Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/tělesný obraz/porušený obraz těla - 00118 etapa

Definice

Porucha duševního obrazu vlastního těla.

Příčiny vzniku

 • somatická nemoc, úraz nebo poranění, chirurgický výkon, těhotenství, léčba nemoci (změny způsobené farmakologickými prostředky, závislost na stroji)
 • psychosociální
 • kulturní nebo duchovní
 • faktory dané poznáváním a vnímáním, vývojové změny
 • význam části těla nebo jeho funkce s ohledem na věk, pohlaví, vývojovou úroveň nebo základní lidské potřeby
 • změny v dospívání

Určující znaky

subjektivní

 • slovní vyjádření pocitů nebo vjemů, odrážející narušený obraz vzhledu, stavby nebo funkce vlastního těla, změny životního stylu
 • strach z odmítnutí nebo reakce ostatních
 • soustředění se na sílu, funkci nebo vzhled, kterými jedinec disponoval dříve
 • negativní pocity nad vlastním tělem (např. pocity bezradnosti, beznaděje a bezmoci)
 • stálé zabývání se změnou nebo ztrátou
 • odmítnutí ověřit si nastalou změnu
 • důraz na podržení si síly a vysokých výkonů
 • personalizace části nebo ztráty jejich označováním jménem
 • depersonalizace části nebo ztráty jejich označováním neosobním zájmenem

objektivní

 • chybějící část těla
 • aktuální změna stavby nebo funkce
 • neverbální odpověď na skutečnou nebo domnělou změnu stavby nebo funkce, vyhýbavé chování, sledování nebo uznání vlastního těla
 • vyhýbání se pohledu nebo dotyku postižené části těla
 • poškození nefungující části těla
 • změna schopnosti odhadnout prostorový vztah těla k prostředí
 • vnímání kompenzačních pomůcek (protéza, vozík) jako součást těla
 • skrývání nebo naopak vystavování postižené části těla (úmyslné nebo neúmyslné)
 • změny ve společenském zapojení (agresivita, snížená frustrační tolerance)

Očekávané výsledky

 • pacient akceptuje sebe sama v dané situaci
 • pacient se adaptuje na narušený  obraz těla, snižuje míru úzkosti
 • pacient chápe tělesné změny
 • pacient zahrnuje změny obrazu těla do sebepojetí realistickým způsobem bez pocitu méněcennosti
 • pacient hledá informace o svém problému, hledá způsoby jeho překonání
 • pacient uznává vlastní odpovědnost za sebe sama
 • pacient používá adaptivní pomůcky nebo protézy

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď psychický i fyzický vliv nemoci či změněného stavu na pacientův emoční stav (např. nemoci endokrinního systému, léčba steroidy atd.)
 • posuď pacientovu znalost situace a míru úzkosti, všímej si jeho emočních změn
 • všímej si chování, které ukazuje na silné znepokojení tělem a jeho procesy
 • všímej si známek smutku, příznaků deprese
 • zaznamenej etické pozadí, kulturní a náboženské vlivy
 • urči společenské aspekty nemoci
 • sleduj interakci mezi pacientem a jeho blízkými
 • pátrej po užívání návykových látek, které mohou signalizovat dysfunkční schopnosti
 • zjisti předchozí způsoby zvládání problémů a jejich účinnost

prováděcí intervence

 • vybízej pacienta, aby popsal sám sebe včetně svých pozitivních i negativních stránek
 • prodiskutuj s nemocným význam ztráty nebo změny
 • vytvoř terapeutický vztah plný vzájemné důvěry
 • často pacienta navštěvuj, dej mu najevo, že si vážíš jeho osobnosti
 • vyslechni pacientovy obavy a otázky, pohovoř s ním o všem, co ho tíží
 • pomoz pacientovi a jeho blízkým, aby spolu hovořili o svých pocitech
 • pomoz pacientovi zvládnout základní problémy
 • pomoz pacientovi se sebepéčí, podporuj individuální schopnosti a nezávislost
 • pomoz pacientovi vybrat vhodné oblečení, líčení atd., aby zastřel tělesné změny, vzhled
 • akceptuj pacientovy pocity závislosti, smutku a nepřátelství
 • povzbuzuj členy rodiny, aby s pacientem nejednali jako s postiženým
 • veď pacienta k tomu, aby pohlédl na postiženou část těla a dotýkal se jí
 • dovol pacientovi reagovat popřením, dej mu čas, aby se vyrovnal se situací
 • vymez hranice maladaptivnímu chování, pomoz pacientovi chovat se pozitivně
 • prohovoř s pacientem dostupné protetické pomůcky, další možnosti řešení situace
 • prober s pacientem event. důvody jeho izolace, pomoz mu zmírnit pocity izolovanosti a samoty

posílení zdraví

 • zajisti časné poradenství, podporu odborníka
 • zajisti informace pro pacienta v souladu s tím, co je schopen akceptovat
 • zapoj ho do rozhodování a řešení problémů
 • pomoz pacientovi zařadit terapeutický režim do běžných každodenních činností
 • doporuč a pomoz pacientovi plánovat změny domácího a pracovního prostředí tak, aby uspokojily jeho individuální potřeby a zvýšily jeho nezávislost
 • nauč pacienta nakládat se svými pocity a dávat průchod emocím
 • oceňuj a podporuj pozitivní snahy (např. líčení, používání kompenzačních pomůcek)
 • doporuč vhodné podpůrné skupiny

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít