Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/sebepéče/deficit sebepéče při vyprazdňování - 00110 etapa

Definice

Porucha schopnosti pečovat o vyprazdňování (dočasná, trvalá nebo progredujícího charakteru).

Příčiny vzniku

 • bolest
 • úzkost
 • vyčerpanost
 • zhoršená pohyblivost
 • zhoršená schopnost se přemístit
 • poruchy vnímání, kognitivní
 • neuromuskulární poškození
 • muskuloskeletální poškození
 • bariéry prostředí
 • mechanické omezení

Určující znaky

subjektivní

 • úzkost
 • strach
 • pocity studu
 • bolest

objektivní

 • neschopnost  přemístit se na toaletu či pojízdný klozet
 • neschopnost posadit se na toaletu či pojízdný klozet nebo následně vstát
 • neschopnost vhodně zacházet s oblečením během vyprazdňování
 • neschopnost provádět řádnou hygienu  při a po vyprazdňování
 • neschopnost spláchnout toaletu
 • neudržení stolice

Očekávané výsledky

 • sestra, pečovatel rozpozná individuální slabiny, potřeby pacienta
 • pacient zná svoji situaci, příčiny a  principy léčby i bezpečnostní opatření, která je nutno dodržovat
 • pacient se naučí změnit navyklé způsoby, aby byly splněny potřeby péče o sebe sama
 • pacient provádí péči o vyprazdňování na úrovni svých schopností
 • sestra, pečovatel najde osobní a veřejné zdroje, které mohou pomoci

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • najdi příčinu poklesu pacientova zájmu pečovat o sebe sama (cévní mozková příhoda, Alzheimerova nemoc atd.)
 • zjisti další zdravotní problémy, které mohou mít vliv na péči (bolest, onemocnění srdce, užívání léků atd.)
 • věnuj pozornost dalším problémům včetně zhoršení zraku, emoční stability
 • zjisti stupeň individuální poruchy
 • posuď paměť, intelekt
 • zhodnoť, zda se jedná o postižení trvalé, dočasné či progredující

prováděcí intervence

 • podporuj účast pacienta při určení problému a přijímání rozhodnutí
 • vypracuj spolu s pacientem ošetřovatelský plán podle individuální situace
 • umožni komunikaci mezi osobami ošetřujícími pacienta
 • dbej na soukromí pacienta
 • zajisti příslušné pomůcky
 • veď pacienta k aktivní úloze v péči o sebe sama
 • poskytni pacientovi dostatek času při provádění dané činnosti
 • oceňuj verbálně i nonverbálně pacientovu snahu zapojit se do péče o své zdraví
 • předcházej riziku úrazů
 • buď nápomocná v nácviku sebeobsluhy
 • při hospitalizaci ulož pacienta na pokoji v nejmenší možné vzdálenosti od WC
 • upřednostni přesunutí pacienta na WC před vyprazdňováním na pokoji před ostatními pacienty
 • zajisti bezbariérový přístup na toaletu
 • umožni pacientovi i příslušníkům rodiny vyjádřit své pocity
 • konzultuj s lékařem možnost péče dalších odborníků (fyzioterapeut, ergoterapeut)
 • nacvičuj dle indikace s pacientem vyprazdňování močového měchýře
 • zaměř se na prevenci vzniku poruchy vyprazdňování střev (zácpa, průjem)

posílení zdraví

 • poskytni dostatek informací pacientovi, rodině
 • najdi další zdroje pomoci – rodina, agentura domácí péče
 • v případě nutnosti pomoz rodině s umístěním pacienta do ústavu, kde budou uspokojeny jeho potřeby

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít