Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Echokardiografie etapa

Ultrazvukové vyšetření patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Ultrazvuk je mechanická energie, která se šíří prostředím ve formě vln. Ultrazvukové vlnění má některé fyzikální vlastnosti podobné vlastnostem světla.

Vyšetření srdce ultrazvukem se nazývá echokardiografie.

Indikace

 • Znázornění srdečních struktur
 • Chlopenní srdeční vady
 • Posouzení velikosti srdečních oddílů
 • Klasifikace komplexních vrozených srdečních vad
 • Průkaz abnormálních nitrosrdečních útvarů
 • Sledování funkce umělých srdečních chlopní
 • Průkaz některých obtížně rozpoznatelných chorob srdce

Způsob vyšetření

 • Transtorakálně – přes hrudník, označení TTE
 • Transezofageálně – pomocí jícnové sondy, označení TEE

Dopplerovské vyšetřovací metody

Principem dopplerovského vyšetření je změna kmitočtu ultrazvuku při odrazu od pohybujícího se předmětu. Odrazí-li se ultrazvuk od pohybujícího se předmětu (krvinky), změní se jeho frekvence. Vyšetření se využívá ke zhodnocení proudění krve na chlopních a v cévách. 

Transezofageální echokardiografie 

Neinvazivní vyšetřovací metoda, jejímž principem je zavedení ultrazvukové sondy do žaludku a jícnu. Pomocí sondy je obraz podrobnější a kvalitnější.

Indikace

 • Nevyšetřitelnost pacienta transtorakálně
 • Bližší a přesnější zhodnocení nálezu na srdečních chlopní a určení závažnosti chlopenních vad
 • Komplikace chlopenních vad
 • Přesnější určení typu vrozené srdeční vady
 • Zhodnocení komplikací po srdečních příhodách
 • Určení zdroje embolizace
 • Disekce aorty
 • Nejasné srdeční útvary

Kontraindikace

 • Nemoci jícnu
 • Významná porucha srážlivosti krve
 • Nespolupráce pacienta

Příprava vyšetřovaného pacienta 

 • Informovaný souhlas s vyšetřením
 • Edukace pacienta
 • Před vyšetřením 6 hodin nemocný lační, 2 hodiny nepřijímá tekutiny
 • Odstranění zubní protézy
 • Zavedení periferní kanyly z důvodu aplikace antiemetik, sedativ, popřípadě kontrastní látky

Vlastní vyšetření

Sonda, potřená znecitlivujícím gelem, se zavádí v sedě. Vyšetřovaný má skloněnou bradu na prsa. Po zavedení sondy se vyšetřovaný položí na levý bok, hlavu má stočenou dolů. Vyšetření podle indikace trvá 20-40 minut.

Pokud není nemocný hospitalizován, zdravotnické pracoviště opouští po odeznění účinků léků. Per os přijímá potravu a tekutiny 2 hodiny po vyšetření.

TEE mitrální chlopně TEE prolapsu předního cípu chlopně TEE - bioprotéza aortální chlopně TEE - změny na chlopni při myokarditidě TEE - myxom levé síně

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít