Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/sebepéče/deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku - 00109 etapa

Definice

Porucha schopnosti obléci se nebo dokončit oblékání  a úpravu zevnějšku.

Příčiny vzniku

 • únava
 • úzkost
 • vyčerpanost
 • bolest
 • dyskomfort
 • mechanické zábrany (sádrové dlahy, obvazy, extenze)
 • poruchy psychické - deprese, stavy beznaděje
 • poruchy percepční a kognitivní (zrakové postižení, duševní hendikep)
 • neuromuskulální poškození
 • muskuloskeletární poškození
 • snížená nebo chybějící motivace
 • neadekvátní vnímání části těla

Určující znaky

subjektivní

 • bolest
 • úzkost
 • únava
 • pocit nepohodlí
 • pocit studu, obava ze zesměšnění
 • snížení sebedůvěry, pocity bezmoci
 • lítost nad nemožností sám se o sebe postarat
 • neadekvátní vnímání části těla

objektivní

 • zhoršená schopnost obléknout se a svléknout se
 • zhoršená schopnost svléknout a obléknout si nezbytné části oblečení
 • zhoršená schopnost rozepínat, zapínat oděv
 • zhoršená schopnost opatřit si či obměnit část šatníku
 • neschopnost obléknout a svléknout si horní a dolní část těla
 • neschopnost uchopit oblečení
 • neschopnost vybrat si vhodné oblečení
 • neschopnost použít pomůcky k oblékání a svlékání
 • neschopnost otevřít či zavřít si zip
 • neschopnost obléknout a svléknout si ponožky
 • neschopnost  obout a zout si boty
 • neschopnost udržet úpravu na uspokojivé úrovni
 • projevy zvýšeného neklidu (např. pláč)
 • projevy uzavřenosti do sebe
 • projevy nepřátelství ke svému okolí

Očekávané výsledky

 • sestra, pečovatel rozpozná individuální slabiny a potřeby pacienta
 • pacient prokáže znalost, jak pečovat o sebe sama v dané oblasti
 • pacient se naučí novému způsobu pečovat o sebe sama včetně používání kompenzačních pomůcek
 • pacient bude provádět péči o sebe na úrovni svých znalostí a dovedností
 • sestra, pečovatel poskytne pacientovi pomoc při provádění péče
 • sestra, pečovatel najde ve spolupráci s pacientem, rodinou osobní a veřejné zdroje, které mohou pomoci v dané oblasti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • nalezni příčiny poklesu schopnosti pacienta pečovat o sebe sama, např. náhlá mozková příhoda atd.
 • zhodnoť souběžné zdravotní problémy, které mohou mít vliv na péči (malnutrice, bolest, onemocnění srdce, užívání léků atd.)
 • věnuj pozornost potížím se smyslovým vnímáním, pozorností, myšlením
 • posudˇ rodinné prostředí, sociálně-ekonomické podmínky
 • zjisti stupeň individuální poruchy
 • vyhodnoť, zda se jedná o dočasný, trvalý či progredující stav

prováděcí intervence

 • podporuj účast pacienta, jeho rodiny či blízkých na určení problému a vytvoření plánu péče
 • umožni pacientovi a blízkým vyjádřit své (i negativní) pocity
 • podporuj komunikaci mezi osobami pečujícími o pacienta
 • podporuj pacienta při provádění ergoterapie
 • dbej na soukromí pacienta
 • poskytni pacientovi dostatek času při provádění činností
 • zjisti, jaké kompenzační pomůcky pacient potřebuje, a zajisti je
 • usměrňuj pacienta k aktivní roli při řešení problémů
 • kontroluj bezpečnost, předcházej úrazu
 • pozitivně motivuj pacienta k další činnosti
 • oceňuj vhodným způsobem aktivitu pacienta
 • poskytni pacientovi dopomoc v případě nutnosti

posílení zdraví

 • poskytni dostatek informací pacientovi i jeho rodině
 • zapoj blízké do nácviku sebepéče o pacienta
 • poskytni informaci o získání služeb agentury domácí péče nebo příslušné instituce, která zajistí uspokojení potřeb pacienta

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít