Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/nedostatek zájmových aktivit - 00097 etapa

Definice

Nedostatek rekreačních či volnočasových aktivit nebo snížený zájem člověka se do nich zapojovat.

Příčiny vzniku

 • nedostatek zájmových aktivit vlivem prostředí
 • dlouhodobá hospitalizace
 • častá léčba
 • tělesné omezení
 • upoutání na lůžko
 • únava
 • bolest
 • vývojový problém
 • deprese

Určující znaky

objektivní

 • pacient vyslovuje přání něco dělat
 • pacient si přeje číst
 • pacient se nemůže věnovat obvyklým koníčkům
 • netečné chování, nezájem
 • plačtivost, neklid
 • uzavřenost
 • nepřátelské projevy, agresivita
 • přejídání či nezájem o jídlo
 • změny hmotnosti

subjektivní

 • pocit nudy
 • vnitřní nespokojenost s nemožností něco dělat

Očekávané výsledky

 • pacient chápe vlastní reakci a vhodným způsobem ji řeší
 • pacient nalezne a rozvíjí uspokojivou činnost v rámci osobního omezení
 • u pacienta jsou patrné známky osobního uspokojení ze zvolené činnosti
 • pacient přiměřeně reaguje vůči svému okolí

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť psychomotorický vývoj dítěte
 • porovnej úroveň aktivity před onemocněním či před hospitalizací
 • zjisti strukturu zájmů klienta
 • posuď dostupnost žádoucích aktivit v současné situaci
 • posuď míru deprivace

prováděcí intervence

 • motivuj pacienta k aktivnímu řešení potřeby
 • promysli s pacientem modifikace koníčků vzhledem k momentálnímu stavu
 • snaž se pacienta rozptýlit komunikací, humorem
 • nabízej pacientovi dostupnou zábavu (televize, video, magnetofon, rádio, četba, návštěva, hra, ruční práce)
 • usiluj o střídání podnětů vizuálních, taktilních, sluchových, čichových, intelektových
 • podílej se na tvorbě harmonogramu dne pacienta tak, aby umožňoval čas na rozptýlení
 • ponechej volbu činností na pacientovi a umožni mu rozhodování o jeho režimu dne
 • neslibuj nereálná opatření
 • zjisti, co můžeš udělat pro zvýšení mobility pacienta
 • podpoř sebeúctu a sebevědomí pacienta
 • umožni pacientovi vyjádřit negativní pocity, zklamání, touhy a přání, naslouchej mu
 • snaž se bránit destruktivnímu chování

posílení zdraví

 • spolupracuj s fyzioterapeutem, herním terapeutem, dobrovolníkem, opatrovníkem
 • vyhledej kontakt na podpůrné skupiny, jedince stejně postižené
 • zajisti komunikaci pacienta s člověkem, ke kterému má důvěru
 • pouč doprovod dítěte o možné spolupráci s pedagogickými pracovníky zařízení (učitelka mateřské školy, základní školy, herní terapeut)
 • využij možnosti konzultace klienta s klinickým psychologem
 • zapoj pacienta do programů, jejichž účelem je prevence izolace a samoty
 • vzbuď zájem pacienta o účast v kurzu, dalším vzdělávání v jeho aktivitách
 • pohovoř s pacientem o finančních možnostech, které souvisejí s realizací vyšších potřeb

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít