení postižené plochy – přikládání specielních roušek – Kendall, WaterJel – zabraňují v postupu tepelné noxy do hloubky a zároveň výrazně snižují bolestivost – nejvhodnější teplota chlazení je 8°C ( při rozsáhlém popálení chladíme pouze obličej, krk, ruce, genitál – organizmus na chlazení reaguje vazokonstrikcí, což zhoršuje prokrvení a způsobuje prohloubení vlastního úrazu, tzn. nechladit při rozsahu větším než 5% tělesného povrchu u batolat, 10% u dětí od 2 do 10 let, 20% u dospělých) 
  • monitorace
   • FF, vědomí
   • hodinová diuréza (permanentní katétr) k zjišťování tkáňové perfuze, včasné zachycení pigmenturie (u rozsáhlých popálenin, zejména elektrotraumat) a její léčby 
   • SpO2, invazivní monitorace arteriálního tlaku 
   • monitorace laboratorních nálezů 
  • péče o popálené plochy
  • udržování termoregulace – chráníme před celkovým prochlazením (může vést k bradykardii, komorové fibrilaci, asystolii)
  • v případě potřeby hemodialýza
  • poloha – vzdušné lůžko, vodní lůžko
  • prostředí – sterilita, bariérový režim
 • B) akutní terapie
  • operační řešení popálených ploch
   • nekrektomie s krytím ploch autotransplantáty (dermoepidermální štěpy v tloušťce 0,2 mm, výjimečně kůže v plném rozsahu) či xenotransplantáty (biologické kryty od dárce) nebo umělými kryty (umělá kůže, COM, Urgosorb, Alutex, Actisorb, Aquagel, Dermazin…). U dětí se používá zavřená metoda (popálená, ošetřená plocha krytá obvazy). 
   • možnosti místního ošetření popálených ploch:
    • 1) syntetickými kryty (gely, filmy, pěny, složené lamináty), příkladem jsou
     • Flamigel - hydroaktivní koloidní přípravek na povrchní nerozsáhlé popáleniny, 
     • Aquacel Ag - používá se při léčení popálenin 2. stupně, je to měkký, sterilní netkaný krycí materiál složený z vláken Hydrofiher a iontů stříbra, jeho předností je absorbce exudátů z rány, udržování vlhkého prostředí a omezování množství bakterií v ráně, tyto jeho vlastnosti podporují proces hojení a snižují riziko rozvoje infekce v ráně,
     • Mepilex Ag - je měkké silikonové pěnové krytí s antomikrobiálním účinkem, používá se na čisté plochy,
     • Askina Transorbent
    • 2) biosyntetickými kryty - např. Biobrane
    • 3) biologickými kryty - alotransplantáty, xenotransplantáty - mají výborné léčebné účinky, ale používají se omezeněpro jejich možné imunobiologické působení, alergizaci
    • 4) dermální náhrady - např. Integra, Aloderm - na ně se aplikují kultivované autologní keratinocyty
    • 5) k definitivnímu zhojení hlubokých popálenin se používá autotransplantace, to je přenos vlastních kožních štěpů z nepostižených částí těla
   • uvolňující nářezy kůže 
   • fasciotomie 
   • avulze
    odběrová plocha - zastavení kapilárního krvácení, krytí mastným tylem 
  • medikamentózní – ATB, dezinficiencia místně (dez. roztoky- např. Furantoin, Betadin) 
  • výživa – přednostně enterální cestou (per os, nazogastrická sonda u zaintubovaných pacientů), výživa do centrálního žilního katétru představuje významné riziko septických komplikací 
 • C) rehabilitační, rekonstrukční terapie
  začíná po obnovení tělesného povrchu (popálených ploch autotransplantacemi kůže) a zhojením odběrových ploch 
  • prevence jizevnatých kontraktur
   • tlakové obvazy 
   • tlakové masáže 
   • masti a krémy působící příznivě na elasticitu pokožky 
   • v mezidobí mezi masážemi nosí pacienti elastické návleky zhotovené na míru 
   • u dětí mnohdy návleky nestačí, je třeba přikládat sádrové nebo polymerové dlahy 
  • rehabilitace
   • fáze akutní 
    • polohování 
    • LTV 
    • dechová RHB pasivní či asistovaná 
    • kloubní mobilizace
   • fáze postakutní 
    • kondiční a posilovací cvičení 
    • nácvik úchopových funkcí ruky 
    • vertikalizace 
    • nácvik chůze
   • fáze chronická 
    • tlakové masáže a strečink jizev 
    • kompresivní terapie – elastické návleky 
    • aplikace destiček ze silikonových gelů 
    • dlahování 
    • fyzikální terapie – soft-laser, biolampa, ultrazvuk, TENS-proudy 
    • pracovní terapie 
  • plastické operace – po etapách, obvykle mnoho let 
  • psychoterapie
  • lázeňská léčba
  • dispenzarizace dítěte

 

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít