Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/komunikace/zhoršená verbální komunikace - 00051 etapa

Definice

Stav, při kterém má postižený jedinec při styku s ostatními lidmi sníženou až vymizelou schopnost slovního dorozumění.

Příčiny vzniku

 • porucha prokrvení mozku – mozkový infarkt, nádor
 • vrozené vývojové vady – rozštěpy patra, sluchové vady
 • vývojová porucha – opožděný vývoj řeči
 • změny v percepci
 • psychické příčiny – nedostatečná stimulace, stres, deprese, nízké sebevědomí
 • psychická porucha specifická pro pacienta
 • neschopnost mluvit nebo neschopnost mluvit jasně
 • vedlejší účinky léků
 • překážka v dýchacích cestách - intubace, tracheostomie
 • nepřítomnost blízké osoby
 • jiný mateřský jazyk

Určující znaky

subjektivní

 • pociťování stresu z obtížného  vyjadřování se

objektivní

 • neschopnost mluvit mateřským jazykem, snížená mluva nebo výslovnost
 • nemluvení nebo neschopnost mluvit
 • dezorientace časem, místem i osobami
 • koktání nebo setřelá řeč
 • dušnost
 • obtíže při tvoření slov nebo vět – např. afázie,  dyslexie
 • nefungující verbalizace (neschopnost vyjádřit myšlenky slovy)
 • potíže s chápáním a udržováním obvyklého způsobu komunikace
 • absence očního kontaktu nebo potíže se selektivní pozorností, částečný nebo úplný zrakový deficit
 • neschopnost nebo obtíže dorozumívat se pomocí mimiky a řeči těla
 • úmyslné odmítnutí mluvit
 • komunikace v cizím jazyce
 • anatomický defekt
 • narušená schopnost vydávat srozumitelné zvuky z důvodu zavedení diagnostické nebo léčebné pomůcky

Očekávané výsledky

 • pacient sděluje své potřeby personálu a rodině s minimální frustrací
 • pacient prokazuje pochopení potřeby změnit způsob komunikace
 • pacient prokazuje zvyšující se pochopení mluveného slova a gest
 • pacient vyjadřuje uspokojení s alternativními způsoby komunikace

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď schopnost vnímání vlastního těla, smyslového vnímání
 • zhodnoť a zdokumentuj schopnost pacienta mluvit, slyšet, psát a rozumět

prováděcí intervence

 • mluv pomalu, zřetelně, klidně, s ohledem na pacienta, aby mohl současně odezírat
 • vysvětluj pacientovi, proč nemůže mluvit
 • využívej podle potřeby pro komunikaci s pacientem rodinu, známé, uveď jméno, telefonní číslo, vztah k pacientovi
 • povzbuzuj pacienta, aby se nějakým způsobem vyjadřoval, aby poskytl informace, zda jsou jeho potřeby uspokojovány
 • používej obrázkové karty, blok a tužku, gesta, obrázky, slovníček cizího jazyka u cizinců
 • povzbuzuj pacienta, aby mluvil pomalu a podle potřeby své žádosti opakoval
 • ujisti pacienta, že frustrace a zlost jsou v jeho situaci normální a očekávané reakce
 • povzbuzuj rodinu k častým návštěvám, aby pacient byl stimulován ke komunikaci
 • využívej u pacienta somatickou stimulaci – zklidňující či stimulující
 • dokumentuj pacientovu reakci na dotek, prostorovou vzdálenost

posílení zdraví

 • zapoj pacienta a rodinu do plánu rozvoje komunikace
 • nauč rodinu provádět prvky bazální stimulace
 • konzultuj s lékařem návštěvu logopeda

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít