Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/snížený srdeční výdej - 00029 etapa

Definice

Srdcem vypuzovaný objem krve nesplňuje metabolické požadavky těla.
(Ve stavu zvýšeného metabolizmu může být srdeční výdej v mezích normy, a přesto mohou periferní tkáně trpět nedostatkem živin a kyslíku. Srdeční výdej a tkáňová perfuze jsou vzájemně propojené, avšak rozdílné fenomény. Snížením srdečního výdeje trpí prokrvení tkání, ale perfuzní porucha může nastat i z mnoha jiných důvodů, aniž přitom dojde ke snížení srdečního výdeje.)

Příčiny vzniku

 • změny srdeční frekvence nebo rytmu
 • změny srdečního objemu
  • změny preload (kompenzační mechanizmus srdečního selhání,  předpětí, náplň srdeční komory na konci diastoly)
  • změny afterload (síla, která působí proti kontrakci komory, se rovná napětí stěny komory, které je při kontrakci vyvinuto, dotížení, napětí ve stěně srdeční během systoly)
  • změny kontraktility srdce
  • behaviorální a emocionální

Určující znaky

subjektivní

 • dušnost
 • strach ze smrti
 • paroxyzmální  noční dušnost
 • palpitace
 • bolest na hrudi
 • únava, slabost, závratě

objektivní

 • Změny srdečního  rytmu
  • nepravidelný rytmus (arytmie)
  • ortopnoe
  • zhoršení hemodynamiky
  • změny  na EKG
  • zmatenost
  • změna úrovně vědomí
 • Změny preload
  • otoky
  • změny CVT
  • změny PAWP (zvýšený nebo snížený tlak v zaklínění)
  • přibývání na váze
  • srdeční šelesty
  • městnání na RTG (srdce a  plíce)
 • Změny afterload
  • změněná barva kůže (chladná, lepkavá)
  • dyspnoe
  • oligurie, anurie
  • změny krevního tlaku
  • zpomalené znovunaplnění kapilár
  • snížená frekvence pulzu na periferii
  • změny  systémové vaskulární  rezistence (SVR)
  • změny plicní vaskulární rezistence (PVR)
 • Změny v kontraktilitě srdce
  • kašel
  • poslechové  chropy
  • ortopnoe
  • paroxyzmální  noční dušnost
  • snížený srdeční výdej
  • městnání na RTG (srdce a plíce)
  • třetí a čtvrté srdeční ozvy (srdeční cval)

Očekávané výsledky

 • pacient rozumí příznakům choroby, je seznámen s rizikovými faktory a plánem léčby, spolupracuje při léčbě
 • pacient je hemodynamicky stabilní (TK, srdeční výdej, prokrvení ledvin, periferní pulz)
 • pacient je schopen zvýšené  zátěže
 • u pacienta dojde ke zmírnění nebo vymizení dušnosti, arytmií, anginózních obtíží
 • pacient sníží hmotnost
 • u pacienta dojde ke snížení srdeční zátěže
 • pacient je plně orientován
 • pacient je při vědomí

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • sleduj laboratorní výsledky (krevní obraz, elektrolyty, arteriální krevní plyny, urea a kreatinin, srdeční enzymy)
 • sleduj známky vývoje možných šokových stavů (fyziologické funkce, hemodynamické parametry, výdej moči)
 • sleduj charakter periferního pulzu
 • hodnoť stav kůže
 • sleduj vědomí pacienta
 • monitoruj duševní stav pacienta

prováděcí intervence

 • dle indikace natáčej EKG
 • měř fyziologické funkce se zřetelem na momentální aktivitu pacienta
 • monitoruj srdeční rytmus
 • prováděj hemodynamická měření dle ordinace lékaře
 • zajisti medikaci a sleduj případné nežádoucí účinky
 • podávej tekutiny (per os, intravenózně) a sleduj výdej
 • podávej kyslík dle indikace
 • dodržuj zásady asepse při péči o invazivní vstupy
 • průběžně hodnoť nechutenství
 • zajisti bezpečnost pro pacienta ve zmateném stavu
 • prováděj denní vážení pacienta (efekt diuretické léčby)
 • pomáhej pacientovi v sebepéči
 • dbej o dostatečný klidný spánek
 • uklidňuj pacienta svým vyrovnaným chováním
 • prováděj prevenci dekubitů
 • udržuj pacienta v přiměřené aktivitě
 • dbej na přiměřenou výživu a dostatek tekutin (jídlo v menších dávkách a častěji, nedráždivé pokrmy s nízkým obsahem tuku, sníženým obsahem sodíku)
 • mluv s pacientem o jeho obavách

posílení zdraví

 • seznam pacienta se zvýšeným rizikem Valsalvova efektu (izometrické cvičení, rektální stimulace, zvracení, spastický kašel)
 • edukuj pacienta, jak zvládat Valsalvův efekt
 • informuj pacienta o všem, co se kolem něj děje
 • vysvětli pacientovi nutná dietní opatření
 • seznam pacienta s příznaky, které je třeba hlásit (zvyšující se bolest na hrudi, dušnost, edém, svalové křeče, bolest hlavy)
 • nauč pacienta, jak má vstávat z lůžka (prevence ortostatické hypotenze)
 • informuj rodinu pacienta o nutnosti podílet se na rehabilitaci, dietních opatřeních a na vytvoření klidného domácího zázemí

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít