Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Hemokoagulační etapa

Definice

Hemokoagulační vyšetření je speciálním typem vyšetření, při kterém se vyšetřují systémy, které zajišťují v organizmu zástavu krvácení. Tyto vyšetřovací metody se používají ke zjištění některých závažných stavů pacienta (krvácivé stavy, tromboembolické příhody, monitorování antitrombotické léčby aj.) nebo před některými invazivními zásahy (před operací, před biopsií aj.). Krev k hemokoagulačnímu vyšetření se odebírá v poměru 1:9 (např. 4,5 ml krve + 0,5 ml protisrážlivého prostředku, např. citrátu sodného).

Zásady odběru krve do odběrové zkumavky

 • není nutná speciální příprava pacienta
 • při odběru pracujeme v rukavicích a dodržujeme zásady aseptického režimu
 • řádně vyplníme žádanku a označíme zkumavku před vlastním odběrem

Údaje na žádance:

  • rodné číslo pacienta
  • jméno a příjmení pacienta
  • kód základní diagnózy
  • zdravotní pojišťovna pacienta
  • kód požadujícího oddělení
  • požadované vyšetření
  • telefonní číslo pacienta
  • datum a čas odběru biologického materiálu
  • datum odeslání žádanky, podpis a razítko ošetřujícího lékaře
  • bydliště pacienta

Požadavky na statimová vyšetření

  • musí být viditelně označeny (elektronická žádanky – označena „S“, papírová žádanka – červený šikmý pruh nebo červeně STATIM)
 • odběr provádíme do komerčně určeného typu zkumavek s doporučeným protisrážlivým roztokem; k odběru krve na PT nebo APTT se používají v současné době dva typy zkumavek: Vacutainer System BD (vakueta – světle modrá, na D dimery - zelená) a Sarstedt (monoeta – světle zelená)
 • odebírá se  žilní krev do předem určené zkumavky s protisrážlivým prostředkem (citrát sodný); krev se odebírá přesně po značku uvedenou na zkumavce (tím je zajištěn poměr krve ku citrátu 9:1)
 • vlastní odběr krve má být co nejšetrnější (mírné zatažení paže nejdéle 1 minutu)
 • krev je nutné s protisrážlivým prostředkem dokonale promísit – ihned po odběru se zkumavka 5-7x opakovaně převrátí dnem vzhůru – NETŘEPAT!!!

Transport odebraného materiálu

 • odebraný vzorek krve s řádně vyplněnou žádankou zaslat neprodleně do laboratoře potrubní poštou (v rámci FN HK), přímou donáškou (pacient, sanitář) nebo nemocničním svozem

Zpracování odebraného materiálu

 • v laboratoři dochází ihned k třídění materiálu podle požadovaného druhu vyšetření
 • je překontrolována totožnost údajů na žádance a na zkumavce
 • zkumavky jsou označeny čárovými kódy
 • požadavky se zadávají do počítače a jsou připraveny k dalšímu zpracování
 • krev se centrifuguje, k hemokoagulačnímu vyšetření se používá plazma, stanovení se provádí na speciálních přístrojích - koagulometrech
 • D dimery se stanoví ELISA nebo LIA metodami, případně aglutinačními nebo  latex fixačními metodami, a to z plazmy nebo plné krve

Zasílání výsledků na oddělení

 • výsledky se zasílají elektronicky, je-li žádanka zaslána do laboratoře elektronicky
 • výsledky vyšetření se zasílají písemně tištěnou formou s podpisem a razítkem kvalifikované osoby na příslušné oddělení či ambulanci

Pomůcky k odběru krve na hemokoagulační vyšetření

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít