Lékařské diagnózy

 ? 

Poruchy osobnosti etapa

Definice

Jedná se o celoživotní dysharmonické uspořádání osobnosti. Některé charakteristiky osobnosti jsou nedostatečně rozvinuty, jiné se naopak projevují v nadměrné míře.
Odlišnosti se projevují v oblastech emotivity, ovládání impulzů a uspokojování vlastních potřeb, ve způsobu chování k ostatním a zvládání interpersonálních potřeb.
U poruch osobnosti se střídá období kompenzace a dekompenzace.

Rozdělení poruch osobnosti

a) anankastická

b) závislá

c) pasivně agresivní

d) paranoidní

e) narcistická

f) disociální

g) schizoidní

h) úzkostná

i) změna osobnosti po extrémních zátěžích

j) změna osobnosti po duševních poruchách

Patogeneze a etiologie

 • biologické faktory
  • genetická zátěž
  • prenatální, perinatální poškození
  • úrazy hlavy
  • infekční onemocnění a jiná onemocnění mozku v dětství
 • psychologické faktory
  • různé vývojové obtíže, zneužívání v dětství
 • temperamentové faktory
 • rodinné, výchovné faktory (neúplnost rodiny, tvrdá výchova, příliš liberální výchova, nedostatek pocitu  bezpečí v prvních letech života dítěte)
 • širší společenské prostředí (vrstevníci)

Klinický obraz

Obecné údaje
Příznaky se projevují jako významné až extrémní odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané společnosti myslí, cítí, vnímá, jedná a utváří vztahy s ostatními. 

ad a) anankastická porucha osobnosti

 • nerozhodnost, pedantství, sklon k perfekcionizmu, byrokratičnosti, výrazná vnitřní nejistota, zabývání se nepodstatnými detaily, potřeba vše nadměrně kontrolovat, moralizovat
 • obtížná adaptace na změny, obtížné vyjadřování vlastních emocí, důraz na pracovní výkonnost, formální chování
 • prožívání stresu při změně a všeho, na co nejsou připraveni

ad b) závisláporucha osobnosti

 • neschopnost rozhodnout sám za sebe, vynucování soustavného povzbuzování
 • stálé spoléhání na druhé, odpovědnost za důležitá životní rozhodnutí přenechá jiné osobě, podřizování vlastních potřeb jiným
 • trvalý strach z opuštění dané osoby a z následného samostatného rozhodování i v běžných denních činnostech

ad c) pasivně agresivníporucha osobnosti

 • tendence vzdorovat požadavkům, povinnostem, autoritě
 • neplní sliby, často si stěžují, výrazně kritičtí k ostatním, nespokojení, zlostní, stálá podrážděnost, hašteřivost, odkládání povinností, neschopnost týmové práce

ad d) paranoidní porucha osobnosti

 • dominuje podezíravost, žárlivost, závist
 • extrémní citlivost na neúspěch, domnělé urážky
 • tendence k ješitnosti, trvalé zášti
 • sklon chybně interpretovat přátelské akce
 • vytrvalý boj za svá práva

ad e) narcistická porucha osobnosti

 • pocit vlastní důležitosti, jedinečnosti, stavění se na obdiv ostatním, zveličování vlastních výkonů, úspěchů

ad f) disociální porucha osobnosti

 • chování v rozporu s morálkou, právem, zvyky, nezájem o city druhých, chybí soucit a empatie, neudrží trvalý vztah, nízká frustrační tolerance, nízký práh pro výbuchy agresivity a násilí
 • kradou, lžou, týrají slabší jedince, zvířata, vytvářejí asociální skupiny

ad g) schizoidní porucha osobnosti

 • emoční chlad a odstup, zjevná lhostejnost ke chvále, kritice, obtížné vyjadřování citů k druhým, tendence vzdálit se od ostatních do svého světa, plachost, nepraktičnost, věnují se samotářským činnostem

ad h) úzkostná porucha osobnosti

 • extrémní plachost, trvalé a pronikavé obavy napětí, vyhýbání se sociálním aktivitám, pocity méněcennosti

ad i) změna osobnosti po extrémních zátěžích

 • nepřátelský, nedůvěřivý postoj ke světu
 • pocity prázdnoty, beznaděje, odcizení

ad j) změna osobnosti po duševních poruchách

 • nadměrná závislost na druhých, pasivita, ochuzení zájmů, přetrvávající stížnosti na nemoc, dysforická nálada, sociální izolace

Diagnostika

 • podrobné psychiatrické vyšetření
 • strukturovaná vyšetření (pohovory, psychologické testy, projekční testy)

Terapie

psychoterapie (individuální, skupinová)

 • prostředím
 • režimová léčba – strukturovaný terapeutický program
 • podpůrná psychoterapie
 • KBT
 • edukace
 • resocializace

farmakoterapie u jednotlivých poruch osobnosti

porucha osobnosti

 • anankastická - antidepresiva
 • závislá – zásadním způsobem poruchu neovlivní
 • pasivně agresivní
 • paranoidní – neuroleptika, anxiolytika, hypnotika
 • narcistická
 • disociální – neuroleptika, antidepresiva, anxiolytika, tymoprofylaktika
 • schizoidní – zásadním způsobem poruchu neovlivní
 • úzkostná – benzodiazepinová antidepresiva, anxiolytika
 • změna osobnosti po extrémních zátěžích
 • změna osobnosti po duševních poruchách

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít