Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/sebepéče/deficit sebepéče při koupání a hygieně - 00108 etapa

Definice

Porucha schopnosti provádět  nebo dokončit osobní hygienu a samostatně se vykoupat.

Příčiny vzniku

 • slabost
 • únava
 • úzkost
 • bolest
 • nepohodlí
 • poruchy vnímání
 • kognitivní postižení
 • postižení neuromuskulární
 • postižení muskuloskeletální
 • mechanické omezení
 • chybějící motivace
 • bariéry prostředí
 • neadekvátní vnímání částí těla nebo prostorového vztahu

Určující znaky

subjektivní

 • bolest
 • úzkost
 • strach
 • pocit studu při přítomnosti druhé osoby
 • neadekvátní vnímání částí těla nebo prostorového vztahu

objektivní

 • neschopnost vejít do koupelny a vyjít z ní
 • neschopnost vstoupit do vany a vystoupit z ní
 • neschopnost umýt si jednotlivé části těla
 • neschopnost vykoupat se
 • neschopnost osušit se
 • neschopnost regulovat proud a teplotu vody
 • neschopnost zajistit zdroj vody

Očekávané výsledky

 • pacient rozpozná svoje individuální slabiny a potřeby v dané oblasti
 • pacient prokáže znalost, jak provádět osobní hygienu  v rámci svých možností
 • pacient se naučí novému způsobu, jak provádět hygienu v rámci svých schopností
 • pacient bude provádět hygienu na úrovni svých schopností
 • pacient má zajištěnou pomoc v rámci domácí péče (rodina, agentura domácí péče)

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • najdi příčinu poklesu schopností pacienta pečovat o sebe sama (cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, Alzheimerova nemoc atd.)
 • povšimni si dalších zdravotních problémů, které mohou mít vliv na provádění činností (užívané léky, bolest)
 • věnuj pozornost dalším faktorům včetně zhoršení zrakové ostrosti, emoční stability
 • zjisti stupeň individuální poruchy
 • posudˇ paměť, intelekt
 • zhodnoť, zda je deficit dočasný či trvalý a zda se bude vyvíjet

prováděcí intervence

 • podporuj pacienta při určení problému a přijímání rozhodnutí
 • vypracuj ošetřovatelský plán ve spolupráci s pacientem podle jeho individuální situace a možností tak, aby se přiblížil jeho běžnému režimu
 • umožni komunikaci mezi osobami ošetřujícími pacienta
 • při úkonech osobní péče dbej na soukromí
 • naslouchej aktivně vyjádřením pacienta
 • poskytni pacientovi emocionální podporu
 • používej motorickou a slovní instrukci při provádění hygienické péče
 • využívej teoretické znalosti a praktické dovednosti metody bazální stimulace
 • zajisti příslušné pomůcky
 • respektuj pacientův rituál provádění hygienické péče a soukromí při provádění hygienické péče
 • oceňuj vhodnou formou snahu pacienta zapojit se do péče o vlastní zdraví
 • umožni pacientovi aktivní úlohu při péči včetně dostatku času

posílení zdraví

 • pravidelně hodnotˇ spolu s pacientem program péče
 • předcházej úrazu, zajisti bezpečnost pacienta při provádění hygienické péče
 • zapoj do péče o hygienu rodinu, osoby, které si pacient zvolí
 • poskytni pacientovi, rodině vhodné edukační materiály
 • nalezni další zdroje pomoci, například agenturu domácí péče
 • v případě nutnosti pomoz rodině s umístěním pacienta v příslušné instituci

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít