Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebepojetí/beznaděj - 00124 etapa

Definice

Subjektivní hodnocení situace, kdy jedinec vidí jen omezené nebo žádné alternativy či přijatelné způsoby řešení a není schopen ve vlastním zájmu mobilizovat energii.

Příčiny vzniku

 • dlouhodobé omezení aktivity vedoucí k izolaci jedince
 • úpadek či zhoršení  fyziologického stavu
 • dlouhodobý stres, opuštěnost, ztráta blízkého člověka
 • ztráta víry v duchovní hodnoty

Určující znaky

subjektivní

 • slovní vyjádření pocitu beznaděje (povzdechy, přesvědčení, že se situace nezmění)
 • pocity prázdného, nesmyslného života
 • pocit nekompetentnosti

objektivní

 • pasivita, málomluvnost
 • neschopnost udržet oční kontakt (odvracení se od druhých)
 • chudé citové projevy
 • chybějící iniciativa
 • nedostatek zájmu o blízké osoby
 • snížená odpověď na podněty (útlum kognitivních funkcí)
 • problémy s rozhodováním a přemýšlením
 • výbuchy hněvu

Očekávané výsledky

 • pacient rozpozná a vyjádří své pocity
 • pacient si osvojí způsoby, jak čelit pocitům beznaděje
 • pacient pozitivně hodnotí svůj dosavadní život a vyjadřuje důvěru v sebe a v očekávaný výsledek
 • pacient uznává hodnoty a smysl života, formuluje realistické cíle a nachází řešení své  situace
 • pacient projevuje pozitivní očekávání do budoucnosti
 • pacient projevuje zvýšenou aktivitu a energii v péči o sebe, v zájmu o druhé lidi, o zájmovou činnos
 • pacient projevuje samostatnost v rozhodování a řešení problémů

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • upřesni rodinnou a sociální anamnézu
 • posuď okolnosti vzniku a vývoje problémů, např. malou schopnost přizpůsobit se a řešit problémy
 • všímej si projevů beznaděje v jednání pacienta
 • urči schopnost zvládat problémy a pacientův názor na jeho nynější a dřívější schopnosti v této oblasti
 • všímej si obranných mechanizmů, např. zvýšeného spaní, používání léků, úniku do nemoci, denního snění
 • všímej si rodinných vztahů
 • zhodnoť jazykové nebo kulturní bariéry, vedoucí k pocitu izolace

prováděcí intervence

 • vytvoř terapeutický vztah a vytvoř vůči němu respekt
 • vysvětli pacientovi všechna vyšetření a procedury, zapoj ho do plánování rozvrhu péče, zodpověz všechny otázky
 • povzbuzuj pacienta k vyjádření pocitů a dojmů (např. hněv, bezradnost, bezmocnost, zmatenost, sklíčenost, smutek, izolace)
 • povzbuzuj v pacientovi naději (též v rodině pacienta), pomoz najít i pozitivní stránku situace
 • pomoz pacientovi ujasnit si krátkodobé cíle a podporuj jejich aktivní dosažení, podporuj improvizování, cestu postupných kroků
 • prodiskutuj současné možnosti a pomoz pacientovi vytvořit seznam akcí, kterých je třeba k získání kontroly nad situací, koriguj mylná přesvědčení pacienta
 • snaž se předejít situacím, které mohou vést k pocitům izolace a pacientem pociťovanému nedostatku kontroly
 • veď pacienta k tomu, aby si uvědomil, které situace má pod kontrolou, a o čem naopak rozhodovat nemůže
 • pomoz pacientovi osvojit si způsoby zvládnutí problémů, kterým se lze naučit a s jejichž pomocí lze čelit beznaději
 • veď pacienta ke kontrolovanému zvýšení tělesné aktivity, které zlepšuje pocit pohody
 • nauč pacienta relaxačním cvikům a metodě řízených představ

posílení zdraví

 • poskytni pozitivní zpětnou vazbu u akcí ke zvládnutí a překonání pocitů beznaděje
 • veď pacienta k tomu, aby si uvědomil, které faktory nebo situace vyvolávají pocity beznaděje
 • prodiskutuj úvodní známky beznaděje (např. váhavost, zvýšená potřeba spánku, snížená fyzická aktivita, stažení se ze společenských a rodinných aktivit)
 • usnadni pacientovi vyrovnat se s osobní ztrátou
 • podporuj pacienta i rodinu k vytvoření podpůrných systémů mezi lidmi ve svém bezprostředním okolí, pomoz pacientovi uvědomit si a pěstovat si svoji duchovní sílu
 • přizvi pacienta před ukončením individuální léčby do podpůrné skupiny, která bude mít pozitivní vliv na jeho uzdravování
 • dle indikace doporuč např. sestru specialistku, psychoterapeuta, psychiatra, sociální služby

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít