Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/úzkost - 00146 etapa

Definice

Úzkost je nepříjemný prožitek a duševní emoční stav doprovázený předtuchou nejasného nebezpečí, předtuchou hrozby, kterou pacient není schopen přesně určit.

Úzkost je složitá reakce na stres se složkou

 • psychickou  - kognitivní a emoční  („něco se mi stane“, „já to nepřežiji“)
 • tělesnou – drobný motorický neklid
 • behaviorální (způsob chování, a to nejčastěji vyhýbavé)
 • vegetativní (zvýšené svalové napětí, zvýšená potivost, zrychlená srdeční akce, častá bolest na hrudi, dechové obtíže, zažívací a trávicí potíže, nauzea  a průjmy)

Dělení úzkosti

 • mírná úzkost (pracovní pozitivní eustres) je normální úzkost motivující  k aktivitě a schopnosti řešit běžné denní problémy
 • střední úzkost zužuje rozsah vnímání a pozornosti
 • silná úzkost  je úzkost, kdy rozsah vnímání a pozornosti je zúžen k bodu, kdy pacient není schopen pochopit nebo řešit problém, obvykle vyjadřuje slovně prožívání velkého subjektivního stresu
 • panická ataka je stav vystupňované úzkosti doprovázený pocitem, že se člověk přestane zcela ovládat a že ho úzkost přemůže

Příčiny vzniku

 • prožívání nevědomého konfliktu týkajícího se základních životních hodnot, cílů
 • ohrožení nebo změna zdravotního stavu
 • ohrožení nebo změna společenského postavení

Určující znaky

subjektivní

 • znepokojení
 • změny vegatativního systému (pocení, bušení srdce, tlak na hrudníku, nauzea, zvracení, pálení žáhy

objektivní

 • slovní vyjádření obav
 • neklid
 • snížená pozornost
 • neschopnost soustředit se
 • neschopnost řešit situaci
 • nespavost

Očekávané výsledky

konkrétní

 • pacient má dostatek informací, je  uklidněný a spolupracuje
 • pacient umí vyjádřit své pocity úzkosti
 • u pacienta je snížena úzkost na únosnou míru převedením na konkrétní obavy
 • pacient umí rozlišit úzkost a konkrétní strach

dlouhodobé

 • pacient užívá  správné postupy k účinnému zvládání úzkosti
 • pacient užívá správné postupy v prevenci jejího vzniku
 • pacient efektivně využívá všechny druhy pomoci a podpory
 • pacient řeší správně  problémy

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti od pacienta i rodinných příslušníků možné příčiny úzkosti
 • zjisti stupeň úzkosti (mírná, střední, silná)
 • sleduj u pacienta projevy úzkosti

prováděcí intervence

 • mluv s pacientem klidně, beze spěchu
 • používej krátké věty
 • naslouchej pacientovi se zájmem, úctou a respektem
 • informuj podle svých kompetencí pacienta o léčebném postupu a o nutnosti jeho spolupráce
 • umožni pacientovi popsat jeho pocity
 • umožni mu v klidném a bezpečném prostředí vyjádřit emoce (pláč, hněv, podrážděnost)
 • nauč pacienta psychoterapeutické techniky vedoucí ke snížení a zvládání úzkosti
 • zapoj pacienta do nejrůznějších aktivit, které mohou odvést pozornost od problému
 • podávej léky dle ordinace lékaře a sleduj jejich vedlejší účinky

posílení zdraví

 • informuj rodinu o léčebném plánu a zapojení pacienta do relaxačních technik vedoucích ke zvládání stresu a úzkosti
 • veď záznamy ve zdravotnické dokumentaci pacienta

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít