Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebeúcta/chronicky nízká sebeúcta - 00119 etapa

Definice

Dlouhotrvající negativní sebehodnocení, negativní pocity ze sebe samého či svých schopností.

Příčiny vzniku

 • fixace na časné  úrovni vývoje
 • od dětství trvale negativní hodnocení vlastní osoby, vlastních schopností
 • osobní zranitelnost
 • životní volba opakovaně končící nezdarem, neúčinné společenské, pracovní fungování
 • pocity opuštění blízkými osobami, ochota tolerovat případné život ohrožující domácí nasilí
 • chronické tělesné nebo psychiatrické stavy, antisociální chování

Určující znaky

subjektivní

 • sebenegující slovní vyjádření
 • výrazy studu, viny
 • hodnocení sebe sama jako neschopného poradit si s různými případy
 • neochota uznat pozitivní zpětné vazby ve vztahu ke své osobě

objektivní

 • váhání vyzkoušet nové věci nebo situace
 • časté chybění úspěchu v práci nebo jiných oblastech života
 • nadměrná konformita až závislost na mínění druhých
 • stálé hledání ujištění

Očekávané výsledky

 • pacient chápe důvody negativního sebehodnocení
 • pacient se účastní léčebného programu, jehož cílem je změnit sebehodnocení
 • pacient si osvojí způsob chování, životního stylu s pozitivním dopadem na  sebehodnocení
 • pacient slovně vyjadřuje zvýšený smysl pro sebeúctu ve vztahu k současné situaci
 • pacient se účastní na rodinných, skupinových, veřejných aktivitách k upevnění nebo posílení změny

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči faktory nízkého sebehodnocení ve vztahu k současné situaci
 • posuď obsah negativního vnitřního dialogu, povšimni si, jak se pacient domnívá, že na něho pohlížejí druzí
 • zjisti dostupnost a kvalitu podpory poskytované pacientovi rodinou, blízkými osobami
 • posuď dřívější i současnou dynamiku rodiny
 • pozoruj neverbální chování (např. nervozita, chybějící oční kontakt)
 • posuď míru účasti a spolupráce v rámci terapeutického režimu (např. užívání léků - antidepresiv, antipsychotik)
 • zkoumej ochotu pacienta vyhledat pomoc a jeho motivaci ke změně

prováděcí intervence

 • vybuduj terapeutický vztah, věnuj pozornost sdělením pacienta, povzbuzuj ho k dalšímu úsilí, udržuj otevřenou komunikaci, aktivně naslouchej
 • měj na paměti zdravotní stav pacienta a jeho bezpečnost
 • akceptuj pacientův pohled na situaci, neohrožuj jeho existující sebeocenění
 • diskutuj s pacientem o tom, jak vnímá sám sebe ve vztahu k tomu, co se stalo, postav se proti mylným představám a negativnímu vnitřnímu dialogu
 • reaguj na deformace myšlení (např. sebevztažné přesvědčení, tendenci vidět ve všem katastrofu), veď s pacientem otevřený rozhovor
 • zdůrazni nevhodnost srovnávání s ostatními, veď pacienta k zaměření se na ty aspekty jeho osobnosti, které mohou být oceněny
 • doporuč mu vypracovat seznam současných a minulých úspěchů a silných stránek
 • užívej pozitivního sdělení v první osobě, pomoz pacientovi dobrat se vnitřního zdroje sebeúcty
 • pomoz pacientovi vyrovnat se s pocitem bezmoci
 • limituj agresivní nebo problematické chování (vyvádění, mluvení o sebevraždě, hloubání), snaž se o empatii
 • posiluj dosažený pokrok
 • povol pacientovi postupovat vlastním tempem
 • veď pacienta ke správné interpretaci a zvládnutí příhod, změn a pocitu ztráty kontroly
 • zapoj pacienta do programu činností a cvičení podporujících socializaci

posílení zdraví

 • diskutuj s pacientem, jeho blízkými o nesprávných momentech sebepojetí
 • připrav pacienta na očekávané události, změny
 • sestav rozvrh zaměstnání běžného dne/každodenní péče
 • zdůrazni význam péče o zevnějšek a osobní hygienu
 • veď pacienta ke stanovení dosažitelných osobních cílů, poskytuj pozitivní zpětnou vazbu na slovní i behaviorální projevy zlepšeného sebevnímání
 • doporuč poradce povolání a zdroje edukace
 • doporuč kurzy, činnosti, koníčky, které pacienta potěší či zajímají
 • zdůrazni, že tato léčba je jen krátkým setkáním v životě pacienta, jeho blízkých a že dosažení behaviorálních změn a osobního růstu bude vyžadovat další práci a podporu
 • doporuč kurzy k získání nových dovedností na podporu sebeúcty (např. nácvik asertivity, pozitivní self-image, komunikační dovednosti)
 • doporuč dle indikace poradenství, aktivity pro duševní zdraví a speciální podpůrné skupiny

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít