Terapie

 ? 

Antibiotika etapa

- chemoterapie antimikrobiálními látkami

Vymezení pojmů

 • chemoterapie - pojem byl zaveden na začátku minulého století k označení syntetických látek s antiinfekčním účinkem (sloučeniny rtuti k léčbě syfilis)
 • později se význam tohoto termínu rozšířil na chemoterapii mikrobiálních a virových onemocnění, dálena chemoterapii protinádorovou a proti parazitům
 • antibiotikum – pojem byl původně určen látkám produkovaným mikroorganizmy k tomu, aby ničily jiné mikroorganizmy
 • v současnosti tento pojem zahrnuje semisyntetické i syntetické látky
 • účinek je bakteriostatický (zastavuje množení mikroorganizmů) nebo baktericidní (mikroorganizmy usmrcuje)
 • rezistence může být primární, sekundární nebo zkřížená
  • rezistence primární – odpovídá geneticky nepodmíněné necitlivosti mikroorganizmů na dané antibiotikum, a to nezávisle na tom, zda došlo k předchozímu kontaktu mikroorganizmu s antibiotikem nebo nikoliv (např. pro stafylokoky je charakteristické, že vlastní přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům)
  • rezistence sekundární – vzniká v průběhu nebo následkem předchozí antibiotické léčby, má mnoho forem, může být např. získaná chromozomální mutací. Mikroorganizmy mohou produkovat enzymy, které účinnou látku léčiva ničí, rozkládají, např. stafylokoky nebo gramnegativní mikroby produkují enzymy beta-laktamázy, které ruší účinek betalaktamových antibiotik
  • rezistence zkřížená - znamená současnou necitlivost na antibiotika nejčastěji téže skupiny, která mají podobnou chemickou strukturu a mechanizmus účinku

Mechanizmy účinku antibiotik

 • Inhibice syntézy bakteriální stěny – baktericidní účinek (např. betalaktamová antibiotika)
 • Porucha cytoplazmatické membrány patogenní buňky – léčivo se váže na steroly membrány mikroorganizmů, tím mění povrchové napětí membrány a způsobuje její lýzu (např. amfotericin B a nystatin)
 • Inhibice tvorby bílkovin v ribosomu – např. tetracykliny, aminoglykosidy, chloramfenikol a makrolidy
 • Inhibice tvorby nukleových kyselin – např. chinolonová antibiotika jsou blokátory bakteriálního enzymu gyrázy, který je nutný pro řetězení a rozvolnění DNA během replikace
 • Inhibice biotransformačních dějů nezbytných pro život mikrobiální buňky

Rozdělení ATB

Betalaktamová antibiotika

Amfenikolová antibiotika

Tetracyklinová antibiotika

Aminoglykosidová antibiotika

Makrolidová antibibiotika

Linkosamidová antibiotika

Polypeptidová antibiotika

Glykopeptidová antibiotika

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít