Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/spánek - odpočinek/porušený spánek - 00095 etapa

Definice

Časem omezená porucha délky a kvality spánku (přirozeného, periodického a dočasného přerušení vědomí).

Příčiny vzniku

psychogenní

 • přemýšlení o domově
 • vtíravé myšlenky před spaním
 • silný temperament
 • strach
 • úzkost
 • deprese
 • zármutek
 • únava
 • probouzení se v souvislosti s maladaptací
 • nesoulad v denním biorytmu
 • vliv vnitřních biochemických dějů
 • periodické a na pohlaví vázané změny
 • množství přijaté potravy
 • nepřiměřená spánková hygiena
 • nevhodné denní aktivity
 • časté cestování napříč časovými pásmy
 • práce ve směnném provozu
 • denní program pacienta neodpovídající jeho chronotypu
 • často měněný spánkový režim
 • věkem dané změny spánku
 • nuda, nevytíženost
 • oddělení od blízkých osob
 • osamělost
 • ztráta partnera, životní změna
 • působení denního světla nebo tmy na psychiku
 • předtucha
 • předsudky nebo předpojatost ke spánku
 • medikace
 • soustavné užívání látek zabraňujících nespavosti

vlivy prostředí

 • hluk
 • osvětlení
 • spánek v neznámém prostředí
 • okolní teplota, vlhkost
 • nadměrná stimulace
 • tělesné omezení
 • nedostatek soukromí ke spánku
 • rušení terapií, monitorováním, odběry materiálu k laboratorním testům
 • přítomnost dalších osob v místnosti, kde má pacient spát
 • zápach

vlivy rodičovství

 • biorytmus spánku a bdění matky nebo pečovatele
 • způsob péče rodičů o malé dítě
 • míra emoční podpory matky nebo pečovatele

tělesné vlivy

 • potřeba vymočit se, inkontinence
 • horečka
 • nauzea
 • stáza sekretů
 • dušnost
 • nevhodná poloha
 • gastroezofageální reflux

Určující znaky

subjektivní

 • prodloužený přechod k úplnému bdění
 • nespavost
 • pacient si sám navozuje poruchu vhodného vzorce spánku
 • usínání trvá déle než 30 minut
 • nespavost časně zrána

objektivní

 • ze spánku se pacient probouzí o hodně dříve nebo o hodně později, než je optimální
 • stížnosti na potíže s usínáním
 • pacient si stěžuje, že si spaním dostatečně neodpočine
 • zvýšený podíl alfa stadia synchronního spánku
 • kratší celková délka spánku oproti délce odpovídající věku
 • nespokojenost se spánkem
 • trojí i vícečetné probouzení v průběhu noci
 • snížená funkční schopnost pacienta

Očekávané výsledky

 • pacient slovně vyjadřuje pochopení poruchy spánku
 • pacient přizpůsobil životní styl svému biologickému rytmu
 • u pacienta došlo ke zlepšení spánku a odpočinku
 • u pacienta došlo ke zlepšení pocitu celkové pohody a odpočatosti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď příčiny a související faktory poruchy spánku
 • posuď souvislost poruchy se základním onemocněním
 • v dětském věku zhodnoť harmonogram dne dítěte a návyky, které matka uplatňuje
 • u dítěte s poruchou spánku sleduj citový vztah matky a dítěte
 • enurézu zaznamenej a oznam lékaři, prováděj opatření k odstranění enurézy
 • seznam se s posudkem psychologa
 • zajímej se o traumatické příhody v životě pacienta, prostuduj si anamnestická data
 • posuď konzumaci pacientem preferovaných nápojů (alkohol, káva)
 • zjisti spánkové rituály pacienta
 • pátrej po nedostatku informací, které pacient a jeho rodina potřebuje

prováděcí intervence

 • poskytni pacientovi dostatek informací, brožur a letáků o poruchách spánku
 • pozoruj pacienta při spánku, zaznamenávej okolnosti spánku (chrápání, zvuky)
 • dokumentuj délku spánku
 • zajímej se o subjektivní pocity a pacientovy stížnosti na spánek, průběžně je zaznamenávej
 • vyptávej se na každou okolnost, která spánek ruší, a zaznamenej její výskyt
 • monitoruj spánkové návyky, které se mění okolnostmi
 • sleduj důsledky poruchy spánku (třes, neklid, změna hlasu…)
 • pomoz pacientovi dosáhnout optimálního spánku zohledněním režimu dne
 • starej se vždy o přípravu prostředí ke spánku
 • připrav pacienta ke spánku z hlediska osobního pohodlí a fyzického komfortu
 • eliminuj konzumaci nevhodné stravy a stimulujících nápojů před spánkem
 • omez příjem tekutin u pacienta s nykturií
 • vyzkoušej s pacientem faktory, které pomáhají zlepšit spánek (koupel, masáž…)
 • podávej léky proti bolesti podle ordinace hodinu před plánovaným usnutím
 • sleduj účinek léků, postarej se o informování pacienta z hlediska užívání léků
 • naplánuj a realizuj s pacientem pravidelné rituály spánku, zejména při insomnii

posílení zdraví

 • seznam pacienta s relaxačními metodami, zahrň relaxaci do režimu dne
 • pobízej pacienta k tělesné aktivitě, cvičení
 • seznam pacienta s vlivy prostředí na spánek, místnost ke spánku nelze zaměňovat s pracovnou
 • eliminuj s pacientem rušivé vlivy při spaní používáním osobních pomůcek (ochrana zraku, sluchu)
 • použij biochronologický diagram k rozvrhu aktivit pacienta
 • umožni pacientovi projít obdobím smutku, pokud utrpěl ztrátu
 • doporuč konzultaci s psychologem
 • projednej s lékařem vyšetření pacienta ve spánkové laboratoři

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít