Terapie

 ? 

Základní proudy v psychoterapii etapa

Mezi základní psychoterapeutické proudy patří

Humanistická psychoterapie

Vznikla v Americe v 60. letech minulého století a vychází z teorie C. R. Rogerse, který ji formuloval poprvé v roce 1940. Zdůrazňuje lidskou jedinečnost a spoléhá na to, co je v člověku dobré. Důvěřuje v prosazení člověka. Za dobrých podmínek se člověk dokáže prosadit a terapeut v něm podporuje to dobré a tvořivé. Bezpodmínečně klienta přijímá a podporuje (zaujímá empatický postoj).
Vývoj osobnosti je důsledkem vztahu s terapeutem. Je charakterizován opravdovostí, empatií a akceptací klienta.

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Vychází z předpokladu, že vše, co děláme špatně, děláme špatně právě proto, že jsme se to špatně naučili. KBT se zabývá nácvikem změn chování klienta nebo odnaučením se špatnému chování. Je to terapie racionální, direktivní a zaměřuje se na současné klientovy potíže. Zároveň je rychlá, účinná a vyžaduje též značnou spolupráci klienta. KBT spočívá především v expozicích, tzn., že se klient dobrovolně vystavuje situacím, které mu jsou nepříjemné. KBT se hlavně využívá v léčbě fobií, obsedantně kompulzivních a neurotických poruch, v léčbě lehčích depresí a poruch příjmu potravy.

Hlubinná psychoterapie

Zakladatelem psychoanalýzy je S. Freud (1856-1939). V psychice vedle vědomí rozlišuje i podvědomí a nevědomí. Tato terapie se zabývá hledáním příčin problémů, získáním náhledu, zabývá se též zážitky v podvědomí. Analyzuje osobnost od dětství.
Je to metoda volných asociací (myšlenkový tok), využívá metod analýzy snů. Terapeut poslouchá klienta, nevstupuje do děje, nechá klienta hovořit. Psychoanalýza je časově náročná jak pro klienta, tak pro terapeuta. Probíhá několik hodin v týdnu a pokračuje i několik let. Mezi terapeutem a klientem vzniká úzký terapeutický vztah.

Sugestivní hypnoterapeutický přístup

Psychoterapie sugestivní nepůsobí na logické myšlení klienta, ale snaží se jeho myšlení obejít. Terapeut využívá své aktivity a direktivity. Účinnost terapie závisí na sugestibilitě klienta, tj. na jeho vnímavosti k sugescím. Na sugesci jsou založeny některé relaxační metody.

Relaxační a psychofyziologické postupy

Tělesným cvičením ovlivňujeme psychické děje a naopak působením na psychiku můžeme ovlivnit fyziologické procesy. Tyto postupy jsou založené na sugesci a autosugesci. Postupy je třeba postupně nacvičovat a o to je tento proces delší.
K těmto postupům patří např. autogenní trénink a řízené imaginace.
Autogenní trénink je založen na opakování (mimo jiné) tíže a tepla, postupného uvolnění celého těla. Klasický nácvik autogenního tréninku lze využít i v terapii zaměřené na ovlivňování chybných postojů zjištěných v psychoterapii.
Řízené imaginace navrhují klientovi určité motivy, obrazy či témata, v kterých lze určitou dobu setrvat. Vedou k analytickému odhalení méně vědomých motivů vlastního jednání a skrytých konfliktů.

Systémové a komunikační přístupy

Systémové přístupy vycházejí z teorie systémů, ve kterých žijeme (rodina, práce, komunita). Svoje uplatnění nalézají především v rodinné a párové psychoterapii.
Systémové přístupy vycházejí z předpokladu, že rodina tvoří rovnovážný celek. Patologie jednoho člena rodiny je zde chápána jako patologie celé rodiny.
Prvky rodiny tvoří jednotliví členové a změnou jednoho prvku měníme i ostatní prvky a celý systém. Terapií chceme dosáhnout změny v rodinných pravidlech a docílit vzájemné komunikace. Důvodem našich problémů s okolím bývají především problémy s komunikací.

Transpersonální terapie

Vychází z psychoterapie humanistické. Zaměřuje se na neobvyklé zážitky, na náboženské praktiky, neobvyklé stavy vědomí, zážitky provázející smrt nebo setkání s mimozemskými kulturami.
S. Grof uvádí, že pomocí např. holotropního dýchání lze vybavit zážitky nejen z raného dětství, ale i z období prenatálního. Vědomí se tak rozšiřuje za obvyklé hranice ega a překračuje hranice omezené časem nebo prostorem.
Pro popis těchto jevů nestačí žádný psychoterapeutický systém a je nutno se uchýlit k dávným filozofiím, jako je buddhizmus, taoizmus a jiné.
Zpřítomněním a odžitím zážitků může být dosaženo významného terapeutického účinku.

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít