Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/poznávání/deficitní znalost - 00126 etapa

Definice

Neznalost či nedostatečná znalost  určitého tématu, nedostatečná informovanost pacienta či  jeho blízkých, která jim neumožňuje informovanou volbu s ohledem na stav, léčbu a změnu životního stylu.

Příčiny vzniku

 • nedostatek zkušeností s daným problémem
 • neposkytnutí informací zdravotníky
 • nedostatek vlivů a stimulů
 • chybná interpretace informací
 • nedostatečné opakování, upevňování a zapamatování
 • nezájem o učení
 • omezené poznávací schopnosti
 • neseznámení se s možnými zdroji informací
 • přání nedostávat žádné informace

Určující znaky

subjektivní

 • slovní vyjádření problému
 • žádost o informace

objektivní

 • nepřesné sledování instrukcí
 • neadekvátní spolupráce
 • nepřiměřené či přehnané chování (hysterie, agresivita, apatie)
 • vývoj komplikací, kterým bylo možné předejít

Očekávané výsledky

 • pacient chápe informace týkající se jeho stavu, nemoci, léčby a v plné šíři jim rozumí
 • pacient správně interpretuje naučené postupy a procedury
 • pacient se naučil potřebným aktivitám
 • pacient projevuje zvýšený (zodpovědný) zájem o učení, začíná hledat informace, klást otázky
 • pacient chápe vztah mezi objektivními a subjektivními příznaky nemoci, rozumí vztahu  mezi příznaky a příčinnými faktory
 • pacient správně vykonává potřebné postupy a umí vysvětlit důvody, proč musí být provedeny
 • pacient provádí změny životního stylu a účastní se léčby

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti úroveň znalostí pacienta s ohledem na to, co bude potřebovat
 • urči jeho schopnost učit se
 • všímej si vyhýbavých reakcí
 • zjisti, zda bude potřebné poučit i pacientovy blízké
 • zaznamenej osobní faktory (věk, pohlaví, sociální a kulturní vlivy, náboženství, životní zkušenost, úroveň vzdělání, pocit bezmocnosti)
 • zjisti jazykové bariéry, senzorické deficity (např. afázie, dyslexie) bránící v komunikaci
 • zhodnoť fyzický stav (akutní nemoc, intolerance aktivity)
 • posuď obtížnost materiálu, který se má naučit
 • zhodnoť schopnosti pacienta porozumět instrukcím
 • zhodnoť schopnost spolupráce

prováděcí intervence

 • hledej individuální motivační faktory
 • poskytuj informace v rozsahu optimálním pro pacienta a poskytni mu prostor pro otázky
 • urči, co je z hlediska pacienta a sestry nejnaléhavější, a tím začni
 • diskutuj s pacientem, co on vnímá jako potřebné
 • zvaž, které informace by si měl pacient zapamatovat a které lze ponechat na pozdější dobu
 • rozliš informace, které mají význam pro vznik emocí, postojů a hodnot
 • uvědom si, které psychomotorické dovednosti jsou nutné pro učení
 • stanov cíle, kterých by měl pacient dosáhnout
 • formuluj jasně cíle tak, aby umožnily splnění pacientových potřeb
 • blíže urči požadovanou úroveň, časový horizont, krátkodobé i dlouhodobé cíle
 • zapoj pacienta, případně jeho blízké pomocí vhodné literatury, otázek, audiovizuálních materiálů
 • zapoj pacienta do spolupráce s dalšími lidmi s podobnými problémy (např. podpůrné skupiny)
 • dle vhodnosti prováděj týmovou či skupinovou edukaci
 • poskytni pacientovi písemné materiály
 • přizpůsob frekvenci edukačních schůzek a jejich délku individuálním potřebám pacienta
 • zvol vhodné edukační prostředí
 • přizpůsob formu i obsah podávaných informací tak, aby byly podány efektivně
 • podávej informace dle připraveného plánu, průběžně ověřuj, že pacient informacím rozumí
 • používej pojmy a výrazy, kterým pacient rozumí
 • podávaj informace věcné, smysluplné, uspořádané
 • začínej tím, co už pacient zná, a postupně přecházej k tomu, co je nové
 • postupuj od jednoduššího ke složitějšímu
 • využívej názorných pomůcek a technik s ohledem na zdravotní stav pacienta
 • počítej s úzkostí pacienta
 • dle potřeby uprav pořadí informací tak, aby byly nejprve podány ty informace, které vyvolávají největší znepokojení a působí rušivě na schopnost učit se
 • dbej na aktivní roli pacienta v procesu edukace
 • poskytuj zpětnou vazbu, hodnoť učení a získávání dovedností
 • nepodceňuj neformální edukaci a význam modelů rolí (např. odpovědi na různé otázky, potvrzení výkladu v průběhu běžné péče)
 • pomoz pacientovi využívat získané poznatky ve všech oblastech

posílení zdraví

 • poskytni pacientovi kontakt na osoby, které zodpoví jeho otázky nebo potvrdí informace po jeho propuštění
 • zajisti dostupné veřejné zdroje a podpůrné skupiny
 • poskytni informace o dalších zdrojích poznání (např. literatura, nahrávky)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít