Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/zhoršená pohyblivost - 00085 etapa

Definice

Omezení samostatného, úmyslného pohybu těla nebo jedné či více končetin.

Příčiny vzniku

 • medikace ovlivňující pohyb
 • předepsaná omezení pohybu – ordinovaný pohybový režim
 • dyskomfort, bolest
 • nedostatek vědomostí o významu aktivity
 • poškození smyslů a vnímání
 • neuromuskulární poškození
 • depresivní nálada nebo úzkost
 • úbytek svalové hmoty a síly
 • nevole a nechuť se pohybovat
 • malnutrice
 • těžká obezita
 • opožděný vývoj
 • ztuhlé klouby a kontraktury
 • kardiovaskulární onemocnění
 • intolerance aktivity

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na bolest a nepohodlí při vykonávání pohybu

objektivní

 • nestabilita vzpřímené polohy těla při každodenních činnostech
 • limitovaná schopnost vykonávat dovednosti ovlivněné hrubou motorikou
 • limitovaná schopnost vykonávat dovednosti ovlivněné jemnou motorikou
 • nekoordinované pohyby
 • omezený rozsah pohybu
 • obtíže při otáčení se
 • změny chůze
 • pohybem navozená dušnost
 • pomalý pohyb
 • pohybem navozený třes

Očekávané výsledky

 • pacient je ochotný účastnit se  aktivit
 • pacient si osvojil postupy a způsoby umožňující provádění činnosti
 • pacient umí používat pomocné prostředky
 • pacient nemá poškozenou kožní integritu a je bez kontraktur a jiných následků
 • u pacienta je zachována síla a funkce postižené i zdravé části těla

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť funkční úroveň pacienta (0 - 4)
 • urči příčinu porušené pohyblivosti
 • posuď intenzitu bolesti
 • zjisti postoj pacienta k fyzické aktivitě
 • zaznamenej jeho emoční odpověď na imobilitu

prováděcí intervence

 • vysvětli pacientovi důsledky nepohyblivosti (imobilizační syndrom)
 • pobízej pacienta k aktivitě
 • využívej polohovacích a ortopedických pomůcek na podporu postižené části těla
 • v případě bolesti podávej před aktivitou analgetika
 • pobízej pacienta v péči o sebe sama
 • dbej na bezpečnost pacienta, a to včetně úpravy prostředí
 • pobízej pacienta k pití a příjmu potravy za účelem získání energie
 • pečuj o kůži pacienta
 • dle indikace kontaktuj fyzioterapeuta a spolupracuj s ním, při rehabilitaci se řiď jeho pokyny

posílení zdraví

 • pomoz pacientovi naučit se, jak má dbát o svoji bezpečnost (např. při používání invalidního vozíku, odstranit koberce)
 • edukuj pacienta ve spolupráci s fyzioterapeutem, jak používat pomůcky (chodítko, protézy)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít