Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/násilí/riziko sebevraždy - 00150 etapa

Definice

Stav ohrožení dobrovolným, život ohrožujícím sebepoškozením.

Příčiny

 • věk 15—19 let a nad 45 let
 • stav – svobodní, ovdovělí, rozvedení
 • zaměstnání – nezaměstnanost, pracovní selhání, nepřiměřené pracovní nároky, práce v exekutivě, majitel podniku
 • konfliktní interpersonální vztahy
 • pozitivní rodinná anamnéza, pokus, myšlenky a plán sebevraždy
 • nefunkční rodinné zázemí, ekonomická nestabilita
 • násilí v dětství
 • sexuální orientace – bisexuální, homosexuální
 • závažná somatická onemocnění (chronické, terminální onemocnění)
 • psychické onemocnění – deprese, psychóza, porucha osobnosti, alkoholizmus, abúzus, drogová závislost
 • emoční rozladění, stavy beznaděje, zoufalství, zvýšená úzkost, panika, hněv, nepřátelské chování
 • osobní neúspěchy
 • špatné sociální vztahy
 • zklamání v lásce

Určující znaky

subjektivní

 • úzkost, deprese, pocit osamělosti, tíživé myšlenky
 • poruchy spánku
 • gastrointestinální obtíže
 • hněv, nedůvěra, obavy

objektivní

 • izolace, smutek
 • pozitivní anamnéza
 • oslabený tělesný nebo psychický zdravotní stav
 • stavy beznaděje, zoufalství, paniky
 • slovní signály, např. mluvení o smrti, dotazy na smrtelné dávky léků
 • agresivní, nepřátelské chování

Očekávané výsledky

 • pacient uzná realitu své situace
 • pacient slovně vyjádří pochopení, proč k situaci došlo
 • pacient rozpoznává příčiny situace
 • pacient je schopen sebehodnocení
 • pacient  zná možnosti zvyšování sebeúcty
 • pacient je schopen sebekontroly
 • pacient je schopen využít pomoci, podpůrných systémů

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči závažnost situace dle rizikových faktorů
 • zjisti pacientovo sebehodnocení, jak vnímá situaci
 • zeptej se na důvody pacientova chování jeho rodiny
 • seznam se s laboratorními výsledky (hladina alkoholu v krvi, glykemie, renální funkce, krevní plyny atd.)
 • posuď dostupnost prostředků k vykonání sebevraždy
 • zjisti anamnestické údaje o pacientově schopnosti zvládat situace v minulosti

prováděcí intervence

 • měj pacienta na očích
 • snaž se o vytvoření pozitivního vztahu
 • aktivizuj pacienta dle možností
 • veď pacienta k asertivnímu chování
 • udržuj vzdálenost a nedotýkej se pacienta, pokud pacient blízkost netoleruje
 • zůstaň klidná, pevně vymez hranice nevhodného chování
 • naslouchej pacientovi, jeho pocitům
 • veď pacienta k odpovědnosti
 • snaž se nalézt společné vhodnější řešení
 • jednej s pacientem na rovinu, říkej mu pravdu
 • diskutuj o možném dopadu chování na ostatní
 • dovol nemocnému vyjádřit pocity hněvu
 • sleduj účinky léků
 • k agresivnímu pacientovi přistupuj ze strany (přístup čelem může vyvolat protiútok), přivolej pomoc, udržuj oční kontakt, mluv klidně, ale důrazným hlasem
 • ujisti pacienta, že je v bezpečí
 • udržuj volnou cestu pro personál a pacienta

posílení zdraví

 • nalezni dostupné zdroje pomoci – útočiště pro týrané ženy, sociální služby
 • zapoj pacienta do psychoterapeutické skupiny

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít