Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/poznávání/porušené myšlení - 00130 etapa

Definice

Zážitek porušení kognitivních  činností a konání.

Příčiny vzniku

 • fyziologické změny, věk, hypoxie, poranění hlavy, malnutrice, infekce
 • biochemické změny, medikace, abúzus chemických látek
 • spánková deprivace
 • psychologické konflikty, emoční změny, duševní poruchy

Určující znaky

subjektivní

 • vztahovačnost, halucinace, bludy

objektivní

 • nepřesná interpretace okolí
 • nepřiměřené myšlení, které se nezakládá na realitě
 • poruchy paměti, dezorientace časem, místem, osobami, okolnostmi a událostmi, ztráta krátkodobé paměti, výbavnosti
 • nadměrná nebo snížená bdělost
 • kognitivní nesoulad (disonance), snížená schopnost pochopit myšlenku, učinit rozhodnutí, řešit problém, abstraktně či koncepčně uvažovat, odhadovat, porušené řazení myšlenek
 • porucha soustředění (zkrácená doba soustředění)
 • egocentrizmus
 • konfabulace
 • nepřiměřené společenské chování

Očekávané výsledky

 • pacient má zachovánu orientaci na realitu
 • pacient dodržuje životní styl přispívající ke stabilitě duševního stavu
 • pacient má přiměřené společenské chování
 • pacient chápe příčinné souvislosti, jsou-li známy

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • seznam se se zdravotním stavem pacienta
 • vezmi v úvahu užívání léků a chemických látek pacientem
 • posuď stav výživy pacienta
 • zhodnoť duševní stav pacienta, poruchy myšlení, paměť, orientaci osobami, místem, časem
 • posuď pacientovu pozornost, schopnost soustředění, rozhodování, řešení problémů
 • zjisti od příbuzných informace o dřívějších schopnostech pacienta v oblasti myšlení

prováděcí intervence

 • všímej si paranoidních projevů, bludů, halucinací
 • hledej alternativní prostředky dorozumění s pacientem
 • zaznamenávej netečnost, zmatenost, ospalost, podrážděnost, zpomalení řeči, problémy s artikulací
 • pomáhej pacientovi zorientovat se časem, místem, osobami
 • žádej denně pacienta o napsání jeho jména, změny v rukopisu oznam lékaři
 • sleduj změny chování pacienta
 • zabraň násilí pacienta, proveď potřebná opatření
 • chraň pacienta před úrazem
 • sleduj účinky farmakoterapie
 • dbej, aby se v pacientově denním programu střídaly aktivity s odpočinkem
 • zajisti pacientovi klidné prostředí
 • naslouchej pacientovi
 • používej jednoduché formulace
 • omez negativní kritiku, provokativní podněty
 • nevnucuj pacientovi žádnou činnost ani komunikaci
 • respektuj osobnost a osobní prostor pacienta
 • ponech pacientovi prostor v komunikaci

posílení zdraví

 • získej rodinu a blízké pacienta pro spolupráci
 • pomoz rodině pacienta hledat způsob, jak zvládnout situaci

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít