Lékařské diagnózy

 ? 

Selhání ledvin chronické etapa

Definice

 • stav, kdy ledviny v důsledku chronického onemocnění nejsou schopny udržet homeostázu ani za bazálních podmínek a při maximální konzervativní terapii.

Etiopatogeneze

Chronické zánětlivé procesy (pyelonefritidy, glomerulopatie, polycystické ledviny) poškozují parenchym ledvin, filtrační plochu a tubulární resorpci. Ledviny nejsou schopny odstraňovat z organizmu katabolity dusíkového metabolizmu, kyselé metabolity, vodu, elektrolyty, a tím dochází k závažným poruchám homeostázy, vzniká uremie až uremické kóma. Současně vzniká hypertenze a anemie při poruše tvorby erytrocytů z nedostatku erytropoetinu.

Klinický obraz

Dlouho bez příznaků, může být zjištěno náhodně při laboratorním vyšetření, poté se objeví uremické příznaky. Uremie je soubor příznaků při renálním selhávání

 • oligurie až anurie
 • nechutenství
 • nauzea
 • zvracení
 • průjmy
 • hubnutí
 • námahová dušnost
 • otoky
 • únava, nevýkonnost
 • spavost ve dne, nespavost v noci
 • pruritus
 • koronární ateroskleróza
 • kardiomyopatie
 • anemie
 • hypertenze
 • periferní neuropatie
 • parestezie
 • hematomy
 • epistaxe
 • krvácení z dásní

Diagnostika

anamnéza

fyzikální vyšetření

 • slámově žlutá kůže, bledost, hematomy, hypertenze, dušnost, klinický obraz

laboratorní vyšetření

 • urea
 • sérový kreatinin, kyselina močová
 • Na, K, Cl
 • ASTRUP
 • krevní obraz
 • moč + sediment
 • clearence kreatininu za 24 hod

zobrazovací vyšetření

 • ultrazvuk ledvin
 • CT ledvin

další vyšetření

 • biopsie ledvin
 • celkové interní vyšetření

Terapie

režimová opatření

 • při příznacích uremie přijetí na interní oddělení, poloha aktivní, při dušnosti Fowlerova poloha
 • sledování hmotnosti a bilance tekutin, FF, výsledků vyšetření a projevů onemocnění
 • periferní žilní vstup nesmí být zaveden do končetiny, ve které je shunt; v tomto místě se nesmí provádět odběry krve ani měřit TK
dietoterapie
 • nízkobílkovinná dieta – příjem proteinů se upravuje dle hodnot sérového kreatininu
 • dieta s omezením soli při hypertenzi nebo přítomnosti otoků
 • omezení potravin s draslíkem

farmakoterapie

 • tekutiny a sodík dle hodnot Na a bilance tekutin
 • kalium při hypokalemii
 • diuretika – při oligurii a hyperkalemii
 • vitaminy – C, pyridoxin, kyselina listová
 • NaHCO3 – k úpravě acidózy
 • kalcium
 • erytropoetin – k úpravě anemie
 • antihypertenziva

očišťovací metody

Dialýza

Hemodialýza je očišťování krve hemofiltrací. Podmínkou je vytvoření trvalého cévního přístupu na horní končetině, tzv. shuntu (arteriovenózní píštěl např. mezi a. radialis  a v. cephalica), očkování proti hepatitis B. Hemodialýza zbavuje krev zplodin dusíkového metabolizmu a udržuje homeostázu.
Provádí se 2-3krát týdně po dobu 5 hodin. Účinnost terapie je vysoká, nemá kontraindikace, ale nevýhodou je stálé kolísání hodnot vnitřního prostředí, závislost na přístroji, trvalé omezení příjmu tekutin a omezení volného pohybu nemocného.

Chronická peritoneální dialýza je metoda vhodná i pro domácí užití. Vyžaduje zavedení katétru do peritoneální dutiny. Nemocný si napouští sterilní roztok do peritoneální dutiny a po 6 hodinách ho vypustí a napustí novým. Výhodnější je automatická peritoneální dialýza, kdy v době spánku přístroj provede 4-5 výměn roztoku automaticky. Ráno se pacient od přístroje odpojí. Výhodou je domácí použití, stabilita vnitřního prostředí, volný příjem tekutin, menší dietní omezení a větší soukromí. Nevýhodou je zavedení permanentního katétru v peritoneální dutině, vysoké riziko peritonitidy. Kontraindikací jsou chirurgicky neřešitelné břišní kýly, fibróza peritonea, chronická zánětlivá onemocnění střev, nespolupráce pacienta.

Transplantace ledviny od živého nebo mrtvého dárce je optimální metoda. Nahradí vylučovací i metabolické funkce ledvin, umožní návrat k normálnímu životu. Podmínkou je nalezení vhodného dárce a imunosuprese po celou dobu funkce štěpu. Kontraindikací jsou malignity, AIDS a HIV pozitivita, toxikomanie, neschopnost spolupráce a těžká obezita.

Biopsie ledvin Intravenózní aplikace radiofarmaka Nativní nefrogram Intravenózní vylučovací urografie Perkutánní pyelografie – detailní záběr Renální angiografie Dialyzační přístroj Zavedení kanyly k hemodialýze Dialyzační kanyly Dialyzační centrum Bioptická jehla k renální biopsii Sterilní stolek - pomůcky k renální biopsii Pomůcky k renální biopsii Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření břicha Mini vyhodnocení duševního stavu Barthelův test základních všedních činností ADL Hodnocení nutričního stavu Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Nortonové stupnice Mapa bolesti podle M. S. Margolese Numerická škála bolesti UZ břicha Hemodialýza při renálním selhání

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít