Terapie

 ? 

Formy psychoterapie etapa

Individuální psychoterapie

 • je v praxi nejrozšířenější
 • mezi terapeutem a klientem vzniká poměrně intenzivní vztah, vyvíjející se především vlivem chování psychoterapeuta i jeho osobnosti, způsobu práce atd.
 • individuální psychoterapie je tvořena vzájemnou komunikační výměnou a ovlivňováním z obou stran, kdy vedoucí úlohu a odpovědnost za výsledek má terapeut
 • pracuje se
  • slovem - proces sebepoznání a porozumění životní situaci se děje prostřednictvím rozhovoru
  • s obrazem - důraz je na představování (imaginaci)
  • s akcí - terapeut a klient provádějí určitý nácvik
 • základní uspořádání bývá dvojí: nejčastěji sedí klient a terapeut proti sobě nebo klient sedí na podložce a terapeut sedí tak, aby byl možný oční kontakt; méně obvyklý způsob je rozhovor při chůzi

Skupinová psychoterapie

uměle vytvořená skupina

 • je sestavena z klientů, kteří se navzájem neznají, což je důležitá podmínka léčby
 • základní uspořádání bývá kruhové, klienti sedí na židlích tak, aby na sebe navzájem viděli
 • hlavním prostředkem je rozhovor a může být doplněn hraním rolí, psychodramatickými scénkami, pohybovými technikami apod.
 • typy skupin
  • skupiny interakční jsou zaměřené na právě probíhající děj ve skupině
  • skupiny tematické hovoří k určitému tématu
  • skupiny biografické probírají životopisy pacientů
  • možností je více a zaleží na zkušenostech a improvizační schopnosti terapeuta
  • z jiného hlediska jsou skupiny uzavřené, kdy celý léčebný proces prodělávají stejní klienti, a otevřené, kdy se klienti průběžně přijímají a propouštějí

přirozeně vytvořená skupina

 • je tvořena klienty, kteří se dobře znají a společně žijí i mimo terapii
 • nejčastěji se jedná o rodiny
 • tato skupina se nezabývá modelovými situacemi, ale vše je opravdové, neboť prožívané, a řešené problémy členů skupiny jsou přítomny bezprostředně a týkají se všech zúčastněných
 • postoj terapeuta ve skupině je zásadně jako k celku, převládá systémové a komunikační pojetí, dále přístupy hlubinné a humanistické psychoterapie

skupinové setkání

 • jsou pro klienty bez vážnějších problémů a osobnostně stabilních, protože probíhají 2-3 dny velmi intenzivně s malými přestávkami
 • skupiny dávají účastníkům zpětnou vazbu o tom, jak na druhé působí; klienti se zde setkávají a uvědomují si, co mají společné a v čem se liší – zpravidla pak nastává výraznější rozvoj osobnosti

velké skupiny

 • jsou u nás sporadické, ale ve světě se používají častěji
 • jedná se o desítky až stovky klientů, kteří pracují intenzivně po dobu několika dnů
 • nejde v pravém slova smyslu o psychoterapeutické skupiny, i když obsahují psychoterapeutický potenciál
 • skupina zpravidla vykrystalizuje dle zájmů účastníků v menší skupiny, které se zabývají tím, co je z psychologického hlediska pro ně užitečné, vytvoří se spontánně diferencovaný program

svépomocné skupiny

 • jsou přechodem mezi přirozenou a uměle vytvořenou skupinou, kterou klienti řídí sami, bez asistence a pomoci terapeuta
 • sdružují se  podle stejných problémů (problémy zdravotní, sociální či subjektivní)
 • skupina mívá okolo 10 členů, kteří se pravidelně setkávají 1x za 14 dnů, aby si vyměnili informace a popovídali si o tom, co je zatěžuje; je to neformální společenství, kde klienti vědí, co problém pro ně znamená a jak se s ním vyrovnat

skupinová párová terapie

 • hlavním tématem je partnerský vztah, pracuje se s oběma partnery zároveň
 • terapie se především zaměřuje na obnovení nefunkční nebo problematické komunikace, která brání oboustranně spokojenému soužití ve všech základních oblastech partnerského života

skupinová rodinná terapie

 • zabývá se rodinnými problémy a snaží se je pomoci překonat a dosáhnout harmonického a neporuchového fungování celé rodiny
 • při konzultacích pracuje pokud možno se všemi členy rodiny
 • cílem terapie je obnovit narušenou rovnováhu rodiny
 • řeší problémy rodičů a dětí, případně vícegenerační vztah

léčebné společenství

 • jedná se o léčebně-rehabilitační systém, ve kterém klienti a personál vytvářejí terapeutický a „pobytový“ program pro všechny členy
 • v tomto společenství se výrazně uvolňuje až ruší hierarchie personál versus klient, jsou daná rámcová a racionální pravidla pro všechny závazná
 • personál jsou ti, kteří léčbu doporučují, zdůvodňují, ale nevnucují ani nenařizují
 • klienti si zvolí spolusprávu, která je zastupuje a zprostředkovává komunikaci mezi klienty a personálem; obvykle ráno se sejdou klienti a personál na společné komunitě, prohovoří vše důležité, plánuje se program, řeší se konflikty, vítají se noví klienti, propuštění se loučí atd.
 • dobře fungující společenství umožňuje změnit pravidla na základě diskuze – je to známka toho, že systém je schopen se vyvíjet

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít